LAS Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju LAS) se bo tudi v novem programskem obdobju 2014 – 2020 organizirala na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Da je bilo sodelovanje v preteklem obdobju dobro, se strinjajo tudi župani in županja vseh petih občin, ki želijo da LAS deluje še naprej.  

LAS se bo ponovno organizirala kot pogodbeno partnerstvo, zato je objavila javni poziv za članstvo v LAS. Člani LAS so lahko predstavniki javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja, ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS. 

RA Sotla je, kot vodilni koordinator LAS na območju Obsotelja in Kozjanskega, že organizirala tematske sestanke ter delavnice po občinah, ki so bile namenjene širši javnosti, posameznikom, društvom, podjetjem in ostalim, da aktivno sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja.

Udeleženci delavnic so izkazali interes za vključevanje v LAS Obsotelje in Kozjansko, številni med njimi že imajo izoblikovane projektne ideje, katerih realizacija bo vzpostavila pogoje za ohranjanje in razvoj njihove dejavnosti, prispevala k boljšim pogojem za življenje ter hkrati prispevala k trajnejšemu razvoju podeželja. Prav tako se zavedajo, kako pomembno je sodelovanje in vzpostavljanje partnerstev, saj so le tako učinki trajnejši, zato se nekateri pri oblikovanju projektnih idej že povezujejo in s skupnimi močmi pripravljajo kvalitetne projektne predloge za vključitev v SLR.

 IMG_2717 (Small)

IMG_2707 (Small)