Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je potrdila vseh pet operacij, ki jih je OU LAS Obsotelje in Kozjansko potrdil na 2. javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP. Pozitivne odločbe tako napovedujejo začetek novih projektov in vsebin na območju LAS.

Skupna vrednost odobrenih operacij je 377.782,98 €, vrednost LEADER/CLLD sredstev pa 217.300,80 €.

Kratki povzetki odobrenih operacij:

  • ˝Popotnikom prijazna turistična destinacija˝, prijavitelj: Občina Rogaška Slatina: Namen operacije je omogočati razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko bo z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.

 

  • ˝Ureditev Emine tematske poti˝, prijavitelj: Občina Podčetrtek: Emina tematska pot bo urejena v skupni dolžini 2,610 km in bo povezovala 2 lokaciji kulturne dediščine (cerkev Sv. Eme in župnišče ob cerkvi) ter Vonarsko jezero s statusom naravne dediščine. Namen operacije je infrastrukturno urediti pot, zagotoviti interpretacijo kulturne dediščine, omogočiti razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (vključiti gastronomsko izročilo, vpliv na razvoj ponudbe pri lokalnih ponudnikih) ter povečati prepoznavnost turističnega območja. Ključna bosta dva nova turistična produkta – Emina tematska pot ter Emino gastronomsko razvajanje.

 

  • ˝Šmarski turistični preplet – narava, kultura, šport˝, prijavitelj: Občina Šmarje pri Jelšah: V okviru operacije bodo izvedene manjše investicije, katerih rezultat bo nastanek 4 novih turističnih produktov: športni rekviziti v naravi, lesena drevesna hišica, zasaditev dreves za namene ˝keltskega horoskopa˝ in Kneipp park. Operacija bo tako dopolnila že obstoječo turistično ponudbo v občini in razvijala zeleni turizem.

 

  • ˝Vaš drugi dom˝, prijavitelj: Ljudska univerza Rogaška Slatina: Namen operacije je na območju vzpostavili pogoje za trženje lokalnih storitev. Cilju bodo sledili z vzpostavitvijo izobraževalnih modulov, preko katerih bodo udeležence naučili uspešnega trženja, grafičnega oblikovanja njihovih storitev in pravno ureditev namestitev. Z operacijo želijo potencialne ponudnike poučiti o teh stvareh, jim omogočiti profesionalno fotografiranje ter predvsem učinkovito predstaviti rabo spletnih socialnih omrežij za trženje novih storitev.

 

  •  ˝Nadgradnja znanj in povezovanje kot izhodišče za razvoj novih produktov˝, prijavitelj: Kip vizija d.o.o.: V sklopu operacije bodo nadgradili obstoječo čebelarsko ponudbo z inovativnim pristopom s pomočjo novih tehnoloških rešitev (3D pogled na rastlinski in živalski svet). Drugačen pogled bo zanimiv za vse skupine še zlasti kot nova metoda vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja. Prav tako bodo s pomočjo operacije vzpostavili prostor imenovan IN-VEM točka, ki bo nudila strokovno svetovanje ter strokovno pomoč invalidom, osebam z oviranostjo pri zaposlitvi. Pomemben del operacije pa bodo tudi izvedene različne delavnice, namenjene ranljivim skupinam, v okviru katerih bomo udeležencem predstavili različne možnosti njihove aktivnejše vloge v lokalnem okolju (osebnostna rast, njihovo vključevanje v nadgradnjo turistične ponudbe in podjetniških izzivov).