CLLD je pristop za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajen poseg z različnimi viri financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev.
K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
V programskem obdobju 2014–2020 se pristop CLLD uresničuje preko na novo oblikovanih LAS in na podlagi pripravljene in potrjene Strategije lokalnega razvoja (SLR).
Izziv pristopa CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj zlasti podeželskih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Tematska področja ukrepanja so:

 • Ustanavljanje novih delovnih mest;
 • Osnovne storitve na podeželju;
 • Varstvo okolja;
 • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na podeželju.

Zastavljeni cilji v SLR morajo izhajati iz analize razvojnih potreb in razvojnih možnosti našega območja ter naslavljati dejanske izzive območja. Načrtovane aktivnosti morajo prispevati k doseganju lokalnih ciljev in potreb, kar prispeva tudi k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Projekti bodo morali prispevati tudi k doseganju horizontalnih ciljev povezanih z inovacijami, okoljem ter blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.

Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020.

Povzetek:
Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

 • vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev,
 • krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje,
 • spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti,
 • razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja,
 • razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo,
 • vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog,
 • vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
 • ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani Organa upravljanja potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:
Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 je usmerjena:
• k identificiranju potreb na območju LAS,
• v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:
CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja:

 1. Ustvarjanje delovnih mest
 2. Razvoj osnovnih storitev
 3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Vir sofinanciranja:
Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 upravičen do največ 290.395,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Sotla.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preverite tudi povezavo RAZVOJ PODEŽELJA – LAS Obsotelje in Kozjansko 2014–2020.