Zaključil se je projekt »Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko«, ki je bil potrjen na 3. JP za izbor operacij iz naslova podukrepa » Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje SLR LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

Partnerji operacije so prepoznali potrebo po lokalnih storitvah za katere je potrebo usposobiti potencialni kader. Namen operacije je bil z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje treh vrst lokalih storitev, medtem ko so bila predmet operacije usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacijam.

V okviru operacije so razvili tri nove lokalne storitve na območju Obsotelja in Kozjanskega.

  1. Nova storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov in je namenjena v osnovi turističnim ponudnikom. Za storitev so vzpostavili eno novo delovno mesto.
  2. Nova storitev za urejanje okolice (zelenice, parki…), zajema čiščenje in energijsko urejanje zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem zavarovanega območja narave. Namenjena je urejanju prostorov in okolice lokalnim skupnostim in sicer na način, ki je skladen z urejanjem naravnega prostora, v katerem se nahajamo.
  3. Nova storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih sadovnjakih, zajema vzgojo sadik, sajenje,… z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja, in se jo na tem območju še posebej neguje. Udeleženci so pridobljeno znanje lahko uporabili pri urejanju lastnih visokodebelnih sadovnjakov.

Poleg vzpostavitve pogojev za trženje 3 novih lokalnih storitev je bil cilj operacije tudi:

  1. Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja za kar so izvedli 6 delavnic o delu v sadovnjaku, o sadnih vrstah, o pticah in o koristnih organizmih, kjer so se udeleženci naučili ohranjanja obstoječih naravnih danosti, o pomenu negovanja visokodebelnih sadnih dreves, o sadnih vrstah v času podnebnih sprememb, o pticah in o koristnih organizmih, NATURI 2000 in biodiverziteti za trajnostni in celovit razvoj območja.

Prijavitelj projekta »Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko« je bila Kip vizija d.o.o., partnerja pa  Kozjanski park in Društvo prijateljev mladine Atomček Podčetrtek.

Projekt je potekal v dveh fazah. Vrednost celotnega projekta znaša 66.531,14 €, medtem ko višina obeh zahtevkov skupaj znaša 52.065,31 € nepovratnih CLLD sredstev.

Za projekt je LAS Obsotelje in Kozjansko že posredovalo zahtevek za izplačilo v potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.