V A B I L O

 na 3. redno Skupščino LAS Obsotelje in Kozjansko, ki bo v ponedeljek 7. novembra 2016, ob 17. uri v prostorih Društva vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah (Skazova hiša) (Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah).

Predlagamo sledeči dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 3. redne Skupščine LAS.
  2. Potrditev zapisnika 2. redne seje skupščine LAS, z dne 22.10.2015 in 1. dopisne seje Skupščine LAS, z dne 11.03.2016.
  3. Seznanitev z izstopom člana iz LAS in izvolitev novega člana Organa upravljanja LAS do konca mandatnega obdobja.
  4. Obravnava Finančnega in delovnega načrta LAS za leto 2016.
  5. Obravnava in potrditev Pravilnika o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-2020.
  6. Sprejem odločitve glede povračila stroškov Ocenjevalne komisije.
  7. Seznanitev z Odločbo o potrditvi LAS in Strategije lokalnega razvoja 2014-2020.
  8. Razno.

Prosimo, da se Skupščine zagotovo udeležite, saj je potrebno zagotoviti sklepčnost v skladu s 11. členom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2014-2020. Prisotnost potrdite na telefonsko številko: 03/ 817 18 60 (RA Sotla) do četrtka 3.11.2016.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo,

                                                                                          David Stupica, l.r.

                                                                                       Predsednik LAS