V zadnjem obdobju je DRSP veliko energije vlagalo v pogajanja za izboljšanje položaja programa LEADER/CLLD v programskih dokumentih, ki določajo vsebino in finančni okvir za koriščenje sredstev iz evropskih skladov v naslednjem obdobju. Po zadnjih informacijah so bili pri tem uspešni, saj smo s skupnimi napori dosegli povečanje sredstev tako iz kmetijskega kot tudi iz regionalnega sklada.

Podrobnejši pregled virov sredstev za izvajanje programa CLLD

Ministrstvo za kmetijstvo je v dogovoru z Vlado RS za izvajanje Strateškega načrta SKP v prihodnjem programskem obdobju namenilo dodatna nacionalna sredstva. Del teh sredstev bo namenjen tudi za izvajanje programa LEADER/CLLD v programskem obdobju 2023-2027, natančneje dodatnih 10 mio evrov. V skupnem znesku bo po zadnjih preračunih za obdobje 2023-2027 za ta pristop torej namenjenih 44,4 mio €, kar je povečanje za 10 mio € glede na prve predloge. Takšen obseg sredstev je primerljiv z obsegom sredstev v sedanjem obdobju.

Po neuradnih informacijah bo iz regionalnega sklada za program CLLD namenjenih cca 60 mio €, kar predstavlja pomemben dvig glede na sedanje obdobje, ko smo imeli na razpolago 36 mio €. Evropski socialni sklad v izvajanje programa CLLD ne bo vključen, socialne vsebine pa se bodo lahko sofinancirale iz sredstev regionalnega sklada.

 Sklad/obdobje 2014-2020(2) 2021(3)-2027 (ocena)
EKSRP (kmetijski sklad) 54.128.251,36 44.400.000,00
ESRR+ESS (regionalni in socialni sklad) 36.449.451,48 60.000.000,00
ESPR (ribiški sklad) 7.661.314,50 12.000.000,00
SKUPAJ 98.239.017,34 116.400.000,00