Predmet podpore: dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic, vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Rok za oddajo vlog začne teči od objave javnega razpisa v uradnem listu in traja do vključno 7. avgusta 2015.

Vloga s prilogami mora biti oddana priporočeno ali vložena na vložišču Agencije v zaprti ovojnici, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom vlagatelja in označeni z oznako javnega razpisa in namenom za katerega se prijavlja za dodelitev podpore: 

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: SUBVENCIONIRANJE VZREJE ČEBELJIH MATIC ZA LETO 2015.

Informacije: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 in ob petkih od 7.30 do 14.00. 

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji je na voljo tukaj.