Za vsebino na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Sotla.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Naziv aktivnosti:

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (6. JR)

Projekt: KO ZADIŠIJO ZELI…

Vključeni partnerji:

 • LAS »Od Pohorja do Bohorja«
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
 • LAS Raznolikost podeželja
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Bogastvo podeželja
 • LAG Chirpan (Bolgarija)
 • LAS Samokov (Bolgarija)

Partnerstvo v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • RA Sotla
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
 • Občina Podčetrtek

Opis projekta

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč.

5 slovenskih in 2 bolgarska LASa se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, ki je sicer cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kvaliteta.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prosto rastočih zeli, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihova uporaba, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo implementirala na območju vključenih LAS.

Z operacijo sodelovanja bomo prispevali k Evropskemu zelenemu dogovoru, saj bomo bistveno prispevali k uresničitvi Strategije od vil do vilic preko obravnave izzivov trajnostnih prehranskih sistemov in neločljive povezave med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom (povečanje biotske pestrosti). Podpirali bomo nove priložnosti s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

Cilji:

 • Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij,
 • Posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva,
 • Vključevanje ekoloških zelišč in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja,
 • Krepitev kompetenc in znanja na območju izvajanja operacije,
 • Prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov,
 • Spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS,
 • ustvariti standard za varno, bogato in hranljivo ter kakovostno hrano,
 • vključevanje zelišč v terapevtske in sprostitvene namene.

Vsebinski sklopi:

Koordinacija in vodenje

 • Sodelovanje med LASi (partnerski sestanki, usklajevanje izvajanja aktivnosti, sodelovanje pri dogodkih na območjih drugih LASov)
 • Sodelovanje s partnerji na nivoju posameznih LAS (sestanki partnerjev, usklajevanje aktivnosti, udeležba na dogodkih na območju LAS
 • Koordinacija in vodenje ključnih projektnih aktivnosti
 • Spremljanje in vrednotenje operacije

Vlaganja v opremo

Krepitev potencialov ekoloških kmetij in drugih ekoloških pridelovalcev in predelovalcev

 • oprema za predelavo zelišč,
 • nakup kmetijske mehanizacije za pridelavo zelišč,
 • nakup welness opreme za nadgradnjo ponudbe na zeliščni kmetiji,
 • ureditev namakalnega sistema,
 • nov nasad damaščanskih vrtnic
 • ureditev aromaterapevtskega vrta.

Urejanje javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva in divjih zeli

 • nadgradnja peš in kolesarskih poti (usmerjevalne table, panoramske table, počivališča, …), in prilagoditev gibalno oviranim osebam,
 • ureditev javne poti,
 • ureditev rudarske tematske poti,
 • razvoj pametne urbane opreme,
 • nakup stojnic za trženjske prireditve.

Krepitev kompetenc in znanj na območjih LAS

 • izobraževanje za pridobitev ekološkega certifikata,
 • ogledi ekoloških kmetij
 • delavnice za ranljive skupine na temo zeliščarstva, divje kulinarike, priprava jedilnika divje kulinarike,
 • izobraževalna delavnica in izvedba prireditve Dan špargljev

Približajmo zelišča ljudem

 • Izvedba dogodkov z namenom promocije zelišč in ekološkega kmetovanja (Festival zelišč, Bučn’ce, Likof na taberhi, Dobrote slovenskih kmetij, …)

LAS Obsotelje in Kozjansko

Občina Podčetrtek bo v projektu infrastrukturno uredila javno pot 817 341 med centrom naselja Podčetrtek in turističnim kompleksom Terme Olimia. Glede na tlorisni potek ceste se obravnavata dva odseka in sicer glavna smer; Odsek »A« od Podčetrtka do Term Olimia, v dolžini cca 600 m in priključni krak; Odsek »B« od Trške ceste do priključka na odsek A, v dolžini cca 300 m.

Obstoječa javna pot poteka pretežno skozi gozd in je v makadamski izvedbi, zaradi povezave z Termami Olimia in potekom skozi gozd je predvsem atraktivna peš povezava do centra naselja Podčetrtek in na grad. Nadvse zanimiva se nam je zdela povezava s tradicijo zeliščarstva in poudarkom na pomen ekološkega kmetijstva (zeliščni vrt in lekarna v samostanu Olimje in ekološki zeliščni proizvodi in vrt v Rogatcu), zato bo pot tematska, kar bomo zagotovili z vsebinami na interaktivni informacijski tabli (3 kom), vsebino katerih bo razvilo partnerstvo projekta in bo glede na tematiko zelišč implementirana v interaktivno doživetje. Glede na predvideno funkcijo poti, pretežno se bo uporabljala kot turistična peš in kolesarska pot, se ob poti predvidi postavitev urbane opreme, ki bo služila omenjenim uporabnikom, s posebnim poudarkom na zeliščarstvu in uporabi zelišč v vsakdanjem življenju (kulinarika, dvig odpornosti, aromaterapija in podobno). Ob poti se tako uredijo tematske točke s turističnimi tablami, klopmi, mizami, … Uredi se cestna razsvetljava s svetilkami LED na 40 m z regulacijo.

Vzpostavljena pot bo predstavljala nov turistični proizvod ter ob promociji lokalnega zeliščarstva predstavljala tudi pomemben segment dviga gospodarske rasti na območju.

Povezave spletnih mest:

____________________________________________________________ 

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (6. JR)

Projekt: MAJN JE VEČ

Vključeni partnerji:

 • LAS Zgornje Savinjske in saleške doline
 • LAS OVTAR Slovenskih Goric
 • LAS s CILjem
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LEADER partnerstvo okrožja Kilkenny, Irska

Partnerstvo v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • Razvojna agencija Sotla
 • OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 • Javni zavod Kozjanski park

Opis projekta

Operacija ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal, in prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin.

Cilji

Glavni skupni cilji so:

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane,
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Informirati slovenske kmetovalce, na kak način lahko sami prispevajo k ohranitvi in trajnostni rabi kmetijskih zemljišč z minimalno prilagoditvijo obstoječe tehnologije pridelave, da povečajo % humusa v tleh. Ter tako pomembno prispevajo k zmanjšanju toplogrednih plinov iz zraka;
 • Prenesti primere dobrih praks iz SV dela Slovenije na območje LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in območje LAS S Ciljem ter implementirati znanje na omenjenih območjih. Na območju SV Slovenije pa razširiti že obstoječo mrežo in privabiti k sodelovanju nove kmetije.
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo – za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).
 • Na kmetijah z ukrepi ? oz. uporabo opreme, mehanizacije vzpostaviti pogoje za povečevanje deleža humusa v tleh, vezave CO2
 • Vzpostavitev dodatnih promocijskih poti za ekološke pridelovalce/predelovalce (nadgradnja spletne strani na območju LAS Obsotelje in Kozjansko).

Kazalniki operacije

 • Izvedene akcije ozaveščanja in izobraževanja prebivalstva območja,
 • Izdelan kompostnik limited edition,
 • Izvedena 1 akcija zbiranja odpadkov,
 • Uporaba povratne embalaže za trženje lokalne ponudbe v Zadrugi Dobrina (lesena in iz reciklirane plastike),
 • Izvedena 1 akcija razširitve mreže proizvajalcev humusa na območju Slovenije,
 • Izveden 1 prenos znanja o dvigovanju deleža humusa iz vzhodne preko osrednje do zahodnega dela Slovenije,
 • Izvedena vrsta izobraževanj za različne ciljne skupine,
 • 2x Izvedeno aktivno vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti Operacije.

Povezave spletnih mest:

____________________________________________________________ 

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (5. JR)

Projekt: PRO-EKO 

Vključeni partnerji:

 • LAS s CILjem, vodilni partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.,
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, vodilni partner: Razvojna agencija Sotla, 
 • LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, Ulica Republike 72, Guča 32230, Srbija.

Partnerji na nivoju LAS:

 • LAS s CILjem, vodilni partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.:
  Kmetija Košenija, Franc Kejžar,
  Štefka Kejžar, nosilka dopolnilne dejavnosti,
  Kmetija Rok Likar;
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, vodilni partner: Razvojna agencija Sotla:
  Razvojna agencija Sotla,
  Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,
  Društvo žena Donačka gora;
 • LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, Ulica Republike 72, Guča 32230, Srbija.

Opis projekta:

Projekt PRO – EKO zajema več delovnih sklopov, v vseh pa je cilj podpreti proizvodnjo lokalne, prednostno ekološke hrane in jo primerno predstaviti potrošnikom, ker želimo vzpostaviti vez in odnos med kmetom in lokalnim kupcem. Izhajamo iz obstoječih izkušenj in znanja, želimo pa doseči tudi izmenjavo dobrih praks med tremi vključenimi LASi in konkretno implementacijo, ki se bo odražala v končnih produkti in usmeritvah, ki bodo tržno in javno zanimive tudi po zaključku projekta.

V projektu želimo spodbuditi obstoječe ekološke pridelovalce, da dodajo vrednost svojim proizvodom na način, da povečajo proizvodnjo ekološke hrane, izdelajo in na trgu ponudijo nove izdelke ter ustrezno predstavijo ekološko kmetovanje in ekološke produkte, kar bo pripomoglo tudi k prepoznavnosti ekološke hrane. Vzpostaviti želimo celotno podporno okolje kjer bodo preko pilotnih primerov predstavljeni modeli kako povečati zanimanje za ekološko hrano ter kako povečati pridelavo in dodati vrednost tej hrani. Pilotno pristopamo k različnim modelom – prvi model obravnava ekološke gorske kmetije, ki nameravajo razvijati ekološko proizvodnjo ter z novimi produkti prispevati k večji finančni stabilnosti kmetije. Drugi model obravnava primer obstoječega ponudnika, ki že proizvaja ekološke proizvode in jim bo povečal vrednost predvsem z drugačnim načinom predstavitve ter novo embalažo. Tretji model pa inovativno vpleta sodobne tehnologije (MR aplikacija zeliščnega vrta v kombinaciji s Hololens očali) ob nakup sodobne opreme za pridelavo/predelavo ekoloških zeliščnih produktov. Vsi vključeni ekološki proizvajalci pa bodo izdelali turistične programe ter promocijske letake za svojo kmetijo, pripravili skupni e-promocijski letak, ki bodo primerni tudi za uporabo v izobraževalne in turistične namene. Inovativni pristop, ki uvaja model študijskega krožka na daljavo,  v katerem bodo sodelovali vsi vključeni ekološki ponudniki in LASi, predstavlja zanimiv model, ki je lahko prenosljiv tudi izven projektnega območja, saj omogoča zbiranje idej in kreacijo novih produktov v krogu najpomembnejših deležnikov. V praksi bomo implementirali te izkušnje tako, da bomo izdelali predstavitvene programe za vključene kmetije oziroma ekološko proizvodnjo.  Sodelovali bomo tudi pri skupnem nastopu na trgu in trženju, saj bodo s CNC programom pripravili izrise in kalupe ter tesno izdelali serijo refil darilne embalaže za skupni nastop na trgu in izdelke testno ponudili tudi v okviru spletne trgovine e-Lodn.

Projekt je zagotovo poseben tudi zaradi inovacije, ki jo bomo partnerji preizkusili v času izvajanja projekta: gre za inovacijo zaščite površin pred divjadjo, ki sicer povzroča veliko škodo na pridelkih, kar zmanjšuje količino pridelka in dohodek kmetij. Ker so se izkazali modri odsevniki ob cestah kot primerna zaščita pred divjadjo, bomo testirali možnost uporabe odsevnikov na kmetijskih površinah. Na kmetijskih površinah se že uporablja modri trak, ki pa je učinkovit podnevi, ko običajno ni škode divjadi. Za nočno uporabo, bo Rok Likar iz odsevnikov ter senzorskih luči izdelal model zaščite, ki temelji na osnovi nevidne modre črte, ki odganja divjad. Sistem bo samooskrben, saj bo deloval na sončno energijo, obenem pa ne bo uporabil fizične prepreke, kar bo omogočilo nemoteno obdelavo površin. Rok bo sistem testiral na več lokacijah (saj gre za premičen model) in pod različnimi koti, če bo to potrebno. Svoje izsledke bo predstavil na srečanju partnerjev in na spletni strani LAS. Če bodo rezultati pozitivni, pa bomo sistem predstavil tudi širše. Tudi s to inovacijo želimo vplivati na večje količine pridelane ekološke hrane in na večji dohodek ekoloških kmetij.

Rezultati:

DP1 PRO-DUKT
DP1-A1: Investicije v povečanje proizvodnje ekološke hrane,
DP1-A2: Investicije v povečanje predelave ekološke hrane,
DP1-A3: Investicije v predstavitev ekološke hrane in ekološkega kmetovanja,
DP1-A4: Turistični produkt povezan z ekološkim kmetovanjem:
              – Priprava programa za osnovnošolske otroke (Kmetija Rok Likar),
              – Priprava turističnih programov, ki bodo nastali v okviru študijskega krožka izmenjave znanja in -izkušenj in implementacije v praksi (Kmetija Košenjia, Kmetija Rok Likar, Zavod            Rogatec, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, Razvojna agencija Sotla),
DP1- A5: Testna inovacija uporabe modrih odsevnikov proti divjadi z uporabo sončne energije (Kmetija Rok Likar),
DP1- A6: Pregled zahtev in pogojev za ekološko kmetovanje v obeh vključenih državah,  z možnostjo prenosa  prakse uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Srbij  (LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, LAS s CILjem, RA Sotla, Zavod Rogatec, Štefka Kejžar, Rok Likar).

DP2 PRO-IZVODNJA
DP1 A1:Izdelava HACCP načrta in izobraževanje za uporabnike:
              – HACCP načrt za sušenje zelenjave, sadja, zelišč (LAS s CIljem, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec),
              – Izdelava izhodišč za splošne HACCP smernice za sušenje ekoloških proizvodov na kmetiji (LAS s CILJem,  RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava),
              – Svetovanja in izdelava izseka iz sirarskih smernic za zainteresirane sirarje z novimi produkti (LAS CILjem, na logaškem območju),
DP1 A2: Izdelava proizvajalnih specifikacij in označevanje novih produktov (LASs CILJem, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter RA Sotla),
DP2 A4: Izmenjava znanj in izkušenj v okviru obiska v Srbiji (nosilec aktivnosti LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava).

DP3 PRO-DAJA
DP3 A1: Priprava proizvoda za trg:
              – Nakup licence za program za risanje za CNC stroj (Zavod za kultur,  turizem in razvoj Rogatec),
              – Nakup embalaže (kmetija Košenija, Štefka Kejžar),
              – Tisk nalepk (kmetija Košenija, Štefka Kejžar),
DP3 A2: Načrt trženja novih proizvodov (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
DP3 A3: Izmenjava znanj in izkušenj in implementacija v praksi:
              – Izdelava skupne darilne embalaže – uporaba CNC (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Štefka Kejžar, LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
              – Študijski krožek ekoloških ponudnikov – izdelava turističnih programov  (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Štefka Kejžar, kmetija Rok Likar, LAS s CILjem, RA Sotla, LAG         Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
DP3 A4: Skupni nastop na trgu:
             – Spletna trgovina dodajanje novih produktov  – testna refil serija embalaže in produktov (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec),
             – Pregled možnosti skupne prodaje Slovenija/Srbija in možnost skupne prodaje (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava),
             – Kmečka tržnica (Idrija) in Zeleni festival (Rogatec) – skupna prodaja in trženjske poti (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava, ekološki ponudniki, Društvo      žena Donačka gora,  tudi partnerji v projektu),
            – Izdelava programa za skupine, turiste (Kmetija Košenjia – Štefka Kejžar, Kmetija Rok Likar, Zavod Rogatec, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, LAS s CILjem).

DP4 PRO-MOCIJA 
DP4 A1: Pilotne izvedbe turističnih programov (dan odprtih vrat, izmenjava med partnerji)  (Kmetija Košenjia – Štefka Kejžar, Kmetija Rok Likar, Zavod Rogatec, LAG Dragačevo – Jelica –  Zapadna Morava, LAS s CILjem, RA Sotla),
DP4 A2: Zeleni festival – Ekološki festival izmenjave semen:
             – Organizacija festivala in sodelovanje partnerjev ter organizacija delavnice Velika moč narave in zelišč v sklopu Zelenega festivala (RA Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,   Društvo podeželskih žena Donačka Gora, sodelovanje drugih partnerjev iz LAS s CILjem in LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
             – Delavnica: semena in prilagajanje na podnebne spremembe (RA Sotla in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec),
             – Izmenjava znanj in izkušenj in implementacija v praksi preko sodelovanja društev podeželskih žena (Društvo podeželskih žena Donačka Gora, LAS s CILjem),
            – Okrogla mize z naslovom: Dopolnile dejavnosti na ekoloških kmetijah: priložnosti Slovenije in Srbije – izvedeno na eni izmed kmetij v bližini (RA Sotla, sodelovanje tudi drugih partnerjev in udeležencev iz vključenih območij),
DP4 A3: Predstavitev inovacije za zaščito površin pred divjadjo:
           – Predstavitev partnerjem na okrogli mizi v okviru obiska (Rok Likar, kmetija, sodelovanje drugih partnerjev),
           – Predstavitev v obliki članka na spletni strani LAS (Rok likar, kmetija, LAS s CIljem)

DP7 Promocija projekta
Priprava obvestil za splet in FB (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
4 predstavitvene oddaje na radiu (LAS s CILjem),
Promocija operacije v okviru prireditev in drugih dogodkov (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava.

Cilji:

Cilj iz SLR

LAS s Obsotelje in Kozjansko

Prispevek operacije k doseganju ciljev SLR

Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje

Operacija v veliki meri pripomore k dvigu podjetniškega podpornega okolja in novim delovnim mestom, saj sledi novim produktom ter novim načinom predstavitve ekološke hrane.
Kazalnik: Število sodelujočih deležnikov:1

Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev

Poleg vključenih partnerjev, bodo preko vzpostavljenih pogojev za trženje lahko sodelovali tudi drugi lokalni ponudniki ekološke hrane.
Kazalnik: Število sodelujočih lokalnih ponudnikov: 3

Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo

Izdelan bo turistični program (doživetje s Hololens očali) ter novi izdelki v refil embalaži, kar lahko razumemo kot dva ločena turistična produkta.
Kazalnik: Število novih turističnih produktov 2

Celotna vrednost operacije: 383.270,19 EUR.
Nepovratna sredstva v okviru operacije: 199.995,82 EUR.

Celotna vrednost operacije v okviru LAS s CILjem: 131.277,79 EUR.
Nepovratna sredstva v okviru LAS s CILjem: 99.999,80 EUR.

Celotna vrednost operacije v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 135.992,40 EUR.
Nepovratna sredstva v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 99.996,02 EUR.

Obdobje izvajanja operacije: 24.  2. 2022 do 23. 2. 2025.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/
Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

____________________________________________________________ 

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (5. JR)

Projekt: Roko-delci

Vključeni partnerji:

 • LAS S ciljem, Mestni trg 1, 5280 Idrija
 • LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
 • LAS Loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3241 Šmarje pri Jelšah

Opis projekta:
Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki so partnerji v projektu in člani lokalnih LAS-ov ter želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Rokodelstvo je pomemben vidik razvoja podeželja. Izhaja iz tradicije kulturne dediščine, lokalnih materialov, razpoložljivih znanj in zagotavlja trajnostni razvoj območja. Je del bogate tradicije, ki jo v projektu želimo nadgraditi in primerno predstaviti širši javnosti. Gre za pomemben segment identitete in razpoznavnosti območij posameznih LASov, ki jo posamezni rokodelski centri že strokovno razvijajo in tržijo. S povezovanjem bomo nadgradili in implementirali izkušnje in znanje na območju vključenih LAS, obenem pa bomo omogočili rokodelcem iz drugih območij, da koristijo znanje, ki bo nastalo v projektu Roko-delci. S predstavitvami in trženjem rokodelskih izdelkov ter predstavitvami rokodelskih znanj na celotnem vključenem območju (vključevanje rokodelcev na prireditvah) se bo povečala prepoznavnost in s tem tudi možnosti za trženje rokodelskih izdelkov.

Cilji projekta sodelovanja:

 • nadgraditi obstoječe ter razviti nove rokodelske produkte,
 • ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • dokumentiranje dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj,
 • prenos znanja med LAS-i,
 • izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj,
 • promocijo in trženjem rokodelskih znanj,
 • vodenje in koordinacija projekta,
 • tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu,
 • nakup audio guidov (oprema in snemanje) za muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva ter
 • umestitev VR rešitev v muzejske zbirke.

Vrednost projekta na ravni LAS: 136.603,65 €
Zaprošena CLLD sredstva: 99.998,11 €

____________________________________________________________

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (5. JR)

Projekt: Centri interpretacije zavarovanih območij

Vključeni partnerji:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
 • LAS Pri dobrih ljudeh, Renkovci 8, 9224 Turnišče
 • LAS S ciljem, Mestni trg 1, 5280 Idrija

Opis projekta:
Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo.  Naravo želimo prikazati kot enega od najboljših načinov učenja, in povezati učenje v šoli spet s tem, kar se dogaja v resničnem svetu, v naravi.

Skupaj z razširjeno projektno skupino na območju našega LAS smo tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bi ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, nujno morali urediti info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanski park ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi dodali tudi ureditev trgovine produktov Kozjanskega parka, ponudnikov blagovne znamke Sožitje ter ostalih primernih ponudnikov Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povezovanje zavarovanih območij narave,
 • ohranjanje narave s prenosom dobrih praks vključenih območij ter implementacijo praktičnih rešitev.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • vzpostaviti mrežo centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in kulture,
 • razvijati nove produkte, ki bodo na eni strani izobraževalni na drugi strani pa želimo oblikovati prodajne produkte, s poudarkom na doživetjih in zgodbarjenju,
 • skupni načrt interpretacijskih točk narave,
 • implementirati nova znanja – in nadgraditi prenos, tako je ideja, da vsak partnerski LAS poskrbi za dovoljenja za zasaditev nekaj dreves visokodebelnih travniških jablan ali hrušk, Kozjanski park poskrbi za sadike in tudi usposobi osebe znotraj posameznega LAS-a za vzgojo teh sadik. Ohranjane visokodebelnih travniških sadovnjakov je eden najlepših primerov dobrih praks ohranjanja narave,
 • mladim želimo približati naravo in kulturo – najti pot, da predvsem mladim na zanimiv način približamo prednosti zavarovanih območij in območij Nature 2000, jih spodbudimo k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih ponuja.

Vrednost projekta na ravni LAS : 141.810,73 €
Zaprošena CLLD sredstva: 99.998,51 €

____________________________________________________________

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (5. JR)

Projekt: Humusprojekt – Högi

Vključeni partnerji:

 • LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • LAS Ovtar, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah
 • LAS Regija Oststeiermark GmbH, Avstrija

Opis projekta:
Pilotni projektni predlog povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji, bomo k sodelovanju povabili okoli 15 kmetij na območju LAS. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili prevedli in prilagodili bomo aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v Sloveniji, organizirali izobraževanje (okroglo mize), ter poslali dvakrat na izobraževanje cca 30 ljudi na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje.  Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8. 000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 Certifikata ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom – zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz turizma), povečati regionalno uspešnost, inovativno združiti mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgraditi obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe,  izdelati inovativno mednarodno bazo podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Cilji projekta sodelovanja:

 • povečanje vsebnosti humusa in posledična vezava CO2 v tla (pozitiven vpliv v kmetijstvu
 • in na okolje),
 • priprava aplikacije (prevod v slovenski jezik) z namenom vzpostavitve (zbiranja) podatkov o vsebnosti humusa v projektnih regijah,
 • mednarodna izmenjava in nadgradnja že obstoječih praks ter metod za povečanje humusa v tleh.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Nabor 15 kmetij za vzorčenje tal,
 • Organiziranje posveta HUMUS v Sloveniji,
 • Ogled dobrih kmetijskih praks v Avstriji
 • Udeležba na akademiji Humus,
 • Izvedba delavnic za ranljive skupine na temo priprave komposta in pomena humusa na vrtu,
 • Vzpostavitev pilot sistema čipiranja ločevanja odpadkov,
 • Vodenje projekta,
 • Promocija aktivnosti in rezultatov projekta.

Vrednost projekta na ravni LAS: 82.562,27 €
Zaprošena CLLD sredstva: 61.594,12 €

____________________________________________________________

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Projekt: Jem drugače, jem domače!

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od petih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe.

Vključeni partnerji:

 • TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor 
 • LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
 • LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Opis projekta:
Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.

Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe.

Projekt »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti projekta zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.

Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre, kjer je poreklo in kakovost blaga drugotnega pomena. V zadnjem času smo priča intenzivnim promocijskim kampanjam trgovskih centrov, s katerimi želijo prepričati potrošnike, da je pri njih vse domače, pri čemer je še vedno velika večina njihovega blaga tujega porekla in pogosto slabše kakovosti. Posledično se zmanjšuje obisk lokalnih tržnic, kar negativno vpliva na prodajo lokalnih ponudnikov.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

Cilji projekta sodelovanja:

 • Povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
 • Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
 • Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
 • Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Aktivnost 1.1: Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah ter vključevanje njihovih staršev
 • Aktivnost 2.1: Izvedba izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja (izobraževalni moduli bodo na področju 1. Trženje/prodaja/promocija; 2.Oblikovanje zgodbe; 3.Javno nastopanje), namenjeno bodo 10 zainteresiranim ponudnikom iz območja LAS
 • Aktivnost 3.1: Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks
 • Aktivnost 3.2: Izdelava e-kataloga ponudnikov
 • Aktivnost 4.1: Promocijske aktivnosti

Vrednost projekta na ravni LAS: 13.130,22 €
Zaprošena CLLD sredstva: 10.331,02 €

____________________________________________________________


Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3. JR)

Projekt: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od šestih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.10.2018 do 30.9.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je povečati prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.

Vključeni partnerji:

 • LAS Doline Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin 
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
 • LAS Gorenjska Košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
 • LAS Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14,6250 Ilirska Bistrica
 • LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Opis projekta:
Slovenija se ponaša s tremi bogatimi Unescovimi biosfernimi območji, ki pa še vedno ostajajo premalo prepoznavna in nepovezana tako med sabo kot z lokalnim prebivalstvom.
Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz treh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k povečani prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristili potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.
Menimo, da bomo z načrtovanimi aktivnostmi pozitivno vplivali gospodarsko rast območja. Praksa iz drugih okolij nam kaže, da ima krepitev lokalnega gospodarstva multiplikativne učinke: vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno vpliva na ostale sektorje gospodarstva. V bistvu želimo s projektom spodbuditi trajnostno gospodarstvo, ki bo upoštevalo načela ohranjanja narave in biodiverzitete, kar bo na dolgi rok prispevalo k boljši kakovosti življenja na obravnavanem območju. S promocijo aktivnosti bomo spodbudili pozitiven vpliv na lokalnem območju ter širše, saj bomo s povezovanjem in novo vzpostavljeno mrežo med ponudniki, omogočili skupen in učinkovitejši nastop na trgu
Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
Biosferna območja imajo naslednje funkcije:
– ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
– spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen,
– logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.
Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij vključuje danes 651 biosfernih območij v 120 državah.
S samim poimenovanjem Unesco MAB, konkretnim povezovanjem območja kot turistične destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije bomo vnesli dodatno vrednost za trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino.

Cilji projekta sodelovanja:

 • Približati Biosferna območja prebivalcem in širši javnosti,
 • Povezati vsa BO v Sloveniji,
 • Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev,
 • Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji,
 • Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za boljšo prepoznavnost,
 • Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije.

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti, ki bodo potekale v dveh fazah:
1. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Oblikovanje in tisk izobraževalne zgibanke s predstavitvijo BO Slovenije
• Aktivnost 5: Izdelava promocijskega materiala
• Aktivnost 6: Snemanje oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije
2. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih delavnic

Vrednost projekta na ravni LAS: 25.224,31 €
Zaprošena CLLD sredstva: 18.687,96 €

Povezava do videa: Biosferna območja Slovenije

____________________________________________________________

Naziv aktivnosti:
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3. JR)

Projekt: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Projekt se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.

Vključeni partnerji:

 • LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško 
 • LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
 • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Opis projekta:
V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«.
Skupni izziv projekta sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Projekt se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v projektu zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.
Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Projekt bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

Cilji projekta sodelovanja:

 • ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje,
 • povečati poseljenost podeželja,
 • oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo,
 • povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe).

Aktivnosti:
V okviru projekta bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Vodenje in koordinacija projekta
 • Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
 • Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
 • Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
 • Ogled in prenos dobrih praks
 • Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
 • Promocijske aktivnosti
 • Skupna evalvacija projekta

Vrednost projekta na ravni LAS: 48.069,21 €
Zaprošena CLLD sredstva: 38.972,40 € 

Povezava do videa: Popravljalnica Tuncovec
Povezava do videa: Model Druženje na vasi 

 

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Vas zanima kaj več? Bi se želeli aktivno vključiti? Pokličite nas na 03 / 817 18 60 ali pa nam pišite na rasotla@siol.net.