Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 15. 7. 2022 posredovalo v javno obravnavo predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Javna obravnava je potekala do 15. 8. 2022.

Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027. Poleg predloga uredbe so objavljene tudi posamezne priloge. Višina finančnih sredstev za izvajanje pristopa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) še ni znana, ker sta oba krovna dokumenta še v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo.

Potrjene LAS in SLR bodo izvajale operacije, vključno z operacijami sodelovanja LAS ter vodenje LAS na podlagi ločene pravne podlage za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se pripravlja vzporedno s pripravo in usklajevanjem programskih dokumentov.

V tem času je Komisija za CLLD zbrala in pripravila pripombe na predlog Uredbe ter jih posredovala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Kot je bilo podano s strani Medresorske delovne skupine za izvajanje LEDAER/CLLD programa v obdobju 2021-2027, bomo LAS-i dobili povratne informacije in nadaljnja navodila nekje v tretjem tednu v mesecu septembru.

Prispevek pripravil DRSP.