Za namene doseganja ciljev politike razvoja podeželja in Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, s poudarkom na spodbujanju razvoja z viri gospodarnega, ekonomsko upravičenega, produktivnega, konkurenčnega ter okolju prijaznega kmetijskega in gozdarskega sektorja, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje poziva vse interesente za izvajanje projektov iz naslova ukrepa Sodelovanje (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005) k oddaji predlogov projektnega sodelovanja in s tem povezanih vsebin.

Več …

 

program razvoja podeželja