Izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS Obsotelje in Kozjansko poteka preko izvajanja projektov, ki se opredelijo v Načrtu izvedbenih projektov (prej Letni izvedbeni načrt oz. LIN) LAS.

Načrt izvedbenih projektov (NIP) je dokument, s katerim lokalna akcijska skupina (LAS) opredeli načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Leader v določenem letu. V NIP so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev Leader. Poleg opisa projektov mora biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov oziroma zaključka projektov za vsak posamezen projekt. Predloženi morajo biti tudi drugi relevantni dokumenti. Projekt mora biti ob prijavi pripravljen do faze izvedbe.

MKO pregleda usklajenost predlaganih projektov v NIP s potrjeno lokalno razvojno strategijo (LRS) in usklajenost višine zaprošenih finančnih sredstev s pravicami porabe LAS za ustrezno leto. MKO izda odločbo o potrditvi NIP, na podlagi katere LAS lahko prične z aktivnostmi za izvedbo projektov.