Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je te dni objavil predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 in jo daje v razpravo do 15. 8. 2022. 

Predlog Uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027.

Predlog Uredbe določa:

  • v I. poglavju splošne določbe. Navedene so pravne podlage, ki so: Program razvoja podeželja 2014-2020, na podlagi katerega bo izplačana pripravljalna podpora za strategije lokalnega razvoja, Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 ter EU pravne podlage. Nadalje določa pristojne organe za izvajanje ter namen pripravljalne podpore.
  • v II. poglavju opredeljuje LAS, pogoje za oblikovanje in delovanje LAS ter pogoje za zmogljivost LAS (upravno in kadrovsko zmogljivost izbranega vodilnega partnerja LAS).
  • v III. poglavju vsebino in cilje, h katerim morajo prispevati SLR, pravne podlage za pripravo SLR ter obvezna poglavja SLR.
  • v IV. poglavje postopek potrjevanja SLR. Objavljen bo javni poziv za oblikovanje LAS in pripravo SLR. SLR bo izdelalo lokalno partnerstvo ter ga posredovalo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD, ki ima med drugim nalogo potrditve SLR za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD. Izbor SLR in LAS bo temeljil na podlagi meril za izbor.
  • v V. poglavju finančne določbe pripravljalne podpore. Določa, kdo so upravičenci pripravljalne podpore, katere so upravičene aktivnosti in naloge upravičenca, pogoje in višino za upravičenost izplačila:
    • 1. faze pripravljanje podpore (to je izplačilo 30 % pavšalnega zneska ob doseženih mejnikih, ki so: vzpostavljen LAS, vzpostavljeno delovno mesto na vodilnem partnerju, vzpostavljena spletna stran ter aktivna pisarna na območju LAS);
    • 2. faze pripravljalne podpore (v višini 70 % pavšalnega zneska), ki jo prejme lokalno partnerstvo za potrjeno SLR.

Več informacij najdete TUKAJ, vaše pripombe, predloge ali dopolnitve pa lahko pošljite na naslov gp.mkgp@gov.si najkasneje do 15. 8. 2022.

Kontaktna oseba na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Marjeta Jerič (marjeta.jeric@gov.si).