Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v prihajajočem letu predvidoma objavilo 16 javnih razpisov. Do 30. 11. 2017 je bilo iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na ta dan razpisanih že 29 javnih razpisov, odobrenih 42,6 % sredstev ter izplačanih 25,5 % sredstev EKSRP, kar znaša že 187,5 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci v okviru izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Januarja 2018 bosta predvidoma objavljena dva javna razpisa iz naslova ukrepa 16 – Sodelovanje, s katerim bo ministrstvo spodbujalo sodelovanje med različnimi akterji pri izvajanju projektov s področja okolja in podnebnih sprememb ter s področja razvoja novih proizvodov v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu.

V februarju 2018 sledita objavi dveh investicijskih javnih razpisov, prvi iz naslova podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in razvoj kmetijskih proizvodov, drugi pa iz naslova podukrepa 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, v okviru katerega bodo podprta tako dela kot urejanje vlak.

Sledijo razpisi iz naslovov podukrepov 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (podprlo se bo naložbe, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe kot so mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, ureditev trajnih nasadov) in 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva (javna razpisa za izgradnjo namakalnih sistemov in za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikov).

V aprilu in maju 2018 bosta objavljena še javna razpisa iz naslova ukrepa 9 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, kar bo prvi javni razpis iz naslova PRP 2014–2020 za to področje, ter javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 – Podpora za izvajanje operacije sodelovanje iz CLLD.

V drugi polovici leta 2018 ima ministrstvo v načrtu še objavo javnih razpisov iz naslovov podukrepov 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov za žled in lubadarja in iz naslova ukrepa 16 – Sodelovanje (kratke dobavne verige in lokalni trgi ter diverzifikacija dejavnosti). Iz naslova ukrepa 4 – naložbe v osnovna sredstva so predvideni javni razpisi za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ureditev gozdnih prometnic in za naložbe v kmetijska gospodarstva (podprlo se bo naložbe, namenjena prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe kot so mreže proti toči, namakanje, rastlinjaki, ureditev trajnih nasadov). Predvidena je še objava javnega razpisa Iz naslova podukrepa 8.4 za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa.

Pregled predvidenih javnih razpisov zaključujejo z najavo javnega razpisa iz naslova podukrepa 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, v okviru katerega bodo pridobili že četrto generacijo mladih prevzemnikov v programskem obdobju 2014–2020. Javni razpis bo objavljen v drugi polovici leta 2018.

V načrtu objave javnih razpisov so javni razpisi navedeni po mesecih predvidene objave, tako, da se morebitni investitorji lahko pripravijo na izvajanje naložbe in se pozanimajo o pripravi potrebne dokumentacije za izpolnitev vloge, pri čemer še posebej poudarjajo pravočasen pristop k preveritvi potrebnosti priprave presoje vpliva naložbe na okolje. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP v letu 2018