Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko je v torek, 7. 9. 2021, izvedel redno sejo Skupščine, na kateri se je potrdilo nove člane v organe LAS za mandatno obdobje 2021-2023. To so bile tretje volitve članov v organe LAS v programskem obdobju 2014-2020.

Skupščina je potrdila predlaganega kandidata za predsednika LAS, ki je hkrati tudi podpredsednik Organa upravljanja LAS, in še vedno ostaja Boštjan Misja, predstavnik ekonomskega sektorja.  Skupščina pa je prav tako izvolila še podpredsednico LAS in Organa upravljanja LAS, in sicer Suzano Kunst, predstavnico javnega sektorja, ostale člane Organa upravljanja LAS ter še tri člane Nadzornega organa, kot je določeno v Pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS.

V nadaljevanju je Vodilni partner LAS prisotne seznanil še s ključnimi točkami dela LAS v tekočem programskem obdobju, in sicer:

  • podaljšanje sklada EKSRP do leta 2025, za kar je MKGP namenil dodatna sredstva že iz naslednje finančne perspektive, ki pa se bodo črpala še po starih pravilih. Sredstva se bodo delila po posameznih podukrepih, in sicer so namenjena za projekte LAS in vodenje LAS, kar pomeni novo spremembo SLR in dodaten javni poziv iz sklada EKSRP (načrtovan v letu 2022) ter dodatna sredstva za projekte sodelovanja LAS, kjer pa se že konec tega leta načrtuje naslednji javni poziv,
  • kmalu objavljen 3. javni poziv za sofinanciranje projektov iz sklada ESRR,
  • aktivno vključevanje v pripravo dokumentacije za oblikovanje LAS za ribištvo v naslednjem programskem obdobju 2021-2027, ki bo pokrival Savinjsko statistično regijo in tako tudi na območju našega LAS omogočil črpanje nepovratnih CLLD sredstev še iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter
  • napoved ekskurzije LAS z namenom ogleda dobrih praks pri LAS Dolenjska in Bela krajina.

Sledile so čestitke članov LAS izvoljenim članom organov LAS za naslednje mandatno obdobje ter sproščeno druženje ob pogostitvi.