V okviru 3. javnega poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko« je bilo odobrenih 6 projektov, ki so bili uvrščeni v Načrt izvedbenih projektov 2011 (NIP 2011). Skupna vrednost odobrenih projektov znaša 283.348,30 €, od tega je zaprošenih za 199.999,65 € Leader sredstev.

 

Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem

Nosilec projekta:  JZ Kozjanski park

Znotraj območja Kozjanskega parka trenutno veljajo stari prostorski plani občin, ki ne upoštevajo novih potreb po načinu gradnje ter po spoštovanju zaščitenih območjih. S pristopom izdelave vzorčnih projektov za arhitekturne krajine se bistveno dviguje kvaliteta gradnje zavarovanih območij (in tudi znotraj LAS območja) in to s principom izobraževanja tako strokovnih služb v javnih zavodih, projektantov ter prebivalcev.

 

Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem – 2. faza

Nosilec projekta:  Občina Šmarje pri Jelšah

Namen projekta »Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem – 2. faza« je vključiti obstoječe zidanice in ponudnike v turistično ponudbo in tako povečati število nočitvenih kapacitet. Imenovana bo posebna strokovna komisija, ki bo na terenu svetovala potencialnim ponudnikom turizma v zidanicah, pregledovala njihove objekte in ugotavljala, kaj vse bo ponudnik še moral urediti, da bo lahko pridobil uporabno dovoljenje za svojo zidanico. Ponudnike in samo ponudbo zidanic se bo predstavilo na spletnih straneh, sejmih, izdelal se bo tudi prodajni katalog. S tem projektom se bo na območju Obsotelja in Kozjanskega delno rešil problem glede nastanitvenih zmogljivosti, kar pa je osnova za oblikovanje doživljajskih integralnih turističnih produktov (namestitev, prehrana, ogledi, aktivnosti), potencialnim ponudnikom pa prinaša dodatni vir zaslužka.

 

Razvoj centra domače in umetnostne obrti na območju Obsotelja in Kozjanskega

Nosilec projekta: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Namen projekta so tedenski brezplačni prikazi izdelovanja izdelkov domače in umetnostne obrt (za izletnike in turiste iz območja), po katerih je vedno več zanimanja. Prikaze bodo za izletnike in turiste izvajali usposobljeni rokodelci iz območja Obsotelja in Kozjanskega. V sklopu projekta se bo izvedlo predavanje na temo sodobnega oblikovanja izdelkov, za potencialne nosilce razvoja rokodelstva na območju.

Za nadaljnje trženje je bistvena tudi oblika in uporabnost izdelkov domače in umetnostne obrti, tako da izdelek lahko pridobi certifikat obrtno podjetniške zbornice, ki potrjuje, da se posamezni izdelek šteje za izdelek domače obrti. Pomembno je, da imajo osebe, ki se ukvarjajo z izdelavo tovrstnih izdelkov možnost prodaje, se bo izvedla tudi tržna analiza, v nadaljevanju pa organiziralo prodajo.

 

Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom puščavnika (Osmoderma eremita)

Nosilec projekta: Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje

Namen projekta je spodbuditi in ohraniti tradicionalno obliko upravljanja z obvodno vegetacijo na Šmarskem potoku. Spodbujanje tradicionalne oblike bo preprečilo vdor novih agresivnih metod urejanja vegetacije vodotokov, ki imajo za posledico zmanjšanje okoljske, krajinske, biotopske in varovalne  funkcije vodotoka in njegovih elementov. S tem se bodo ohranili najobčutljivejši naravni elementi, ki so habitat mednarodno ogroženih vrst, saj so njihovi habitati med najbolj ogroženimi v svetu. Ohranile se bodo tudi naravne lastnosti vodotoka, ki ima naravovarstveni status (naravna vrednota). Ker je naravno območje kompleksno povezano s kmetijsko krajino je ohranjanje naravnih značilnosti ključno za ohranjanje kmetijskih površin, saj tradicionalna oblika upravljanja zahteva najmanjša vlaganja, hkrati pa na nemoteč način zavira dinamične naravne procese (erozijo, zaraščanje).

 

Oživitev Šmarsko-virštanjske turistične ceste (VTC 10)

Nosilec projekta: Razvojna agencija Sotla

Namen projekta je vzpostavitev infrastrukture, natančneje postaviti turistično (usmerjevalno) signalizacijo ob VTC 10. Projekt se bo dodatno podkrepili z ostalimi projektnimi aktivnostmi, ki bodo v prvi meri prispevale k animaciji lokalnega prebivalstva ob VTC 10, da odprejo svoja vrata, uredijo ponudbo in tako resnično oživijo VTC 10.