Za pridobitev sofinanciranja na 1. javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP sta med drugimi kot prijavitelja kandidirala tudi podjetje OKP javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. s projektom »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov« in CPU d.o.o., SO.P. PE CPU Rogaška Slatina s projektom »Retro permakultura za manj demence«.

Oba omenjena projekta sta se izvajala v obdobju od začetka marca 2018 do konca meseca oktobra 2018. V začetku decembra 2018 je LAS Obsotelje in Kozjansko v potrditev na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja posredovalo zahtevka obeh projektov.

Rezultati projekta »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov«:

  • izvedenih 12 DIY (do-it-yourself) delavnic katerih cilj je bil prenos veščin od mladih na starejše ter obratno, povečati ozaveščenost o pomenu varovanju okolja, naravne in kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja endogenih potencialov ter skozi delavnice omogočiti vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko vključevanje oz. sodelovanje;
  • posnetih 5 YT poučnih kratkih video, na temo ohranjanje narave in naravnih virov s pravilnim ravnanjem z odpadki, na temo energija, ozaveščanje, ponovna uporaba, reciklaža in čipi, katere so predvajali na motivacijskih delavnicah;
  • nabavljenih 2.000 čipov in e-platformo za pilotno izvedbo opreme zabojnikov.

Rezultati projekta »Retro permakultura za manj demence«:

  • vzpostavljeno 1 novo delovno mesto;
  •  izvedenih 8 učnih delavnic za brezposelne mlade;
  •  izvedenih 5 demonstracijskih delavnic na območju LAS Obsotelje in Kozjansko;
  •  razvitih in izdelanih 20 različnih kompletov za retro permakulturo (predanih v uporabo Comett domovom Rogaška Slatina – partner projekta);
  •  izvedenih 6 delavnic »Možnosti aktivnega življenjskega sloga za manj demence«;
  • izvedene 4 izobraževalne delavnice »Razvoj podjetniških dejavnosti glede na potrebe prihodnosti«,
  • vzpostavljena 1 neformalna mreža za socialno aktivacijo in varovanje okolja.