Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014-2020) je skupni programski dokument posamezne države članice in Evropske komisije, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Program odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih država članica opredeli na podlagi analize stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva.

Evropska komisija je dne 13. 2. 2015 uradno potrdila PRP 2014–2020 tudi za Slovenijo.

Ključne nacionalne (tematske) usmeritve PRP 2014-2020 so:

  1. Prenos znanja in inovacije
  2. Povečanje produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter blažitev in prilagoditev na podnebne spremembe
  3. Spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dvig kakovosti
  4. Razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest

V obdobju 2014–2020 se bo v okviru Programa razvoja podeželja izvajalo 13 ukrepov. Določeni ukrepi se nadalje delijo na podukrepe oz. operacije:

• Ukrep M1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja (12.500.000 EUR)

o podukrep M1.1- Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
o podukrep M1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja

Ukrep M2 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (10.768.000 EUR)

o podukrep M2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

Ukrep M3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (3.400.000 EUR)

o podukrep M3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Ukrep M4 – Naložbe v osnovna sredstva (206.465.816,01 EUR)

o podukrep M4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
o podukrep M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
o podukrep M4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Ukrep M6: Razvoj kmetij in podjetij (123.011.333,33 EUR)

o podukrep M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
o podukrep M6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij
o podukrep M6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ukrep M7 – Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (10.000.000 EUR)

o podukrep M7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

Ukrep M8 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (59.481.066 EUR)

o podukrep M8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

- operacija: Odprava škode in obnova gozdov po naravni nesreči
- operacija: Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov
o podukrep M8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov
- operacija: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
- operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Ukrep M9 – Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (2.227.950 EUR)

o podukrep M9.1 – Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Ukrep M10 – Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (203.607.387 EUR)
o podukrep M10.1 – Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP)
o podukrep M10.2 – Podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

• Ukrep M11 – Ekološko kmetovanje (65.300.000 EUR)

o podukrep M11.1 – Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja
o podukrep M11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja

Ukrep M13 – Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (265.933.333 EUR)

o podukrep M13.1 – Izplačilo nadomestil v gorskih območjih
o podukrep M13.2 – Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve
o podukrep M13.3 – Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami

• Ukrep M14 – Dobrobit živali (32.533.333 EUR)

o podukrep M14.1 – Plačilo za dobrobit živali

• Ukrep M16 – Sodelovanje (20.062.500 EUR)

o podukrep M16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
o podukrep M16.4 – Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
o podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe
o podukrep M16.9 – Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji

• Ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) (53.365.614 EUR)

o podukrep M19.1 – Pripravljalna podpora
o podukrep M19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
o podukrep M19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
o podukrep M19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije

Dokument PRP 2014-2020 si lahko preberete tukaj.

 

Več o PRP 2014-2020: Program razvoja podeželja