Razvojna agencija Sotla, vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, je v mesecu februarju izkoristila zadnji javni poziv za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«, in na osnovi potreb v lokalnem okolju s partnerji pripravili šest projektnih prijav. Prejšnji teden smo prejeli potrditev za kar štiri prijavljene projekte in tako postali eden najbolj uspešnih LAS na tem razpisu; odobrenih je bilo namreč le 12 projektov.

Vsebino projektov vam bomo podrobneje predstavili v naslednjih dneh, saj je vsak projekt kompleksen, tako v partnerstvu kot aktivnostih. Vsi odobreni projekti imajo v partnerstvo vključene tudi tuje partnerje, tako bomo pri izvajanju sodelovali s partnerskimi LASi iz Bolgarije, Irske in Srbije.

Pri pripravi projektov je LAS Obsotelje in Kozjansko zasledovala cilje strategije »Od vil do vilic« in zahtevo po vključitvi ekoloških pridelovalcev/predelovalcev z ustreznim certifikatom. Ekološki ponudniki so morali biti ključne ciljne skupine upravičencev do črpanja sredstev iz navedenega razpisa. V skladu z razpisnimi pogoji so morali ti predstavljati 30 % partnerstva. Pri pripravi projektnih predlogov je LAS sodelovala z ostalimi LAS v Sloveniji. Vse vključene LAS v projektih so morale slediti skupnemu cilju (razvoj novih storitev in izdelkov, povezovanje ponudkov, zmanjševanju obremenjevanje okolja, vključevanje ranljivih ciljnih skupin). V projektih so nujno potrebne skupne vsebine, ki so povezane s prenosom dobrih praks med LAS. Projekti so v višini 85 % sofinancirani iz sredstev EKSRP, najvišji znesek sofinanciranja je 100.000,00 EUR na LAS, tako smo pri vseh projektih zaprosili za najvišjo možno vrednost.

Če izpostavimo ključne pridobitve, ki jih prinašajo odobreni projekti: urejena pot med Termami Olimia in OŠ Podčetrtek, nova zeliščarska VR doživetja v Rogatcu, dodatna ponudba na tržnici v Rogaški Slatini (LED zaslon, doživetje Prelet s Pegazom), nadgraditev kompostarne v zbirnem centru Tuncovec in kup dodatnih aktivnosti, namenjenih tako spodbujanju ekološkega kmetijstva kot tudi vsebinam izobraževanja, novih produktov in podobno.