V četrtek, 4. 4. 2019, se je iztekel rok za oddajo projektnih vlog na 2. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje SLR LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR, s katerim je LAS razpisal 202.780,93 € nepovratnih javnih finančnih sredstev.
V okviru javnega poziva je bilo prejetih sedem vlog. V skladu s Pravilnikom o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-2020, bodo upravičenci z rezultati seznanjeni predvidoma v roku 90 dni od zaključka roka za prijavo na javni poziv.