Podnebne spremembe ogrožajo tretjino območij svetovne naravne dediščine. Skupne potrebe na področju varstva narave, ohranitve izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih ekosistemov ter težnja po ohranitvi kulturne krajine, so  v skupni projekt povezale štiri slovenska zavarovana območja narave. Projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« prinaša tako novosti na področju interpretacije dediščine kot tudi nova investicijska vlaganja na območju posameznega vključenega območja.

Inovativen okoljsko-turistični projekt je nastal v koordinaciji LAS Obsotelje in Kozjansko, ki je skupaj s še tremi LAS: LAS Posavje, LAS s Ciljem in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, pripravila projektni predlog, ki povezuje štiri zavarovana območja narave iz Slovenije, na vsako posamezno območje pa prinaša zanimive vsebine. Ideja je bila odobrena na 5. javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) – za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«. MKGP je na navedenem razpisu odobril devet projektov sodelovanja LAS v skupni vrednosti 3.019.506,52 EUR. Partnerji projekta »Centri interpretacije zavarovanih območij« so skupaj zaprosili za 390.178,46 EUR, sofinancerski deleži pa so v bolj ali manj enakovrednem deležu razdeljeni med vključene LAS-e.

Nadgradnja že zaključenega projekta

Projekt za območje LAS Obsotelje in Kozjansko in LAS Posavje sicer predstavlja nadgradnjo v letu 2020 zaključenega projekta sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem«, ki je izpostavil potrebo po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, infrastrukturnih ureditvah in boljšem izkoristku edinstvenega potenciala, ki ga imajo zavarovana območja narave, posebej dve vključeni Unescovi biosferni območji. V novi operaciji na podlagi dragocenih izkušenj tako povezujemo dve MAB območji (Kozjansko in Obsotelje ter Mura) in dve zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje. Tako biosferno območje kot tudi zavarovano območje narave je za lokalne skupnosti in državo posebna ter prepoznavna blagovna znamka. Ne prinaša novih obvez, ponuja pa sodelovanje, povezovanje in izmenjavo izkušenj, vpis na seznam MAB območij celo prepoznavnost na svetovni ravni. Namen projekta je vzpostavitev mreže centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in kulture zavarovanih območij.

Dodatna intepretacijska infrastruktura

Projekt, katerega rdeča nit je povezovanje zavarovanih območij narave ter ozaveščeno izkoriščanje potencialov narave dediščine za trajnostni razvoj in krepitev perspektivne turistične dejavnosti, se je začel izvajati v začetku leta 2021. Izvedba bo trajala dve leti in bo predvidoma zaključena konca leta 2022. Partnerji projekta bodo skupaj in vsak na svojem območju skrbeli za ozaveščanje o pomenu varovanja okolja in narave, izdelali bodo načrt interpretacije zavarovane narave z itinerarji za različne ciljne skupine in z investicijami uredili t. i. interpretacijske točke zavarovanih območij. Interpretacijska infrastruktura bo imela izobraževalno, doživljajsko in turistično funkcijo.

Vsi vključeni partnerji (upravljavci zavarovanih območij in ključni deležniki) se zavedajo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine, zato so prepričani, da bodo lahko z izvajanjem projekta zagotovili izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih znanj ter njihovo implementacijo na območju posameznega vključenega LAS.

Podrobnejši opis aktivnosti znotraj posameznega LAS najdete spodaj:

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO
Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje. Razširjena projektna skupina je zasnovala projektne aktivnosti tako, da ob povezovanju območij in ustvarjanju novih produktov, ki bodo temeljili na interpretaciji in zgodbarjenju, doda tudi infrastrukturno ureditev. V projektu je tako predvidena ureditev na območju gradu Podsreda, in sicer ureditev zgornjega gospodarskega poslopja, kjer bo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, urejena tudi info točka o glavnih značilnostih zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve je predvidena tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov z območja Obsotelja in Kozjanskega.

Realizacija projekta na območje zagotovo prinaša zanimive naravovarstvene in turistične vsebine, prav tako pa v partnerstvu že razmišljajo o nadgradnji vsebin. Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev.

LAS POSAVJE
Posavju bo projekt prinesel pomembno pridobitev, in sicer urejene namestitvene kapacitete v Tončkovem domu na Lisci. Na 948m visoki Lisci, ki se ponaša z dolgoletno planinsko, turistično in športno tradicijo, bo v etaži objekta, ki je v lasti Občine Sevnica, poskrbljeno za popolno prenovo prostorov; po zaključku investicijsko-vzdrževalnih del pa bo iz naslova projekta v objektu na voljo 10 novih sob – šest s celostnimi in štiri z dostopom do skupnih sanitarij. Partnerji (LAS Posavje, RRA Posavje, Občina Sevnica in JZ Kozjanski park)radi poudarijo,, da skozi projekt na območju Lisce na ozaveščen način izkoriščajo edinstven naravni potencial regije, saj je Lisca naravna vrednota državnega pomena in hkrati del Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

S premišljeno izvedbo investicije in ostalih aktivnosti, bodo naravo najprej varovali sami hkrati pa zavedanje o pomenu varovanja okolja krepili tudi pri prebivalcih – še posebno mladih, šolskih otrocih, katerim je ureditev namestitvenih kapacitet in vzpostavitev interpretacijske točke zavarovane narave tudi prednostno namenjena. V prenovljenem objektu bodo kot aktivnost projekta izvedeni naravoslovni dnevi za učence nekaterih posavskih osnovnih šol, z ureditvijo sob v Tončkovem domu pa se na splošno povečuje dostopnost izobraževalnih, rekreativnih in turističnih vsebin tudi za vse ostale prebivalce in obiskovalce območja.

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020
V projektu sta se povezala partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in Občina Velika Polana, ki želita ohraniti naravno dediščino Biosfernega območja Mura, ga promovirati in predstaviti širši javnosti. BO Mura je bilo razglašeno šele leta 2018, zato so videli dobro priložnost v projektu sodelovanja, kjer so se povezali z BO Kozjansko in Obsotelje ter z drugimi zavarovanimi območji narave, saj lahko na ta način prenesejo dobre prakse v lokalno okolje. Kot omenjeno je BO Mura še v povojih, zato bo Občina Velika Polana, ki je bila ena izmed glavnih akterjev pri razglasitvi BO, uredila interpretacijski center kot vstopno točko v BO, kjer bodo obiskovalci lahko dobili informacije, dodatne napotke in podobno. Na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 pa močno primanjkuje namestitvenih kapacitet, zato bodo urejeni prostori s skupnimi ležišči, ki bodo namenjeni izvedbi naravoslovnih akademij, večdnevnih taborov in naravoslovnih dni, velik doprinos za naše območje.

LAS S CILJEM
Na območju LAS s CILjem so skupaj z Občino Logatec in Občino Idrija prijavili projekt z namenom, da ohranijo naravno dediščino Planinskega polja in Krajinskega parka Zgornja Idrijca ter jo obenem predstavijo in približajo vsem zainteresiranim.

Ključne aktivnosti projekta na območju so ureditev in obogatitev opreme v krajinskem parku Zgornja Idrijca (ekološka stranišča, solarne klopi, didaktična igrala, stojnice,..) in priprava interpretacijskih video vsebin za predstavitev Planinskega polja. Načrtujejo tudi skupni načrt interpretacije narave, dve leti aktivnega dogajanja v Beli, izmenjavo izkušenj preko kulinaričnih delavnic in sodelovanja z ostalimi ponudniki  na prireditvi Kmečka tržnica.


Kranjska lilija, Avtor fotografije: Ljubo Motore


Planinsko polje, Avtor fotografije: Andrej Korenč


Lisca, Avtor fotografije: Bojan Kostevc