V letu 2010 je bilo po javnem pozivu izbranih devet projektov, ki so bili uvrščeni v LIN 2010. Skupna vrednost projektov je 122.841,30 € od tega je predvidenih sredstev LEADER  69.750,01 €, drugih sredstev pa 53.091,29 €. Izbrani projekti so:

 

Center domače in umetnostne obrti

Nosilec projekta: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Gre za razvoj izobraževalnega, turističnega centra domače in umetnostne obrti, ki želi ovrednotiti kulturno dediščino rokodelstva in ta znanja posredovati mlajšim generacijam. Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine, pospeševanje razvoja domače in umetnostne obrti ter razvijanje oblik izobraževanja, z namenom vključitve domače in umetnostne obrti v celovito turistično ponudbo območja.

 

Konjeniške poti Obsotelja in Kozjanskega

Nosilec projekta: Konjeniški klub Strmol

Projekt je namenjen razširitvi turistične ponudbe območja. Študija možnosti razvoja konjeniških poti na območju bo podala osnovo za nadaljnje aktivnosti glede ureditve jahalnih poti, katere bodo namenjene tudi pohodnikom in kolesarjem. Začrtane in označene konjeniške poti bodo popeljale jezdeca po slikoviti pokrajini, polni naravnih in kulturnih znamenitosti in prijaznih ljudi. S konjeniškimi potmi želimo ljubitelje konj in neokrnjene narave popeljati po območju z željo, da doživijo vso čarobnost območja ter občutijo sožitje med naravo in dediščino naših prednikov.

 

Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah

Turizem v zidanicah je proizvod, ki ponuja kulturno pestrost in raznolikost vinogradniškega sveta na majhnem prostoru. Posejanost vinogradniške pokrajine z zidanicami in hrami je posebnost Obsotelja in Kozjanskega in  ključna priložnost za razvoj turizma. Veliko je zidanic, ki jih vinogradniki intenzivneje uporabljajo le jeseni ob trgatvi in skladno s posameznimi opravili med letom, sicer pa so prazne. Mnoge so lepo urejene, spodnji prostori služijo za vinogradniško opremo, predelavo grozdja in shranjevanje vina, v zgornjih prostorih pa imajo prenočišča, kuhinje in sanitarije. Te zidanice je možno oddajati v najem gostom, vključno z možnostjo prodaje vina, suhomesnatih izdelkov, zelišč, rokodelskih izdelkov in drugo, kar pač je v zidanicah in okoli njih. Mnogi povprašujejo ravno po tovrstnih proizvodih. Nekaj je še ohranjenih lesenih hramov, ki pa bi jih bilo treba ohraniti, nadgraditi s strokovnimi pristopi, nekatere zaščititi, drugim vdahniti vsebino in nameniti turističnim ogledom. Zidanice predstavljajo zagotovilo trajnostnega razvoja številnih oblik turizma, skladnega regionalnega razvoja, razvoja podeželja, ohranjanja kulturne dediščine, podlago za oblikovanje drugih turističnih produktov in ustvarjanja zdrave konkurenčnosti s poudarkom na dvigu kakovosti stacionarnega turizma.

S tem projektom bomo potencialne ponudnike informirali o novem produktu, jih animirali za sodelovanje in jim ponudili strokovno pomoč pri urejanju dokumentacije, pri registraciji dejavnosti in izobraževanju za izvajanje te dejavnosti.

 

Mladi za turizem in podjetništvo

Nosilec projekta: Razvojna agencija Sotla

Mladim na območju občin Obsotelja in Kozjanskega bi želeli približati turizem in podjetništvo. Ker je naše območje po eni strani močno s turistično dejavnostjo (Rogaška Slatina in Podčetrtek), na drugi strani pa se vedno manj mladih odloča za poklice povezane s turizmom, še bolj redki pa ga nadgradijo s podjetništvom, bi želeli predstaviti turistične poklice, kjer bi iz prve roke posameznega mojstra izvedeli prednosti in slabosti posameznega poklica.

Turizem vedno bolj postaja pridobitna dejavnost, mladi pa redko najdejo svoje interese znotraj njega. Navsezadnje se v turizmu vedno potrebuje dober kader, poklic je zanimiv, hkrati pa znanje domačinov lahko ostane na domačem območju. Menimo, da je prav to potrebno predstaviti mladim in jih vzpodbuditi k razmišljanju o prihodnosti.

 

Predstavitev delovanja društva kmetic Ajda

Nosilec projekta: Društvo kmetic Ajda

Temeljno poslanstvo društva kmetic »Ajda« je ohranjanje tradicionalnih kuharskih veščin in ročnih spretnosti ter druženje žensk kmečkega stanu. Tako se članice izpopolnjujemo v pletenju, šivanju, kvačkanju, vezenju, izdelovanju rož iz papirja, krašenju pirhov in drugem. Slednja našteta opravila kmečkih žena v današnjem času zamirajo. Vendar se članice društva vneto trudimo, da stara, avtohtona gospodinjska opravila ne zamrejo. Zato vsako leto organiziramo v treh občinah na območju Obsotelja in Kozjanskega (Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje) raznovrstne razstave naših izdelkov, delavnice prikazovanja opravil kmečkih žena, tj. vezenja, pletenja, izdelovanja rožic in podobno. S temi dogodki članice društva vsekakor prispevamo k dvigu kakovosti življenja na vasi ter pripomoremo k ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomembnosti ohranjanja te kulturne dediščine.

Zavedamo se, da sami dogodki razstav našega dela ali ozaveščanja niso dovolj, ampak je treba izdati brošuro, ki bo predstavljala delo društva, nosila zapis starih kmečkih navad in opravil, ki so jih opravljale ženske na podeželju. Tako bodo obiskovalci prireditev s sabo lahko odnesli del slovenske podeželske kulturne dediščine in jo posredovali prihodnjim rodovom, publikacija pa bo ostala tudi kot del domoznanskega oddelka domače knjižnice.

 

Turistični vodnik – Rogaška Slatina in okolica

Nosilec projekta: Občina Rogaška Slatina

Javni zavod turizem Rogaška Slatina zaznava veliko potrebo po izdelavi turističnega vodnika Rogaške Slatine in okolice, ki bi združil celotno turistično ponudbo Rogaške Slatine in okolice ter postavil temelje za skupno promocijo območja. Občina Rogaška Slatina je k projektu pristopila kot glavni financer, Javni zavod turizem Rogaška Slatina pa je odgovoren za vsebinsko izdelavo turističnega vodnika in financiranje v manjšem obsegu. Turistični vodnik bi izšel v nakladi 15000 komadov, od tega 5000 komadov v posameznem sklopu z dvema jezikovnima variantama (slovensko-hrvaški jezik, italijansko-nemški jezik in angleško-ruski jezik).

 

V. slikarska kolonija Zibika-Tinsko

Nosilec projekta: JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

Kakovostno izvedena slikarska kolonija, z ustreznim spremljajočim programom in promocijo, privabi na območje nove obiskovalce in tako (dolgoročno) posredno vpliva tudi na razvoj območja in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju (ohranjanje poseljenosti podeželja, spodbujanje razvoja turizma na podeželju – dopolnilne dejavnosti, nova delovna mesta …). Slikarska kolonija pa pomembno prispeva (s svojo tematsko naravnanostjo – podoba krajine) k prepoznavnosti območja in se jo lahko (v povezavi z obstoječo kulturno in naravno dediščino) vključi v turistično ponudbo celotnega območja LAS. Dokumentirane spremljajoče prireditve, razstave in katalog se bodo lahko uporabile za pripravo celovitejših turističnih produktov.

 

110 let delovanja čebelarskega društva

Nosilec projekta: Čebelarska družina Rogatec

Cilj projekta »110 let delovanja čebelarskega društva« je izvedba dodatnih aktivnosti društva ob 110-letnici delovanja, vključevanje v prireditvene dogodke na območju, boljša prepoznavnost društva, s čimer se prispeva k večjemu zanimanju mlajših generacij za čebelarjenje in ohranitvi čebelarske dejavnosti v Rogatcu. Čebelarstvo je v Sloveniji panoga z dolgo tradicijo. Čebelnjaki  so postali tipična arhitektura slovenskega kmečkega stavbarstva in še danes s svojo pojavnostjo plemenitijo kulturno podobo slovenske pokrajine. Čebelji pridelki so popolnoma naravna živila, neposreden dar narave – čebel. Čebele z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju ravnovesja v naravi, omogočajo obstoj različnih živalskih in rastlinskih vrst ter seveda človeka, ob tem pa nam dajejo čebelje pridelke, ki nam v hitrem tempu življenja pomagajo krepiti in ohranjati naše zdravje. Prav zaradi vsega naštetega je poslanstvo čebelarjev tako pomembno.

 

Označitev kolesarskih in sprehajalnih poti v občini Podčetrtek

Nosilec projekta: Turizem Podčetrtek, GIZ

Kolesarske in  sprehajalne poti v območju Podčetrtka in okolici so infrastrukturno dobro pripravljene, vendar je še potrebno celostno označiti vse lokacije in smeri, da bi se uporabniki lažje orientirali in imeli popolno zadovoljstvo . Na gozdnih poteh so sicer nekatere označbe, vendar je vsaka druge oblike, nekaj je potrganih, poškodovanih, torej nujno potrebne temeljite prenove in dopolnitev.

S tem projektom bi naredili še en korak višje in uporabnikom ponudili to, kar želijo in po čemer povprašujejo.