Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko velja za enega pomembnih sooblikovalcev razvoja našega lokalnega okolja. Pregled dela LAS kaže, da so v letošnjem letu izvedli veliko aktivnosti, ki puščajo sledi v lokalnem okolju.

V mesecu septembru je Razvojna agencija Sotla, kot Vodilni partner LAS, razpisala redne volitve članov v organe LAS za mandatno obdobje 2021-2023. To so bile tretje volitve članov v organe LAS v programskem obdobju 2014-2020, ki so v sestavi raznoliki, saj so v njih predstavniki kar treh sektorjev: javnega, ekonomskega in zasebnega. Na deveti redni Skupščini LAS Obsotelje in Kozjansko je predsedovanje ponovno prevzel predsednik, Boštjan Misja iz Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, predstavnik ekonomskega sektorja. Na Skupščini so člani LAS potrdili tudi člane Organa upravljanja in Nadzornega organa, ki bdita nad izvajanjem Strategije lokalnega razvoja (SLR) za lokalno akcijsko skupino Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2014-2020.

Doprinos v lokalno okolje

Na območju LAS se je v letošnjem letu zaključilo osem projektov, in sicer pet financiranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in trije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Območje je s tem med drugim pridobilo: nove zbirne posode za odpadno jedilno olje na sedmih lokacijah na območju LAS, obnovljena otroška igrišča, nova ruska kegljišča in knjigobežnice v občini Kozje, novo igrišče za odbojko na mivki v Kostrivnici ter snežni top na smučišču Janina, obnovljeno okolico ribnikov v Šmarju pri Jelšah, urejen Center za promocijo vin, kulture in turizma, oblikovani pa so bili tudi novi produkti za urejanje notranjih in zunanjih prostorov. Med naložbami gre izpostaviti še nov električni kombi za prevoz starejših prebivalcev v občini Rogatec ter turistov po območju LAS, postavljeno razgledišče ter kupljena oprema za jadralno padalstvo v Rogatcu.

Novosti ob izvajanju Programa za razvoj podeželja

Pri izvajanju CLLD/LEADER pristopa je letos z zadnjo spremembo Programa za razvoj podeželja prišlo do nekaj sprememb za vse slovenske LAS. Ena izmed ključnih je podaljšanje programskega obdobja 2014-2020 do konec junija 2025 za sklad EKSRP. S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja podeželja (prehodno obdobje) se za izvajanje ukrepa CLLD/LEADER nameni dodatnih 11,3 milijonov EUR za LAS-e v Sloveniji.

Del sredstev se bo namenilo za izvajanje projektov sodelovanja LAS, prav tako so sredstva namenjena za izvajanje obstoječih SLR, tako za podporo izvajanju projektov LAS, ko tudi za podporo vodenju in animaciji. S tem se bo omogočilo nemoteno delovanje vseh LAS tudi v prehodnem obdobju.

Iz naslova podaljšanja programskega obdobja je LAS Obsotelje in Kozjansko sredi meseca oktobra s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejel dopis o dodeljenih dodatnih sredstvih za sklad EKSRP, LAS pa bo v decembru pripravil spremembo SLR, v kateri bo upošteval dodatno pridobljena sredstva za podaljšanje obdobja.

Projekti sodelovanja LAS

LAS je uspešen tudi s prijavami na ukrepu sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, saj izvajajo skupaj s partnerji na območju LAS ter slovenskimi LAS-i dva projekta sodelovanja LAS (Centri interpretacije zavarovanih območij, Roko-delci) ter v partnerstvu z avstrijskim LAS en mednarodni projekt sodelovanja LAS (Humus projekt – Högi).

Vsak projekt na območju predstavlja nove vsebine in doprinos k razvoju. S projektom Humus projekt – Högi projekti želijo partnerji okrepiti zavedanje o varovanju okolja in zmanjševanju izpustov toplogrednega plina CO2 na slovenskem podeželju. V okviru projekta Roko-delci so se lotili dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. Med zanimivimi pridobitvami projekta gre izpostaviti pametna očala HoloLens 2, s katerimi lahko v Muzeju Rogatec raziskujete preteklosti. Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij, v okviru katerega se je na območju gradu Podsreda uredilo sodobni interpretacijski center, kjer obiskovalci lahko spoznajo glavne značilnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.