LAS Obsotelje in Kozjansko je v svojem letnem izvedbenem načrtu za leto 2009 opredelila načrtovane aktivnosti, ki so sofinancirane iz sredstev LEADER. V letu 2009 je bilo po javnem pozivu izbranih devet projektov. Skupna vrednost projektov je 124.974,00 € od tega je predvidenih sredstev LEADER  52.1790,70 €, drugih sredstev pa 72.783,30 €. Projekti sofinancirani z Leader sredstvi za leto 2009 so:

 

Ekoremediacije-za čistejše podeželje

Nosilec projekta: JAVNI ZAVOD KOZJANSKI PARK

Namen projekta je, da s sonaravnimi metodami in procesi vzpostaviti naravno ravnovesje v pokrajini in povečanje izraženosti interesa lokalnega prebivalstva za izvajanje ekoremediacijskih metod. V okviru projekta bomo osvestili in izobrazili prebivalce o pomenu vodnega in obvodnega prostora ter sonaravnih načinih upravljanja le-tega ter na praktičnem primeru izvedli primer ekoremediacije rastlinske čistilne naprave. Ekoremediacije morajo nujno postati sestavni del upravljanja z vodnim in obvodnim prostorom ter način čiščenja le tega.

 

Promocija »Turizem v sožitju z naravo«

Nosilec projekta:  RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA

V okviru projekta »Turizem v sožitju z naravo« smo v letu 2008 oblikovali prve ITP območja in določili model trženja in predstavitve le-teh v prihodnje. Projekt izkazuje trajnostni učinek in dosežene rezultate je smiselno aplicirati še na druga projektna območja ter pristopiti k načrtovanju bodočih aktivnosti na področju trženja in promocije območja Obsotelje in Kozjansko. Namen izvedbe projekta Promocija »Turizem v sožitju z naravo« je izvedba predstavitev naravne in kulturne dediščine območja ter kulinaričnih posebnosti različnim ciljnim skupinam  in promocija rezultatov projekta.

 

Kolesarska karta Rogaška Slatina in okolica

Nosilec projekta:  OBČINA ROGAŠKA SLATINA

V občini Rogaška Slatina zaznavajo veliko potrebo po kolesarski karti območja občine in bližnje okolice. Zato so za izvedbo projekta k sodelovanju povabili Javni zavod Turizem Rogaška Slatina in Kolesarski klub Rogaška, ki bosta pripravila vsebino karte. Le-ta bo vključevala 15 različnih kolesarskih poti, ki bodo namenjene različnim ciljnim skupinam: rekreativcem, ženskam, cestnim kolesarjem in »freeride« kolesarjem. Poti bodo speljane mimo glavnih kulturnih in naravnih znamenitosti na tem območju in bodo na hrbtni strani karte tudi opisane. Dodani bodo tudi profili poteka kolesarskih poti. Ker je v Rogaški Slatini in Podčetrtku veliko tujih gostov, bo vsebina karte prevedena tudi v tuje jezike (ANG, NEM, ITA in RUS).

 

Vino in vinska trta v Obsotelju in na Kozjanskem skozi stoletja

Nosilec projekta: KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE

 Vinogradništvo je na tem področju gospodarska panoga že več stoletij. Prebivalstvo je skozi stoletje tesno povezano s to panogo – trto in vinom. Ugotovljeno je, da nikjer ni zbrano na enem mestu podatkov o tej panogi za omenjeno območje. Nihče se tega ni dovolj sistematično in strokovno lotil, zato se je porodila ideja, ki jo skušamo s tem projektom realizirati.

Produkt projekta bo zgodovinska študija vinarstva na območju in brošura »Vino in vinska trta v Obsotelju in na Kozjanskem skozi stoletja«. V študiji bodo zbrana vsa zgodovinska dejstva, problematika in drugi podatki vse do današnjih časov (na splošno o klimatskih pogojih, naravne danosti, sorte grozdja skozi čas, prvi začetki, prvi zapisi, prva posestva, lege, rajonizacija skozi čas, vzgoja in način pridelave, tržne poti skozi obdobja, izobraževanja, povojne obnove po letu 1945). Brošura, ki bo povzetek študije, bo imela poleg strokovne vrednosti (za izobraževalne namene) tudi promocijski značaj, saj se bo njena vsebina  brezplačno podajala ob degustacijah v vinskih kleteh in drugih priložnostih, služila bo tudi občinam za promocijo in turističnim vodnikom, ki vodijo turiste na destinaciji Obsotelja in Kozjanskega.

 

Zaposlitvene možnosti invalidov

Nosilec projekta: KIP VIZIJA

Invalidi se srečujejo z velikimi težavami pri iskanju zaposlitve, saj v sedanjih razmerah že zdravi ljudje težko najdejo zaposlitev, zmanjšana delovna zmožnost pa je dodatni odklonilni dejavnik s strani delodajalcev. S projektom želimo možnost zaposlitve invalidom približati.

Pripraviti želimo analizo stanja brezposelnih oseb na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah in njihovih zaposlitvenih možnosti. Pridobiti želimo uporabne podatke o brezposelnih invalidnih osebah (starost, izobrazba, stopnja invalidnosti, omejitve zaposlovanja). Ciljno skupino bomo anketirali in ugotovili, kakšne so njihove potrebe, kolikšne so njihove zaposlitvene možnosti, kakšna je njihova motivacija za delo, delovne izkušnje in znanja. Pridobljene podatke bomo analizirali in ustvarili podlage za nadaljnje aktivnosti vključevanja teh invalidnih oseb v delovno okolje.

 

Vzpostavitev celostne sejemske podobe

Nosilec projekta: JAVNI ZAVOD KOZJANSKI PARK

V zavarovanem območju stremimo k oblikovanju etičnega oz. odgovornega turizma, ki temelji na doživljanju narave, iskanju ravnotežja med povpraševanjem turistov in ohranjanjem narave, hkrati pa omogoča gospodarski in socialni razvoj lokalnemu prebivalstvu. Skupni turistični koncept območja, ki je vključen v projekt, temelji na ohranjeni naravi in tradicionalni kulturni krajini in kot tak podpira načelo trajnostnega razvoja. Organiziranje različnih sejemskih prireditev je dober korak na poti k uresničevanju trajnostnega razvoja, saj omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se predstavijo in tržijo svoje znanje in produkte. S projektom želimo poenotiti sejemsko podobo. S projektom bomo namreč nabavili stojnice za organizatorje sejmov – Kozjanski park, Občino Podčetrtek in Občino Kozje za potrebe izvedbe  sejmov.

 

Izobraževanje vinogradnikov

Nosilec projekta: KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE

Za dosego želenih ciljev pridelave kvalitetnih vin in prilagoditev pridelave stilu vin, ki ga zahteva potrošnik, je potrebno izobraževanje vinogradnikov, ki prodajajo grozdje (pridelava zmanjšanih količin grozdja vrhunske kvalitete). Hitre spremembe v stilih vina, zahtevajo korenite spremembe v pridelavi grozdja. Temu vinogradniki brez strokovne pomoči niso sposobni slediti, zato se s projektom želi doseči izobražene vinogradnike, ki bodo usposobljeni pridelati grozdje po metodah, ki bodo predstavljene na delavnicah kakor tudi sprejetje internega pravilnika, ki bo obvezujoč pri pridelavi grozdja, iz katerega vina se bodo prodajala pod določeno znamko. Sprejeta pravila se bodo kontrolirala.

 

Turistični vodnik – Podčetrtek in okolica

Nosilec projekta: TURIZEM PODČETRTEK, GIZ

Ključnega pomena za prepoznavnost turističnih produktov na območju Občine Podčetrtek v Sloveniji in tujini je integrirano sodelovanje vseh ponudnikov storitev. Ena od oblik sodelovanja in hkrati ena od oblik tržnega komuniciranja je izdaja Turističnega vodnika. Z izdajo Turističnega vodnika (48 strani) v slovenskem in angleškem jeziku v letu 2008 smo celotno ponudbo turističnega območja Občine Podčetrtek predstavili na enem mestu. Glede na porast števila tujih obiskovalcev in njihovih potreb želimo izdati vodnik tudi v drugih jezikovnih variantah. Glede na to, da največ tujih gostov prihaja iz nemško govorečih območij, v porastu so italijanski gostje in je nezanemarljiva številka hrvaških gostov, zlasti dnevnih obiskovalcev, je prevod v te tri jezikovne variante neizogiben.

 

TROK – Turistični razgledi Obsotelja in Kozjanskega

Nosilec projekta: FONTUS d. o. o.

Namen projekta je predstaviti območje Obsotelja in Kozjanskega kot zaokrožene turistične destinacije skozi vzpostavljeno trženje oziroma marketing integralnih turističnih produktov, ki izpostavljajo posebnosti oziroma edinstvene značilnosti območja. Te izhajajo iz bogastva narave, dolgoročnega sožitja narave in človeka na območju ter kreativnosti, ki jo je to sožitje spodbudilo.

Kljub dosedanjim prizadevanjem javnega sektorja in poslovne sfere se kažejo pomanjkljivosti predvsem v nezadostni povezanosti turistične ponudbe in premajhni prepoznavnosti ključnih, edinstvenih značilnosti območja – tako glede naravnih kot tudi kulturno-zgodovinskih, etnoloških in drugih in dokaj šibkem poslovnem povezovanju med podjetji in posamezniki na področju turizma. Te pomanjkljivosti lahko pomenijo velik problem predvsem zaradi potencialne možnosti zmanjševanja števila turistov in obiskovalcev ter posledično zaostajanje v razvoju turistične dejavnosti na območju.