S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 je Slovenija vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). S PRP Slovenija izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, od katerih je novost t. i. os LEADER (4. os), ki spodbuja odločanje o razvoju posameznih zaokroženih podeželskih območij po pristopu »od spodaj navzgor«.

Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje lokalnega endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi.

Temeljna načela pristopa LEADER so:

  • lokalne razvojne strategije izhajajo iz območja,
  • pristop od spodaj navzgor,
  • lokalne akcijske skupine – javno-zasebna partnerstva,
  • povezani in več sektorski ukrepi,
  • inovativnost,
  • mreženje in
  • sodelovanje na projektih.

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA Obsotelje in Kozjansko

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko,  javno-zasebno  partnerstvo za razvoj podeželja, je bila ustanovljena 10.04.2008 na ustanovnem zboru članov LAS s podpisom Pogodbe o ustanovitvi partnerstva. LAS temelji na tripartitnem partnerstvu, sestavljenem iz predstavnikov javnih institucij (javnega sektorja), gospodarstva (ekonomskega sektorja) in civilne družbe (zasebnega sektorja).

LAS deluje na območju petih občin Obsotelja in Kozjanskega (Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah), ki imajo veliko skupnih značilnosti (geografskih, razvojnih …) in tako predstavljajo zaokroženo celoto, znotraj katere je mogoč skupen razvoj in izvedba skupnih razvojnih projektov in programov, vezanih na razvoj podeželja.

RAZVOJNA VIZIJA LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Vizija LAS Obsotelje in Kozjansko je, da z delovanjem in partnerskim povezovanjem (javni in zasebni subjekti ter fizične osebe) ustvari pogoje za razvoj podjetništva, varuje okolje ter njegovo naravno in kulturno dediščino, spodbuja potenciale podeželja, ga ohranja živega in tako ustvari identiteto območja, ki ga bo naredila prepoznavnega v širšem prostoru.