Uspešno 2022 za LAS Obsotelje in Kozjansko

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja našega lokalnega okolja. Po dveh programskih obdobjih izvajanja pristopa »od spodaj navzgor« (2007-2013 in 2014-2020), kjer ključno vlogo prevzema lokalna skupnost, lahko na območju namreč zasledimo kup infrastrukturnih naložb, izvedenih delavnic, lokalnega povezovanja in ostalih aktivnosti, ki vodijo v nadaljnji trajnostni razvoj subregije. Za lažje predstavo poglejmo glavne poudarke in pregled dela LAS v letu 2022, ki dokazujejo pomembnost delovanja LAS v lokalnem okolju.

Za aktualno obdobje 2014–2020 je LAS Obsotelje in Kozjansko s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejel odločbo za odobrena CLLD sredstva v skupni višini 2,1 milijona evrov, od tega je bilo 1,76 milijona evrov namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru Strategije lokalnega razvoja (SLR). Slednjo na območju uresničujejo iz dveh skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki pokriva celotno območje LAS in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), ki je namenjen razvoju urbanih središč.

Dodatna sredstva podukrepa 19.3

Kot ena od najbolj uspešnih slovenskih LAS, pa je LAS Obsotelje in Kozjansko na območje uspela pripeljat še dobrih 810 tisoč evrov, in sicer z uspešnimi prijavami projektov na podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. 11 dodatnih projektov je na območje prineslo kup infrastrukturnih novosti in novih vsebin.

Na zadnji, 6. javni razpis za podukrep 19.3, se je prijavilo 31 projektov v skupni višini 10 milijonov EUR, izmed katerih jih je bilo odobrenih 13 projektov v višini dobre 4 milijone EUR, med njimi pa je bilo kar 5 projektov našega LAS.  Vsak odobren projekt je kompleksen, tako v partnerstvu kot aktivnostih. Vsi odobreni projekti imajo v partnerstvo vključene tudi tuje partnerje, tako bomo pri izvajanju sodelovali s partnerskimi LASi iz Bolgarije, Irske, Italije in Srbije.

Če izpostavimo ključne pridobitve, ki jih prinašajo odobreni projekti: urejena tematska pot med Termami Olimia in OŠ Podčetrtek, nova zeliščarska VR doživetja v Rogatcu, dodatna ponudba na tržnici v Rogaški Slatini (LED zaslon, digitalno doživetje Preleta s Pegazom), nadgraditev kompostarne v zbirnem centru Tuncovec, stalna razstava o življenju v in ob reki Bistrici na gradu Podsreda ter kup dodatnih projektnih aktivnosti, namenjenih tako spodbujanju ekološkega kmetijstva kot tudi vsebinam izobraževanja, razvoju novih produktov in podobno.

Skupni projekti za skupne izzive

V mesecu septembru je Skupščina LAS obravnavala in potrdila dve skupni operaciji LAS Obsotelje in Kozjansko na podukrepu 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirani iz sklada EKSRP, enega s poudarkom na ohranjanju narave, drugega s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju na območju Obsotelja in Kozjanskega.

Partnerji bodo v projektu MAB natura izvedli naložbo, ki bo na inovativni način prispevala k ohranjanju biotske pestrosti in promociji zavarovanih območij (ureditev razgledne točke na Županovem bregu z digitalnimi vsebinami, ki na poučen in atraktiven način predstavljajo posebnosti MAB območja), razvita bosta dva nova produkta, poskrbljeno bo za izmenjavo dobrih praks znotraj zavarovanih območij narave LAS in vrsto učnih vsebin za vse generacije.

 Medgeneracijsko sodelovanje bo rdeča nit projekta Med nami, saj partnerji menijo, da so bile vezi med generacijami v času epidemije COVID močno načete, saj je bil fizični stik skoraj onemogočen, kar je potrebno obnoviti in dodatno okrepiti.  Med aktivnostmi projekta tako najdemo naložbo v mrežo treh medgeneracijskih točk, igrišč v občinah Rogaška Slatina (inovativna nadgradnja centralnega otroškega igrišča), Podčetrtek (ureditev otroških  igrišč Imeno in Virštanj) in Šmarje pri Jelšah (igrišče za odbojko na mivki pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in postavitev kontejnerja ob pomožnem nogometnem igrišču v sklopu športnih površin pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah), kjer se srečujejo mladi in starejši.

Ena od aktivnosti bo tudi priprava strategije promocije in trženja rokodelstva in promocije rokodelskih izdelkov na destinacijski ravni, z namenom dolgoročnega ohranjanja rokodelstva in razvoja v smeri večje uporabnosti, tržne prepoznavnosti in ustvarjanja dodane vrednosti. Strategija bo nadgrajena tudi z razvojem, oblikovanjem in izdelavo oblačilnega videza vodičev in animatorjev, ki delujejo v sklopu rokodelskega centra Rogatec. Nujen del pa so tudi delavnice in usposabljanja, ki bodo različnim ciljnim skupinam prinesla nova znanja in kompetence.