LEADER je pristop od spodaj navzgor, ki že 30 let povezuje kmete, podjetništvo na podeželju, lokalne organizacije, javni sektor in posameznike iz različnih sektorjev.

V Sloveniji se je pristop od spodaj navzgor prav tako pričel izvajati že leta 1991. V letih od 1991 do 1996  so se izvajali programi  celostnega  razvoja  podeželja (CRPOV).  Njihov  glavni  namen  je  bil  razvoj  podeželja,  ki  temelji  na  endogenih  razvojnih potencialih,   poudarja   značilnosti   območja,   zagotavlja   nova   delovna   mesta   in   poseljenost   ob upoštevanju  trajnostne  rabe  naravnih  virov  ter  ohranjanju  naravne  in  kulturne  dediščine.  V  obdobju  1996–2006  je  bilo  izdelanih  31  Razvojnih programov  podeželja,  ki  so skupaj  pokrivali  172 slovenskih   občin.   Ministrstvo   je  sofinanciralo   vzpostavljanje   partnerstev,   animacijo   lokalnega prebivalstva  in  pripravo  lokalnih  razvojnih  strategij,  ki  pa  zaradi  pomanjkanja  sredstev  za  izvedbene projekte v praksi v večini primerov niso nikoli v celoti zaživele.

V programskem obdobju 2007-2013 se je pristop LEADER izvajal preko Programa razvoja podeželja 2007-2013, v okviru katerega je bilo izvedenih preko 1400 projektov v skupni višini 30,7 mio EUR. Ustanovljenih je bilo 33 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so pokrivale 97 % slovenskega ozemlja.

V programskem obdobju 2014-2020 se LEADER izvaja v okviru pristopa CLLD, kjer so LAS-om na volja sredstva iz treh različnih skladov, poleg Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) še iz Evropskega sklada za ribištvo in pomorstvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupno je bilo v tem programskem obdobju 37 potrjenim LAS-om, ki pokrivajo celotno slovensko ozemlje, odobrenih že preko 1000 projektov.

Več v prispevku TUKAJ.

Karta Lokalnih akcijskih skupin v Sloveniji