Veste, da imamo na območju Obsotelja in Kozjanskega tudi UNESCO znak oziroma program? Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA, ki je v veljavi že od leta 1971, njegov del pa je tudi širše območje Kozjanskega parka, in sicer uradni registrirano kot Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. 6 lokalnih akcijskih skupin in upravljavci 3 biosfernih območij v Sloveniji so se povezali v projektu Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je sofinaciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt sodelovanja, ki so ga partnerji prijavili na javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 2014̶̶̶̶̵̶̶̶-2020, se bo izvajal v letih 2019 in 2020. V partnerstvu šestih LAS aktivno sodeluje tudi LAS Obsotelje in Kozjansko, in sicer skupaj z Razvojno agencijo Sotla in Kozjanskim parkom.
Projekt povezuje tri biosferna območja (BO): Biosferno območje Julijske Alpe, Biosferno območje Kras ter Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Po oddaji projektnega predloga je bilo v Sloveniji razglašeno še eno območje, in sicer Biosferno območje Mura, ki ni del projektnega partnerstva.
BO Kozjansko in Obsotelje je bilo razglašeno leta 2010, upravlja pa ga Kozjanski park. Nahaja se med Savo, Savinjo in Sotlo in je veliko 947 km2. V osrednjem območju se nahaja celotno zavarovano območje Kozjanskega regijskega parka, skoraj polovica osrednjega in robnega območja pripada območjem Natura 2000.
Območje zajema enajst občin. Največji delež ozemlja osrednjega in robnega dela biosfernega območja imajo občine Bistrica ob Sotli, Dobje in Kozje, sledijo Podčetrtek, Laško, Šentjur, Brežice, Sevnica, Krško, Šmarje pri Jelšah in Radeče. »Projektno partnerstvo se je oblikovalo na pobudo upravljavcev MAB območij v Sloveniji, ki so v povezovanju s pomočjo lokalnih akcijskih skupin videli priložnost za večjo prepoznavnost programa in ponudbe območja,« pojasni Anita Čebular iz Razvojne agencije Sotla, ki koordinira projektne aktivnosti na območju.

Za vseslovensko prepoznavnost
Bistvo so skupne aktivnosti vseh vključenih BO, s katerimi želijo povečati prepoznavnost območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unescovo« imenovanje prinaša. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks, bodo tako ključne aktivnosti operacije. S specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želijo doseči cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.
Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko bodo v projektu izvedene naslednje aktivnosti: delavnice za različne ciljne skupine prebivalcev na območju (društva, ponudniki, lokalne skupnosti), izdelan bo Pravilnik za rabo znaka UNESCO MAB, izveden promocijski MAB dan, izdelana celovita komunikacijska strategija, posnet izobraževalni film o BO in postavljena ena informativna tabla na sedežu Kozjanskega parka.

Prejšnji teden MAB teden
Projektni partnerji so prejšnji teden izvedli vrsto zastavljenih aktivnosti, tako so se v sredo člani LAS Posavje ter LAS Obsotelje in Kozjansko odpravili na ogled dobre prakse v BO Julijske Alpe. Konec tedna je naš LAS bil v vlogi gostitelja, saj so partnerje iz BO Julijske Alpe in Krasa.
Ponudniki iz BO sodelujejo tudi na prireditvah v partnerskih LAS, tako so se na območju našega LAS udeležili 5. Festivala vina in čokolade v Podčetrtku, v soboto pa so naši ponudniki odšli v Tolmin, na prireditev ob Dnevu BO Julijske Alpe, 17. EKO praznik v Tolminu.
Ta teden bo izvedena tudi prva delavnica s ključnimi deležniki, najprej bodo na vrsti predstavniki lokalnih skupnosti in javnih zavodov, zaključki delavnice pa bodo osnova za skupno promocijo zaščitnega območja – izdelavo celovite komunikacijske strategije, v delavnicah pa bomo spodbujali tudi povezovanje in skupen nastop ponudnikov na trgu.
»Projekt je enkratna priložnost za promocijo BO Kozjansko in Obsotelje za vse ključne deležnike v biosfernem območju. S strokovnimi ekskurzijami razvijamo sodelovanje med upravljavci BO ter hkrati vzpodbujamo različne oblike sodelovanje med ostalimi udeleženci ekskurzije (ponudniki, predstavniki občin in različnih društev). Status BO prinaša veliko razvojnih priložnosti prebivalcem Kozjanskega in Obsotelja,« je prepričana Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka.
Več o aktivnostih na projektu najdete tudi na spletnih straneh partnerjev in Facebook strani LAS Obsotelje in Kozjansko.

Več informacij:
Anita Čebular, vodja projekta (Razvojna agencija Sotla)
anita.sotla@siol.net, 03 817 18 67