Vlada je sprejela Akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva (ANEK) do leta 2027, v katerem so opredeljeni ukrepi za hitrejši razvoj ekološkega kmetovanja.

ANEK vsebuje 70 ukrepov po 8 prednostnih področjih (pridelava, predelava, prenos znanja, semenarstvo, povezovanje, eko živila v sistemu javnega naročanja, promocija in trženje, raziskave in razvoj novih tehnologij ter ekološko kmetovanje v povezavi s podnebnimi spremembami), ki bodo pripomogli k nadaljnjemu razvoju ekološkega kmetovanja. ANEK je tudi ena izmed pomembnih usmeritev pri pripravi ukrepov v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo.

Glavni ukrepi po prednostnih področjih:

 • Področje pridelave in predelave:
  • investicije za ekološko pridelavo in predelavo,
  • podpora za zagon malih tržnih kmetij,
  • podpora na ha/panj,
  • dodatne podore za mlade prevzemnike, ki kmetujejo ekološko.
 • Področje prenosa znanja (izobraževanje, svetovanje, pospeševanje):
  • vzpostavitev mojstrskih kmetij, demonstracijskih kmetij,
  • nadgradnja dosedanjega sistema javne službe z vključevanjem ostalih deležnikov,
  • dodatna sredstva za krepitev svetovanja in pospeševanja.
 • Področje ekološkega semenarstva:
  • krepitev sodelovanja med pridelovalci semena in semenarskimi hišami,
  • baza potreb po eko semenih,
  • podpora za pridelavo ekološkega semenskega materiala.
 • Področje povezovanja in skupni nastop na trgu:
  • podpore za tržno povezovanje eko kmetij,
  • zagotoviti sistemsko financiranje Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.
 • Področje ekoloških živil v javnem naročanju (JN):
  • izobraževanje vodij prehrane in organizatorjev prehrane glede eko živil in JN,
  • brezplačen vpis skupin proizvajalcev eko živil in zadrug v katalog živil za JN pri GZS,
  • promocija in ažuriranje kataloga živil za JN,
  • vzpostavitev lokalnih modelov za pospešitev vključevanja slovenskih eko živil v JZ,
  • nadzor v javnih zavodih glede določil Uredbe o zelenem javnem naročanju.
 • Področje promocije in trženja:
  • vzpostavitev sodelovanja med kmeti in trgovskimi verigami,
  • promocija eko živil (nacionalna promocija in promocija v trgovskih verigah),
  • vzpostavitev eko regij.
 • Področje raziskav in razvoja novih tehnologij:
  • strokovna in poljudna desiminacija rezultatov raziskav,
  • podpora raziskovalnim projektom.
 • Področje ekološkega kmetovanja v povezavi z okoljem:
  • prednostni zakup eko kmetijam na VVO,
  • pospeševanje eko kmetovanja na območjih varovane narave,
  • podpore v investicije za zniževanje toplogrednih plinov.

Dokument je dostopen TUKAJ.