17. 7. 2023

JAVNA OBRAVNAVA STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Obveščamo vas, da je od danes, 17. 7. 2023 v javni obravnavi osnutek Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027. Dokument je dosegljiv TUKAJ.

Vse zainteresirane vabimo, da morebitne pripombe in predloge na Strategijo podate najkasneje do 21. 7. 2023 do 8. ure in sicer pisno preko elektronske pošte na naslov info@rasotla.si ali telefonsko na številko 03 817 18 60.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 03 817 18 60.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

8. 5. 2023

VABILO K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA PRIPRAVO STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA (SLR) LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

LAS Obsotelje in Kozjansko vabi vse zainteresirane (fizične osebe, kmete, društva, podjetnike, javne zavode…) na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih predlogov za pripravo SLR LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027.

Tudi v programskem obdobju 2021-2027 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), katerega najpomembnejši princip je pristop “od spodaj navzgor”, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega območja.

Podlaga za delovanje LAS Obsotelje in Kozjansko v novi finančni perspektivi bo kvalitetno pripravljena SLR, ki jo lahko sooblikujete tudi vi, in sicer tako, da nam pošljete vaše pobude v obliki projektnih predlogov.

Projektne predloge nam pošljite na elektronski naslov info@rasotla.si na izpolnjenem obrazcu, ki je dosegljiv TUKAJ, najkasneje do 31. 5. 2023.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 03 817 18 60.

Posredovanje projektnih idej ne pomeni kandidiranje na razpis in tudi ne dejanske dodelitve finančnih sredstev.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

4. 4. 2023

PRIDRUŽITE SE NAM PRI SOUSTVARJANJU OBMOČJA LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko pričenja s pripravo nove Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2021 – 2027.

V času priprave SLR želimo k sodelovanju povabiti predstavnike javnega, gospodarskega in socialnega sektorja, s katerimi bomo na delavnicah skupaj opredelili potrebe, predloge in priložnosti na območju LAS, ki bodo osnova za pripravo SLR.

Pridružite se nam lahko na eni od delavnic, in sicer:

 • Rogaška Slatina, 14. april 2023, ob 16. uri (sejna soba MPI Vrelec d.o.o., Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina),
 • Rogatec, 17. april 2023, ob 16. uri (sejna soba Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec),
 • Šmarje pri Jelšah, 18. april 2023, ob 16. uri (sejna soba Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, Šmarje pri Jelšah),
 • Kozje,  19. april 2023, ob 16. uri (Medgeneracijski center Kozje, Kozje 36, Kozje),
 • Podčetrtek, 20. april 2023, ob 16. uri (sejna soba občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek).

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da nam udeležbo na delavnici potrdite na e-pošto: info@rasotla.si ali na telefonsko številko: 03/81-71-860. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________

28. 2. 2023

ŽELITE POSTATI ČLAN LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027?

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko vabi vso zainteresirano javnost na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju do leta 2027.

LAS mora biti vključujoč, torej odprt za nove člane ter oblikovan kot tripartitno pogodbeno partnerstvo, sestavljeni iz predstavnikov treh sektorjev (javni, gospodarski in socialni), pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LAS Obsotelje in Kozjansko se lahko vključijo predstavniki:

 • javnega sektorja (občin, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov ali drugih oseb javnega prava),
 • gospodarskega sektorja (gospodarskih družb, oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetov, ki opravljajo tržno dejavnost (osnovno ali dopolnilno dejavnost na kmetiji), ali drugih pravnih oseb zasebnega prava, ustanovljenih za ustvarjanje ali delitev dobička),
 • socialnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, ustanov in drugih nevladnih organizacij oziroma pravnih oseb zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja ali delitve dobička, kmetov, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu in posameznikov).

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno, odprto skozi celotno programsko obdobje 2021-2027 in dostopno vsem pod enakimi pogoji.

V LAS Obsotelje in Kozjansko se vključite tako, da izpolnjeno podpisano izjavo skupaj s potrebnimi dokazili:

 • dostavite osebno v pisarno LAS Obsotelje in Kozjansko ali
 • pošljete na naslov LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Pristopna izjava: Obr._Pristopna izjava za članstvo v LAS do 2027

 _____________________________________________________________________________________________________________________

20. 2. 2023

IZKAZ INTERESA ZA VODILNEGA PARTNERJA LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

Na osnovi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/22; v nadaljevanju Uredba) in Javnega poziva za oblikovanje akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/22; v nadaljevanju Javni poziv), ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino (LAS) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov. Partnerstvo se ustanavlja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), to je za uresničevanje ciljev in potreb podeželja, na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027, vodilnega partnerja izmed članov LAS izbere Upravni odbor LAS, upoštevajoč njegove kadrovske in upravne sposobnosti voditi LAS ter njegovo zmožnost zagotoviti operativno delovanje LAS. Izbor vodilnega partnerja potrdi Skupščina LAS.

1. Naloge vodilnega partnerja

Po potrditvi SLR bo vodilni partner opravljal naslednje naloge:

 • organizira delovanje LAS in skrbi za ter v skladu s predpisi hrani dokumentacijo LAS,
 • zagotavlja LAS aktivno pisarno,
 • nudi organom LAS logistično, administrativno, strokovno in tehnično podporo, ki jo potrebujejo za svoje delovanje,
 • informira člane LAS o svojem delu,
 • zagotovi prisotnost na sejah Upravnega odbora LAS,
 • sodeluje pri pripravi Strategije lokalnega razvoja in jo promovira,
 • izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS, jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS in k drugim oblikam sodelovanja pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja,
 • skrbi za krepitev subjektov na območju LAS, za razvoj in izvajanje projektov, vključno s spodbujanjem zmogljivosti njihovega upravljanja projektov, tako da jim nudi strokovno svetovanje in podporo pri pripravi, upravljanju in vodenju projektov,
 • skrbi za izvedbo javnih pozivov LAS, za izdelavo s tem povezane dokumentacije in za nemoteno delovanje Ocenjevalne komisije,
 • na javnih pozivih izbrane projekte posreduje v potrditev pristojnemu organu,
 • informira izvajalce projektov o njihovih pravicah in obveznostih,
 • upoštevajoč splošne akte LAS pripravi javni poziv LAS in razpisno dokumentacijo ter ga objavi na spletni strani LAS,
 • zagotavlja posredovanje vlog in zahtevkov za izplačilo v skladu s pravili ustreznega sklada in nudi podporo pri posredovanju takšnih zahtevkov,
 • zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Strategije lokalnega razvoja,
 • izvaja nadzor nad izvedbo Strategije lokalnega razvoja, nad izvedbo projektov in financiranjem,
 • pripravi letno poročilo LAS o delu in finančno poročilo LAS in ga posreduje Upravnemu odboru LAS v potrditev,
 • pripravi letni načrt aktivnosti LAS in ga da v potrditev Upravnemu odboru LAS,
 • zagotavlja ločen transakcijski račun in ima vzpostavljen ločeni računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije LAS programskega obdobja po tej pogodbi in ga upravlja,
 • zagotavlja sprejem pošte za LAS in zagotavlja varen elektronski predal za prejem elektronske pošte za LAS ter kvalificirano elektronsko potrdilo za oddajo vlog in zahtevkov,
 • zagotavlja in upravlja spletno stran LAS, na kateri objavlja splošne akte in dokumente LAS, javne pozive LAS, rezultate javnih pozivov z informacijami o sofinanciranih projektih in druge informacije, namenjene večji informiranosti subjektov, ki so bili izbrani na javnih pozivih LAS,
 • zagotavlja preglednost svojega delovanja za LAS ter sledljivost in nadzor nad zakonito porabo javnih sredstev,
 • zagotavlja javnost delovanja LAS in za LAS izvaja dejavnosti stikov z javnostjo,
 • pripravlja in vodi projekte, kjer je nosilec LAS ter opravlja nadzor nad njihovo izvedbo in financiranjem,
 • opravlja druge naloge, določne v tej pogodbi, drugih splošnih aktih LAS ali v predpisih in naloge, ki se dodatno določijo v pogodbi o izvajanju nalog vodilnega partnerja.

 2. Pogoji za opravljanje nalog vodilnega partnerja:

V skladu z določili Uredbe mora vodilni partner izpolnjevati naslednje pogoje, ki jih mora kandidat priložiti po izkazanem interesu in izboru za vodilnega partnerja, najkasneje do 2. 3. 2023:

A) Vodilni partner mora biti član LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027. Do oddaje vloge mora kandidat za vodilnega partnerja v skladu s Povabilom k sodelovanju zainteresirane javnosti k članstvu v Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje do leta 2027 podati pristopno Najavo interesa za članstvo v Lokalni akcijski skupini na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Kozje in Rogatec (za programsko obdobje do leta 2027).

Dokazilo: kopija najave interesa in kopija podpisane Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 .

B) Vodilni partner mora imeti na območju LAS Obsotelje in Kozjansko aktivno pisarno. Aktivna pisarna je lahko izjemoma na območju občine, ki meji na območje LAS. Aktivna pisarna je pisarna za delovanje LAS z naslovom, ustreznimi prostori, opremo za delovanje in kadrovsko sestavo.

Dokazila: opis aktivne pisarne (naslov, velikost, oprema, prostori), do tri fotografije. Če aktivna pisarna ni na območju LAS, kot to izjemo dovoljuje 7. člen Uredbe, obrazložiti izjemo.

C) Vodilni partner mora za nakazilo finančnih sredstev imeti zagotovljen ločen transakcijski račun.

Dokazilo: izjava o ločenem transakcijskem računu LAS, iz katere bo razvidna številka transakcijskega računa.

D) Vodilni partner mora imeti vzpostavljen ločen računovodski sistem ali ustrezne računovodske kode za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa iz prejšnje alineje.

Dokazilo: izjava o ločenem računovodskem sistemu ali ustreznih računovodskih kodah za vse transakcije, opravljene v okviru transakcijskega računa za namen izvajanja SLR. Iz izjave mora biti razvidno ločeno stroškovno mesto za novo programsko obdobje.

E) Vodilni partner mora imeti vzpostavljeno spletno stran, iz katere je razvidno povabilo k sodelovanju zainteresirane javnosti za članstvo v LAS Obsotelje in Kozjansko 2021-2027 ter obdobje na katerega se navezuje spletna stran.

Dokazila: pint screen spletne strani in navedba povezave do spletne strani.

F) Vodilni partner mora za namen priprave Strategije Lokalnega Razvoja (SLR) zagotoviti najmanj eno polno delovno moč za LAS za najmanj devet mesecev.

Dokazilo: dokazilo iz katerega bo razvidna zaposlitev za namen priprave SLR za najmanj 9 mesecev (npr. pogodba o delovnem razmerju, aneks ali sklep o razporeditvi na to delovno mesto). Začetek zaposlitve je lahko med datumom objave javnega poziva do zaključka 1. mejnika , to je 3. 3. 2023 + najmanj 9 mesecev.

V kolikor ste zainteresirani in izpolnjujete pogoje vodilnega partnerja, izkaz interesa izkažete z izpolnjeno Izjavo kandidata za vodilnega partnerja (dosegljiva na spodnji povezavi) in motivacijskim pismom, v katerem opišete svojo usposobljenost za opravljanje nalog in izpolnjevanje pogojev. Izkaz interesa pošljite do ponedeljka, 27. 2. 2023, do 12. ure na e-naslov info@rasotla.si.

Izjava je dosegljiva na tej povezavi: Izjava kandidata za vodilnega partnerja

Predlog pogodbe: Predlog pogodbe o nalogah vodilnega partnerja z LAS

 

Povezava do Uredbe: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4092?sop=2022-01-4092

Povezava do Javnega poziva: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-poziv-za-oblikovanje-las-in-strategij-2027/

 _____________________________________________________________________________________________________________________

20. 2. 2023

IZKAZ INTERESA ZA KANDIDATURO V ORGANIH LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA MANDATNO OBDOBJE 2023–2027

Na osnovi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/22; v nadaljevanju Uredba) in Javnega poziva za oblikovanje akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 (Uradni list RS št. 161/22; v nadaljevanju Javni poziv), ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino (LAS) za programsko obdobje 2021-2027, v smislu pogodbenega partnerstva treh sektorjev (javnega, gospodarskega in socialnega), sestavljenih iz javnih in zasebnih subjektov.

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 (Pogodba) je potrebno oblikovati organe LAS, in sicer:

 • devet (9) članski Upravni odbor LAS in
 • tri (3) članski Nadzorni odbor LAS.

Sestava organov LAS:

 1. Upravni odbor LAS (UO LAS) predstavlja najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS. UO LAS sestavlja devet članov:
 • trije (3) predstavniki javnega sektorja,
 • trije (3) predstavniki gospodarskega sektorja,
 • trije (3) predstavniki socialnega sektorja.

Glavna naloga UO LAS je, da organizira delo LAS in uresničuje program dela in sklepe, ki so bili sprejeti na Skupščini LAS ter ostale naloge, ki so zapisane v predlogu Pogodbe.

Predsednik Upravnega odbora LAS, ki je hkrati predsednik LAS, je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora. V imenu LAS podpisuje vse pravno zavezujoče listine in dokumente.

Podpredsednik Upravnega odbora LAS, ki je hkrati podpredsednik LAS, ima vse pristojnosti predsednika LAS, če je predsednik LAS odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če predsedniku LAS predčasno preneha mandat ali če ga predsednik LAS pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za svoje delo je podpredsednik LAS odgovoren Skupščini LAS in Upravnemu odboru LAS ter predsedniku LAS.

 1. Nadzorni odbor LAS nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS, celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje ter izvaja ostale naloge, ki so zapisane v predlogu Pogodbe.

Nadzorni organ LAS je sestavljen iz treh članov, in sicer:

 • enega (1) predstavnika javnega sektorja,
 • enega (1) predstavnika gospodarskega sektorja,
 • enega (1) predstavnika socialnega sektorja.

Pogoji in način kandidiranja:

 • kandidati morajo biti člani LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027,
 • kandidat lahko kandidaturo vloži sam ali pa ga za posamezno funkcijo predlaga drug član LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 na način, da se v celoti izpolni priložen obrazec za kandidaturo za volitve v organe LAS,
 • predlagatelji kandidature lahko v organe LAS predlagajo kandidata samo znotraj sektorja, v katerega sodijo sami,
 • pred izvolitvijo v posamezen organ, mora kandidat podati pisno soglasje h kandidaturi (na Ustanovni skupščini LAS),
 • vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko 2021-2027 ne kandidira na volitvah v organe LAS.

Mandat članov organov LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 traja štiri (4) leta, po izteku mandata so lahko ponovno izvoljeni. Volitve članov v organe LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027 bodo potekale na Skupščini LAS, 27. 2. 2023.

Kandidati pošljejo izkaz interesa na priloženem obrazcu (dosegljiv na spodnji povezavi) do ponedeljka, 27. 2. 2023, do 12. ure na e-naslov info@rasotla.si.

Obrazec je dosegljiv na tej povezavi: Obrazec za izkaz interesa za kandidaturo

Dodatne informacije na: 03/ 817 18 60 ali info@rasotla.si.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

26. 1. 2023

POVABILO K SODELOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI K ČLANSTVU V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE DO LETA 2027

Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko vabi vso zainteresirano javnost na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju do leta 2027.

LAS mora biti vključujoč, torej odprt za nove člane ter oblikovan kot tripartitno pogodbeno partnerstvo, sestavljeni iz predstavnikov treh sektorjev (javni, ekonomski ali gospodarski in socialni ali civilni), pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LAS Obsotelje in Kozjansko se lahko vključijo predstavniki:

 • javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije),
 • ekonomskega ali gospodarskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti) ter
 • socialnega ali civilnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev, ženske, mladi in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki),

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Poziv bo odprt skozi celotno programsko obdobje oziroma najdlje do 31. 12. 2029. Za potrebe ustanovitve novega LAS za programsko obdobje do leta 2027, zbiramo najavo interesa, ki bo osnova za povabilo novih članov na ustanovno skupščino LAS, ki bo predvidoma 27. februarja 2023.  Na ustanovni skupščini bodo novi člani LAS, ki bodo oddali najavo interesa, lahko podpisali Pogodbo o ustanovitvi LAS in tako tudi uradno postali člani LAS. Zaradi lažjega administrativnega postopka vas naprošamo, da nam izpolnjen obrazec Najava interesa za članstvo v LAS do 2027, pošljete najkasneje do 26. 2. 2023, do 12. ure, na e-naslov: las.ok@rasotla.si

Obrazec je dosegljiv na tej povezavi: Najava interesa za članstvo v LAS do 2027.