Lokalna akcijska skupina (LAS) Obsotelje in Kozjansko vabi vso zainteresirano javnost na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah k včlanitvi v lokalno partnerstvo, ustanovljeno za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju do leta 2027.

LAS mora biti vključujoč, torej odprt za nove člane ter oblikovan kot tripartitno pogodbeno partnerstvo, sestavljeni iz predstavnikov treh sektorjev (javni, ekonomski ali gospodarski in socialni ali civilni), pri čemer noben sektor ne nadzoruje odločanja.

V LAS Obsotelje in Kozjansko se lahko vključijo predstavniki:

  • javnega sektorja (lokalne samouprave (občine), javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge javne institucije),
  • ekonomskega ali gospodarskega sektorja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične osebe s statusom kmeta, zadruge, gospodarska interesna združenja in drugi gospodarski subjekti) ter
  • socialnega ali civilnega sektorja (nevladne organizacije, društva, zveze društev, ženske, mladi in druge organizacije civilne družbe ter posamezniki),

ki imajo stalno prebivališče, sedež ali registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

V lokalno partnerstvo se lahko vključijo tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Poziv bo odprt skozi celotno programsko obdobje oziroma najdlje do 31. 12. 2029. Za potrebe ustanovitve novega LAS za programsko obdobje do leta 2027, zbiramo najavo interesa, ki bo osnova za povabilo novih članov na ustanovno skupščino LAS, ki bo predvidoma 27. februarja 2023.  Na ustanovni skupščini bodo novi člani LAS, ki bodo oddali najavo interesa, lahko podpisali Pogodbo o ustanovitvi LAS in tako tudi uradno postali člani LAS. Zaradi lažjega administrativnega postopka vas naprošamo, da nam izpolnjen obrazec Najava interesa za članstvo v LAS do 2027, pošljete najkasneje do 26. 2. 2023, do 12. ure, na e-naslov: las.ok@rasotla.si

Obrazec je dosegljiv na tej povezavi: Najava interesa za članstvo v LAS do 2027.