NIP 2012

V letu 2012 smo izvedli dva javna razpisa. Iz prvega razpisa potrjenih 10 projektov v skupni vrednosti 239.252,65 €, od tega 179.174,43 € Leader sredstev.

Izbrani projekti so:

Privoščimo si domače!

Nosilec projekta: RA Sotla

Namen projekta je informirati širšo javnost o pomenu samooskrbe s hrano, hkrati pa obstoječim pridelovalcem/predelovalcem dati možnost organizirane prodaje produktov na lokalnih tržnicah in animirati potencialne ponudnike za odločitev o prodaji svojih produktov.

S projektom želijo skrajšati prodajno verigo od proizvajalca – kmeta do končnega potrošnika in s tem preiti na sezonsko trajnostno naravnano kmetijstvo. S tem bosta na boljšem tako kmet kot končni uporabnik, kupec. Zadnjega bo hrana stala manj, pri tem pa bo jedel bistveno boljšo hrano – domačo in bolj kakovostno.

 

Združevanje turistične ponudbe na območju Podčetrtek z okolico (vsaj 20 km)

Nosilec projekta: Turizem Podčetrtek, GIZ

Občina Podčetrtek je zadnje leta vse bolj turistična občina, kar dokazuje porast enodnevnih in večdnevnih gostov. Za osnovno informiranje obiskovalcev je nujno potrebno imeti dober in inovativen promocijski material, ki goste usmerja pri aktivnostih znotraj destinacije. Povpraševanje gostov kaže, da ti želijo več informacij z izhodiščem v Podčetrtku (posebej stacionirani gostje), tako želijo oblikovati uporaben in inovativen vodnik po območju Podčetrtek 20+ (Podčetrtek z okolico najmanj 20 kilometrov) ter vzpostaviti novo pregledno in uporabno spletno stran.

Nesnovna dediščina Obsotelja in Kozjanskega

Nosilec projekta: Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Območje Obsotelja in Kozjanskega je bogato z ljudskim izročilom. Vendar pa se ljudska kulturna dediščina vse manj ohranja, posebej še to velja za ljudsko pesem, ki za področje Obsotelja in Kozjanskega še ni zbrana, strokovno obdelana in izdana v publikaciji. Da je ljudska pesem območja zapisana (besedilo, notni zapis in zvočni posnetek) in dostopna široki javnosti, je predvsem pomembno za njeno ohranjanje in prenašanje na mlade rodove.

S projektom želijo zbrano gradivo urediti in izdati v obliki monografije, ki bo obravnavalo ljudsko pesem na območju Obsotelja in Kozjanskega. Monografija bo koristen vir in učni pripomoček za vse, ki se pri svojem delu srečujejo tako s pesmijo kot z dediščino, predvsem pa bo v pomoč kulturnim društvom, zborom in drugim pevskim skupinam, folklornim skupinam… Posebej pa je njen namen v prenašanju dediščine ljudske pesmi med mlade rodove – v vrtce, osnovne šole. Hkrati pa bo tudi pomemben del domoznanskega gradiva.

 

Vzpostavitev e-trženja turističnih produktov na območju Obsotelja in Kozjanskega

Nosilec projekta: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

V okviru projekta bodo prenovili spletno stran Zavoda, tako oblikovno kot vsebinsko. Spletna stran bo turistom prijaznejša, preglednejša in na enostaven način omogočala dostop do celovite ponudbe Rogatca. Dodatno bo vključena muzejska spletna prodajalna e-Lodn, kjer bo mogoče najti razne izdelke: leseni izdelki, glineni izdelki, izdelki iz šibja, izdelki iz ličja, pleteni izdelki, čebelji izdelki, spominki, zelišča, suho sadje, čaji, tkanine, naravna mila, igrače za otroke, brusni kamni, kovani izdelki in poslovna darila.

V trgu občine Kozje, v TIC-u Rogatec pa se bo postavilo LCD monitor, ki bo služil kot atraktivna, spreminjajoča se predstavitev območja in njenih danosti.

 

Razvoj konjeništva v Obsotelju in na Kozjanskem

Nosilec projekta: Konjeniški klub Strmol

Namen projekta je ureditev jahalnih poti in razviti dodatno turistično ponudbo (terensko jahanje na organiziran način) in s tem prispevati k bolj pestri ponudbi in večji prepoznavnosti regije, posameznikom pa se zagotovi možnost dodatnega zaslužka. Urejene, ustrezno promovirane in označene jahalne poti bodo privabile večje število obiskovalcev, saj predstavlja jezdenje vedno bolj iskano in zaželeno rekreacijo na podeželju.

Postavilo se bo 5 privezov na območju občine Rogatec ter ograjo za izpust konjev. Hkrati se bo 7 poti označilo, s tablami (smerokazi, tabla za začetek poti, konec poti). Založila se je tudi promocijska zloženka.

 

Dvig kakovosti dela druženja in izobraževanja žensk na podeželju

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah

Glede na dejstvo, da je občina Šmarje pri Jelšah podeželska in tipična kmetijska občina, se še posebej zaveda pomena društev, ki združujejo »stanovsko« povezane ljudi s podobnimi interesi, zato jim skuša po najboljših močeh pomagati in jih spodbujati pri njihovem delu. Med najpomembnejša društva v občini gotovo sodi Društvo kmetic Ajda, ki se je kot partner vključilo v projekt, katerega osnovni namen je bil urediti prostore za delovanje društva kmetic, v katerih bodo lahko nemoteno prirejale najrazličnejše delavnice, tečaje, posvete in srečanja, hkrati pa bo prostor namenjen tudi shranjevanju bogatega arhiva društva.

 

Gastronomska in vinarska identiteta Obsotelja in Kozjanskega

Nosilec projekta: Ljudska univerza Rogaška Slatina

Namen projekta je izvedba programov izobraževanja, temelječega na vsebinah, ki spodbujajo izboljšanje turistične promocije, prepoznavnosti, trženja na podeželju ter razvoj dopolnilnih dejavnosti. Zavest o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja je med člani društev zelo prisotna. Zato je projekt v prvi vrsti namenjen prav njim.

Pri članih društev in posameznikih, ki se ukvarjajo s turizmom, je namreč opaziti pomanjkljivo znanje tujih jezikov, komunikacije, trženja in promocije, ki pa so danes, sploh, če želimo razviti kvalitetno turistično dejavnost, ne obhodno potrebni.

 

Revitalizacija ročne brizgalne in vključitev etnološke zbirke »Zgodovina gasilstva v Imenem« v turistično ponudbo na območju

Nosilec projekta: PGD Imeno

Prostovoljno gasilsko društvo Imeno ima v lasti še vedno delujočo štirikolno ročno brizgalno iz leta 1909. Največjo vrednost predstavljajo logotipi podjetja, ki je brizgalno izdelalo, letnica izdelave in ostali ohranjeni žigi ter odtisi. Z izvedbo projekta želijo ročno brizgalno restavrirati in urediti primeren razstavni prostor, kjer si jo bodo lahko obiskovalci ogledali.

 

Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja

Nosilec projekta: Kozjanski park

Namen projekta je obnovitev razstave stekla, ki je bila ena od prvih muzejskih zbirk Kozjanskega parka in je ena od vidnejših prezentacij tovrstne premične dediščine na Kozjanskem. Tako bodo razstavo posodobili in z ustreznim ter modernim načinom predstavitve eksponatom dodali novo vrednost. Razstavo bo obogatil katalog o steklarstvu na Kozjanskem nekoč in danes in film o steklarski tradiciji na območju.

  

Zgodovinske osebnosti Kozjanskega in Obsotelja kot odlična priložnost skupne promocije

Nosilec projekta: Kip vizija d.o.o.

Območje Obsotelja in Kozjanskega je bogato po naravnih danostih, hkrati pa ima zanimivo zgodovino, ki jo je vredno bolje spoznati in izkoristiti kot možnost dodatne turistične ponudbe. S pomočjo spoznavanja zgodovinskih osebnosti in njihovimi vlogami, ki so jih imele za razvoj in kasnejšo zgodovinsko pomembnost posameznega kraja (oz. območja) lahko turistom na drugačen način približamo omenjene kraje in jih vzpodbudili k obisku. Zato bodo v sklopu projekta raziskali in pripravili gradivo o zgodovinskih osebnostih območja in jih s pomočjo družabne igre »Čez griče Kozjanskega in Obsotelja« vključili v predstavitev območja LAS. Izbrane štiri skupine osebnostih bodo posebej izpostavljene v družabni igri. V sklopu izvedbe projekta bodo uredili tudi stalno razstavo »Sodstvo v Kozjem« v nekdanjih kozjanskih zaporih.

 

 V okviru drugega razpisa pa so bili potrjeni 3 projekti v skupni vrednosti 76.743,00 €, od tega 55.015,39 € Leader sredstev.

Izbrani projekti so:

Poenotena vizualna podoba predstavitve Obsotelja in Kozjanskega

Nosilec projekta: RA Sotla

Premišljena in dodelana vizualna podoba na skupnih promocijskih aktivnostih, da opazovalcu prvi vtis o destinaciji. Idejo o skupni prireditveni infrastrukturi (stojnice, prenosno ozvočenje in zložljive vrtne garniture) bodo nadgradili še s predstavitvenim katalogom 2 v 1, ki pomeni nekoliko drugačen pristop k tisku kataloga in zemljevida zanimivosti območja, saj ju bo združil v eno. V okviru projekta bodo organizirali prireditve – Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega (v sklopu tradicionalnih prireditev ali kot samostojne prireditve), kjer bodo obiskovalce seznanili z prednostmi in posebnostmi območja. Na prireditvah pa bodo obiskovalcem predstavili pristno kulinariko, obrti in ostale značilnosti območja.

 

Obogatitev ponudbe vseživljenjskega učenja (VŽU) v Obsotelju in na Kozjanskem

Nosilec projekta: Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Namen projekta je promocija vseživljenjskega učenja na območju LAS, nagovoriti in vključiti tudi tiste skupine, ki se sicer redko vključijo – tudi zaradi oddaljenosti ponudnikov izobraževanj ali pa cenovne nedostopnosti. Skozi projekt želijo krajevne knjižnice naredili še bolj odprte in ljudem domače, vanje povabili vse generacije in tudi skozi izobraževalne dogodke povezovali ljudi, gradili socialno in izobraževalno omrežje. Skozi vsebine izobraževanj pa bodo prenašali na mlajše rodove nesnovno kulturno dediščino, opozarjali na aktualne probleme, obujali že skoraj pozabljena znanja (ročna dela, zeliščarstvo, tradicionalne jedi…), …

 

Prenova ponudbe na smučišču Janina

Nosilec projekta: Smučarski klub Rogaška

Smučišče Janina je najnižje ležeče smučišče v Sloveniji. V okviru projekta želijo obnoviti prodajalno smučarskih kart. Uvedli bodo tudi novo sezonsko karto ponedeljek-petek, ki velja med tednom celotne smučarske sezone in bo cenovno dostopnejša. Organizirali pa se bodo tudi razni dogodki na snegu.