Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju OU LAS) je na redni seji 24. 8. 2020 za sofinanciranje s CLLD sredstvi potrdil 9 novih projektov prispelih na 3. javni poziv za izbor operacij v okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Na 3. javni poziv sklada EKSRP je prispelo skupaj 12 projektnih predlogov. Prijavitelji s partnerji so skupaj  zaprosili za sofinanciranje v vrednosti 680.785,19 EUR.

Ocenjevalna komisija LAS je v preteklih treh mesecih prejete vloge pregledala z vidika meril administrativne popolnosti ter specifičnih meril, kot je to zapisano v Pravilniku o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-2020. Po zaključenem pregledu in podaji ocen je prejete vloge glede na doseženo število točk obravnaval še Organ upravljanja LAS. Na svoji 25. redni seji, ki je potekala 24. 8. 2020, je Organ upravljanja potrdil 9 operacij za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi EKSRP v skupni višini sofinanciranja 536.691,03 EUR.

Potrjene operacije bo Razvojna agencija Sotla, kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, posredovala v končno odobritev na pristojni organ – Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). ARSKTRP z odločbo odloči o odobritvi ali zavrnitvi operacij za sofinanciranje s sredstvi EKSRP.