Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo vsebinski pregled LEADER/CLLD projektov v programskem obdobju 2014-2020. V okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) je do 31. 12. 2019:
• za sklad EKSRP prispelo 480 vlog v skupni višini 22.184.800 €. Odobrenih je bilo okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 € ter do konec 2019 izplačanih 148 vlog v skupni višini 5.136.720 €;
• za sklad ESRR potrjenih 253 operacij v skupni vrednosti 13.174.506,13 EUR ter izplačanih v skupni višini 7.278.867,82 EUR.
Največ operacij (projektov) je vključenih v tematsko področje ukrepanja Razvoj osnovnih storitev, sledi Ustvarjanje delovnih mest, najmanj pa v tematski področji ukrepanja Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin in Varstvo okolja in ohranjanje narave. So pa projekti večinoma vključeni v več tematskih področij.
Največ odobrenih operacij je bilo v podravski regiji (25,8 %), sledita savinjska statistična regija (12,0 %), pomurska statistična regija (10,9 %) ter jugovzhodna Slovenija (10,1 %). Najmanj prejetih (9) in odobrenih vlog (7) je bilo v posavski statistični regiji.
Največji delež odobrenih sredstev ima javni sektor, občine in javni zavodi, ki predstavljajo okoli 60 % vseh odobrenih sredstev. Med upravičenci je največ občin (23,9 % vseh upravičencev in 43,3 % vseh odobrenih sredstev), sledijo društva (22,3 %), javni zavodi (19,3 %) in gospodarske družbe (14,8 %). Upravičence predstavljajo tudi samostojni podjetniki, zasebni zavodi in nosilci kmetij. Najmanj upravičencev predstavljajo zasebni lastniki gozdov posamezniki in verske skupnosti, javna podjetja, kmetije idr.

Vsebinska analiza projektov, potrjenih do 31. 12. 2019 kaže, da je okoli:
• 23 % projektov s področja turizma,
• 19 % s področja obnove in razvoja vasi,
• 16 % s področja kulturne dediščine,
• 12 % s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
• 13 % s področja družbe in sociale,
• 7 % s področja varovanja okolje,
• 5 % s področja podjetništva na podeželju.

V okviru projektov je bilo do konca leta 2019 ustvarjenih 50 novih delovnih mest.
Več najdete TUKAJ.