V letu 2013 se je zaključilo enajst projektov sofinanciranih z Leader sredstvi. Tako so se zaključili naslednji projekti: Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom puščavnika – Osmoderma eremita, Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, Združevanje turistične ponudbe na območju Podčetrtek z okolico (vsaj 20 km), Revitalizacija ročne brizgalne in vključitev etnološke zbirke »Zgodovina gasilstva v Imenem« v turistično ponudbo na območju, Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem – 2 faza, Obogatitev ponudbe vseživljenjskega učenja v Obsotelju in na Kozjanskem, Vzpostavitev e-trženja turističnih produktov na območju Obsotelja in Kozjanskega, Razvoj konjeništva v Obsotelju in na Kozjanskem, Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja, Poenotena vizualna podoba predstavitve Obsotelja in Kozjanskega, Zgodovinske osebnosti Kozjanskega in Obsotelja kot odlična priložnost skupne promocije.

  

Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom puščavnika – Osmoderma eremita, prijavitelj Zavod RS za varstvo narave

Namen projekta je bil v prvi meri spodbuditi lastnike priobalnih zemljišč k nadaljevanju tradicionalnega obrezovanja glavatih vrb. Z več delavnicami, sestanki in prireditvami za lastnike in javnost so želeli motivirati tudi mlajše lastnike in bodoče rodove za obrezovanje glavatih vrb. Prav tako so predstavili pomen ohranjanja obvodne vegetacije, še posebej glavatih vrb, za ohranjanje kmetijskih površin, biotske pestrosti in ekosistemskih storitev. V ozaveščevalne aktivnosti projekta so vključili najširšo javnost na prireditvah, delavnicah za osnovnošolce, razstavah, fotonatečaju in kolesarski učni poti.

 Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, prijavitelj Kozjanski park

Občine znotraj območja Kozjanskega parka se srečujejo s problematiko izdelave Občinskih prostorskih načrtov. V trenutno še veljavnih aktih so ti pogoji glede na današnji način gradnje, bivanja in energetske izrabe zastareli ter v dobršnem delu tudi zaviralni. Zato nemalokrat prihaja do nejasnih situacij, ali je podana arhitekturna rešitev prava ali ne, še težje pa je povedati, kaj šele prikazati dober primer, v katero smer bi prava rešitev le lahko šla.

Zato so v okviru projekta pripravil strokovne kriterije za umeščanje novih objektov v prostor. Le-ti na eni strani upoštevajo arhitekturno tipologijo območja, v katerega se umeščajo, na drugi pa sodoben način gradnje, bivanja in rabe energije, ki morajo biti ekološki in trajnostni.

Tako je bilo izdelanih petih idejnih zasnov za stavbe s petimi konkretnimi lokacijami za umestitev v prostor. Za vsako lokacijo je pripravljena razvojna matrica, ki je osnova predlagane rešitve in zagotavlja kar največje število možnih prilagoditev (velikost objekta, konfiguracija terena, namembnost,…).

 Združevanje turistične ponudbe na območju Podčetrtek z okolico (vsaj 20 km), prijavitelj Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ

Občina Podčetrtek je zadnje leta vse bolj turistična občina, kar dokazuje porast enodnevnih in večdnevnih gostov. Za osnovno informiranje obiskovalcev je nujno potrebno imeti dober in inovativen promocijski material, ki goste usmerja pri aktivnostih znotraj destinacije. Povpraševanje gostov kaže, da ti želijo več informacij z izhodiščem v Podčetrtku (posebej stacionirani gostje), tako so oblikovali uporaben in inovativen vodnik po območju Podčetrtek 20+ (Podčetrtek z okolico najmanj 20 kilometrov), vzpostavili novo pregledno in uporabno spletno stran.

 Revitalizacija ročne brizgalne in vključitev etnološke zbirke »Zgodovina gasilstva v Imenem« v turistično ponudbo na območju, prijavitelj PGD Imeno

Prostovoljno gasilsko društvo Imeno ima v lasti še vedno delujočo štirikolno ročno brizgalno iz leta 1909. Največjo vrednost predstavljajo logotipi podjetja, ki je brizgalno izdelalo, letnica izdelave in ostali ohranjeni žigi ter odtisi. Z izvedbo projekta so ročno brizgalno restavrirali in uredili primeren razstavni prostor, kjer si jo lahko obiskovalci ogledajo.

 Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem – 2 faza, prijavitelj Občina Šmarje pri Jelšah

Namen projekta je bil vključiti obstoječe zidanice in ponudnike v turistično ponudbo in tako povečati število nočitvenih kapacitet. V času izvajanja projekta se je oblikovala posebna strokovna komisija, ki je na terenu svetovala potencialnim ponudnikom turizma v zidanicah, pregledovala njihove objekte in ugotavljala, kaj vse bo ponudnik še moral urediti, da bo lahko pridobil uporabno dovoljenje za svojo zidanico. S tem projektom se bo na območju Obsotelja in Kozjanskega delno rešil problem glede nastanitvenih zmogljivosti, kar pa je osnova za oblikovanje doživljajskih integralnih turističnih produktov (namestitev, prehrana, ogledi, aktivnosti), potencialnim ponudnikom pa prinaša dodatni vir zaslužka.

 Obogatitev ponudbe vseživljenjskega učenja v Obsotelju in na Kozjanskem, prijavitelj Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Namen projekta je bil promocija vseživljenjskega učenja na območju LAS, nagovoriti in vključiti tudi tiste skupine, ki se sicer redko vključijo – tudi zaradi oddaljenosti ponudnikov izobraževanj ali pa cenovne nedostopnosti. Skozi projekt so krajevne knjižnice naredili še bolj odprte in ljudem domače,  vanje povabili vse generacije in tudi skozi izobraževalne dogodke povezovali ljudi, gradili socialno in izobraževalno omrežje. Skozi vsebine izobraževanj pa so prenašali na mlajše rodove nesnovno kulturno dediščino, opozarjali na aktualne probleme, obujali že skoraj pozabljena znanja (ročna dela, zeliščarstvo, tradicionalne jedi…), …

 Vzpostavitev e-trženja turističnih produktov na območju Obsotelja in Kozjanskega, prijavitelj Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

V okviru projekta se je prenovila spletna stran Zavoda, tako oblikovno kot vsebinsko. Spletna stran je turistom prijaznejša, preglednejša in na enostaven način omogoča dostop do celovite ponudbe Rogatca. Dodatno je vključena muzejska spletna prodajalna e-Lodn, kjer je mogoče najti razne izdelke: leseni izdelki, glineni izdelki, izdelki iz šibja, izdelki iz ličja, pleteni izdelki, čebelji izdelki, spominki, zelišča, suho sadje, čaji, tkanine, naravna mila, igrače za otroke, brusni kamni, kovani izdelki in poslovna darila.

V trgu občine Kozje, v TIC-u Rogatec se je postavilo LCD monitor, ki služi kot atraktivna, spreminjajoča se predstavitev območja in njenih danosti.

 Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja; prijavitelj Kozjanski park

Namen projekta je bila obnovitev razstave stekla, ki je bila ena od prvih muzejskih zbirk Kozjanskega parka in je ena od vidnejših prezentacij tovrstne premične dediščine na Kozjanskem. Tako so razstavo posodobili in z ustreznim ter modernim načinom predstavitve eksponatom dodali novo vrednost. Razstavo so obogatili s katalogom o steklarstvu na Kozjanskem nekoč in danes in filmom o steklarski tradiciji na območju.

 Razvoj konjeništva v Obsotelju in na Kozjanskem, prijavitelj konjeniški klub Strmol

Namen projekta je bil ureditev jahalnih poti in razviti dodatno turistično ponudbo (terensko jahanje na organiziran način) in s tem prispevati k bolj pestri ponudbi in večji prepoznavnosti regije, posameznikom pa se je tako zagotovila možnost dodatnega zaslužka. Urejene, ustrezno promovirane in označene jahalne poti bodo privabile večje število obiskovalcev, saj predstavlja jezdenje vedno bolj iskano in zaželeno rekreacijo na podeželju.

Tako se je postavilo 5 privezov na območju občine Rogatec ter ograjo za izpust konjev. Hkrati se je 7 poti označilo, s tablami (smerokazi, tabla za začetek poti, konec poti). Založila se je tudi promocijska zloženka.

 Poenotena vizualna podoba predstavitve Obsotelja in Kozjanskega, prijavitelj RA Sotla

Premišljena in dodelana vizualna podoba na skupnih promocijskih aktivnostih, da opazovalcu prvi vtis o destinaciji. Idejo o skupni prireditveni infrastrukturi (stojnice, prenosno ozvočenje in zložljive vrtne garniture) so nadgradili še s predstavitvenim katalogom 2 v 1, ki pomeni nekoliko drugačen pristop k tisku kataloga in zemljevida zanimivosti območja, saj ju bo združil v eno. V okviru projekta so organizirali prireditve – Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega (v sklopu tradicionalnih prireditev ali kot samostojne prireditve), kjer so obiskovalce seznanili z prednostmi in posebnostmi območja. Na prireditvah so obiskovalcem predstavili pristno kulinariko, obrti in ostale značilnosti območja

Zgodovinske osebnosti Kozjanskega in Obsotelja kot odlična priložnost skupne promocije, prijavitelj Kip vizija d.o.o.

Območje Obsotelja in Kozjanskega je bogato po naravnih danostih, hkrati pa ima zanimivo zgodovino, ki jo je vredno bolje spoznati in izkoristiti kot možnost dodatne turistične ponudbe. S pomočjo spoznavanja zgodovinskih osebnosti in njihovimi vlogami, ki so jih imele za razvoj in kasnejšo zgodovinsko pomembnost posameznega kraja (oz. območja) lahko turistom na drugačen način približamo omenjene kraje in jih vzpodbudimo k obisku. Zato so v sklopu projekta raziskali in pripravili gradivo o zgodovinskih osebnostih območja in jih s pomočjo družabne igre »Čez griče Kozjanskega in Obsotelja« vključili v predstavitev območja LAS, kot turistične destinacije. Izbrane štiri skupine osebnostih so posebej izpostavljene v družabni igri in so povezane z različnimi kraji promoviranega območja. V sklopu izvedbe projekta pa je območje prav tako pridobilo še stalno razstavo »Sodstvo v Kozjem« v nekdanjih kozjanskih zaporih za vsebino katere je poskrbelo Muzejsko društvo Kozje.