Spodaj najdete opis odobrenih skupnih projektov LAS iz naslova podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, sofinancirane iz sklada EKSRP.

Akronim projekta: MAB-NATURA

Naslov projekta: Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu biotske raznovrstnosti in varovanja narave na območju Obsotelja in Kozjanskega

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 30. 7. 2024

 Vodilni partner:

 • LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

 Partnerji:

 • OBČINA KOZJE
 • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE

Opis projekta:

Območje LAS Obsotelje in Kozjansko v velikem delu sovpada z zavarovanimi območji, večinsko ga pokrivajo območja NATURA 2000, nadvse pomembno za območje pa je Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje (MAB območje). Zavarovana območja so dokaz biotske raznovrstnosti in  nadpovprečno ohranjene naravne krajine, hkrati pa so lahko priložnost za vzpostavitev zelenih delovnih mest, vzpostavljanje modelov krožnega gospodarstva in primer dobre prakse, ki je prenosljiv tako znotraj LAS kot širše.

Operacija s svojimi aktivnostmi (razvoj novih izobraževalnih programov, naložba v inovativno razgledno ploščad) bo podpora varstvu okolja in ohranjanje narave zavarovanih območij na območju LAS. Izvedene aktivnosti bodo imele pomemben vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanja okolja ter ozaveščenosti prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne krajine, zmanjševanju onesnaževanja okolja oz. obremenjevanju okolja z negativnimi dejavniki. Za dosego ciljev operacije se predvideva tudi manjša naložba v izboljšanje okolja (ureditev razgledne ploščadi).

 Cilji projekta:

 • Vzpostavitev pogojev za interpretacijo zavarovanega območja narave,
 • razvoj novih izobraževalno-izkustvenih vsebin s področja trajnostne rabe naravnih virov,
 • aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije,
 • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva.

 Pričakovani rezultati projekta:

 • urejena razgledna ploščad,
 • razvita in izvedena 2 izobraževalna programa za mlade in starejše,
 • izvedena izkustvena delavnica v naravi,
 • 30 udeležencev ranljivih ciljnih skupin na izvedbi programov/delavnic,
 • vzpostavljeno inovativno partnerstvo.

 Povezave spletnih mest:

_____________________________________________________________________________________________________

Akronim projekta: MED NAMI.

Naslov projekta: Vzpostavitev medgeneracijskih točk na prostem, kot osnova za medgeneracijsko povezovanje in prenos znanj med generacijami na območju Obsotelja in Kozjanskega

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Vodilni partner: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Partnerji:

 • OBČINA PODČETRTEK
 • OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
 • OBČINA ROGAŠKA SLATINA
 • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
 • CENTER PONOVNE UPORABE ROGAŠKA SLATINA

Opis projekta:

Vezi med generacijami so bile v času epidemije COVID močno načete, saj je bil fizični stik skoraj onemogočen. Četudi je digitalizacija poskrbela za nadomestilo, smo vendarle mnenja, da je nujno potrebno vzpostaviti točke za medgeneracijsko druženje na prostem, ki predstavljajo varno in atraktivno mesto srečanj. V operaciji želimo tako vzpostaviti mrežo igrišč, ki bodo tematsko namenjena mladim in/ali starejšim, hkrati pa bodo omogočala tudi organizacijo dogodkov, ki bodo na eni strani spodbudili medgeneracijsko sodelovanje, na drugi pa z vsebinami spodbujali vseživljenjsko učenje.

V operacijo želimo vključiti tudi aktivnosti Rokodelskega centra Rogatec, kot edinega na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki sistematično skrbi za ohranjanje starih rokodelskih znanj na območju LAS in tako omogoča medgeneracijski prenos znanj in ohranja dediščino območja.

Na medgeneracijskem dogodku, kjer se bodo mladi in starejši pomerili v igranju odbojke, na delavnicah, ki povezujejo moderno in preteklost (izdelava re-use igrač, spoznavanje starih iger na prostem), bomo omogočili ponovno vzpostavitev socialnih stikov in posledično tudi prenos znanj med generacijami.

Tematsko področje projekta: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Cilji projekta:

 • vzpostavljeni pogoji (naložbe, delavnice, izobraževanja) za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
 • vzpostavljeni pogoji za trženje lokalnih rokodelskih produktov,
 • spodbujanje varovanja narave in uvajanje modelov ponovne uporabe (delavnice in izobraževanja).

Pričakovani rezultati projekta:

 • vzpostavljena mreža medgeneracijskih točk (igrišča),
 • izdelana ena strategija promocije in trženja rokodelstva in promocije rokodelskih izdelkov na destinacijski ravni,
 • izvedeni trije dogodki (delavnica, izobraževanje, medgeneracijski dogodek),
 • vzpostavljeno novo inovativno partnerstvo.

Povezave spletnih mest:

_____________________________________________________________________________________________________

Akronim projekta: OK MIKS DOŽIVETIJ

Naslov projekta: Naložbe v infrastrukturo kot podpora razvoju novih doživetij Obsotelja in Kozjanskega

Trajanje projekta: 1. 1. 2024 – 30. 4. 2025

Vodilni partner:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko

Partnerji:

 • Občina Kozje
 • Občina Podčetrtek
 • Občina Šmarje pri Jelšah
 • Občina Rogaška Slatina
 • CPU, d.o.o., so.p., PE Rogaška Slatina
 • Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende

Opis projekta: 

Območje Obsotelja in Kozjanskega zaradi svoje ugodne lege, ohranjene narave in uvedenih pristopov trajnosti zagotovo velja za eno od najbolj zelenih in trajnostno naravnanih turističnih destinacij. Število obiskovalcev in turistov v zadnjih letih ponovno narašča, prav tako pa narašča povpraševanje po raznolikih doživetjih, namenjenih različnim ciljnim skupinam. V projektu želimo z manjšimi vlaganji v turistično in športno infrastrukturo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev dveh novih turističnih produktov, zagotoviti komplet dveh novih skupnih promocijskih materialov destinacije Obsotelje in Kozjansko ter ranljive ciljne skupine na območju (ženske, starejši in mladi) spoznati s trajnostnimi ukrepi in modeli ter tako spodbuditi podjetniško razmišljanje in nadaljnji razvoj območja.

V projektu želimo vzpostaviti novo infrastrukturo in jo povezati v zanimiva turistična produkta, ki bosta na območju predstavljala novost in bosta povezala kulturno dediščino, sodobne pristope digitalizacije, športno-zabavno in športno-rekreativno infrastrukturo. S celovitim pristopom v izgradnjo ali obnovo infrastrukture in oblikovanjem novih turističnih produktov, bomo spodbudili skupno promocijo in trženje, ki je zagotovo dodana vrednost destinacije.

Dodatno izobraževanje lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo, razmislek o trajnostnih modelih, pa bo le še dodatna podpora, da bomo resnično dosegli širši družbeni učinek v destinaciji.

Tematsko področje projekta: Razvoj osnovnih storitev

Cilji projekta:

 • razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo,
 • vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije,
 • dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja,
 • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva.

Pričakovani rezultati projekta:

 • 2 nova turistična produkta
 • 3 razvite in izvedene delavnice
 • 1 inovativno partnerstvo

Povezave spletnih mest:

____________________________________________________________________________________________________