Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je V Uradnem listu RS, št. 73/16, z dne 18. 11. 2016 objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba) po novem določa, da je območje Pomurske regije opredeljeno kot problemsko območje tudi za sklad EKSRP. Do sedaj je Pomurska regija kot problemsko območje bila opredeljena le za sklad ESRR. Bistvene spremembe so tudi, da uredba podrobneje ureja postopke za vlaganje vlog in zahtevkov s strani lokalnih akcijskih skupin (LAS), podrobneje določa upravičene stroške, ureja postopek javnega razpisa za podukrep »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep 19.3) v okviru sklada EKSRP ter podrobneje ureja specifike vključenih skladov.

V okviru operacij iz naslova podukrepov »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (podukrep 19.2) ter podukrepa »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (podukrep 19.3), ki jih bodo izvajali upravičenci, stroški arheoloških izkopavanj in arheološki nadzor, po spremembi uredbe, niso več neupravičen strošek. Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni, če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Stroški za študije izvedljivosti ostanejo upravičen strošek tudi takrat, ko glede na njihove rezultate niso nastali nobeni stroški v okviru izvedbe naložbe. Stroški storitev zunanjih izvajalcev bodo lahko predstavljali največ deset odstotkov upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Potencialni upravičenci, ki vodijo računovodstvo v skladu z nacionalnimi predpisi in bodo vključeni v izvajanje operacij, bodo morali za upravičene in dejansko nastale stroške voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo.

Za potrebe izvajanja podukrepa 19.3 v okviru sklada EKSRP, uredba določa podrobnejši postopek izvedbe javnega razpisa, kot tudi merila za izbor operacij in najvišjo stopnjo javne podpore, ki je 85 odstotkov upravičenih stroškov. Za sklada EKSRP in ESPR, uredba ureja tudi strošek prispevka v naravi, v okviru operacije sodelovanja LAS iz naslova podukrepa 19.3. Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.

Za sklad ESRR je po novem, najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo 5.000 EUR in velja, da fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov posameznikov, niso upravičenci. V okviru sklada ESRR se bo pri pregledu doseganja uspešnosti mejnikov preverjalo tudi mejnike kot so: število deležnikov na lokalni ravni, vključenih v izvajanje projektov CLLD, število prebivalcev, ki živijo na območju LAS, ter število podprtih partnerstev.

Novost je tudi, da uredba za sklad EKSRP in ESPR določa, da LAS-u pri uveljavljanju operativnih stroškov, stroškov osebja in finančnih stroškov v okviru podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4), ni treba priložiti tržno primerljivih pisnih ponudb najmanj treh ponudnikov. Stroški se bodo priznali na podlagi dokazil o dejansko nastalih stroških.