Sprememba Programa razvoja podeželja 2014-2020 za izboljšano črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

MKGP je po zadnji, to je sedmi spremembi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov. Do sedaj je bilo iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 razpisanih 55 javnih razpisov. V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo odobrenih 70,0 % ter izplačanih 49,6 % sredstev, kar znaša 549,1 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 20 javnih razpisov.
Spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 se med drugim dotikajo tudi podukrepov iz Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, in sicer:
• na podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost se spremeni časovna opredelitev upravičenosti stroškov, ki so sedaj upravičeni od vložitve vloge pristojnemu organu dalje;
• za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se zagotavljajo dodatna sredstva in s tem nov javni poziv. Objava 5. javnega poziva za operacije sodelovanja LAS se načrtujejo v decembru 2019 ter
• pri podukrepu 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, kjer se spreminja določilo o minimalnem deležu stroškov za animacijo, pri čemer so se iz 50 % znižali na 20 %.
Podrobnejše informacije na voljo ob tem KLIKu.
Za povezavo do več info: https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1051-23-9-2019-spremembe-za-izboljsano-izvajanje-ukrepov-za-crpanje-sredstev-iz-evropskega-kmetijskega-sklada-za-razvoj-podezelja