OBVESTILO: 1. sprememba 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP

Šmarje pri Jelšah, 16. 3. 2020

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na 2. izredni dopisni seji, dne 16. 3. 2020, potrdil 1. spremembo 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP (3. Javni poziv).

Zaradi izrednih razmer (splošnih omejitev poslovanja in delovanja zaradi epidemije virusa COVID-19) se rok za oddajo vlog podaljša iz 20. 3. 2020 na 20. 4. 2020. Za potrdila in dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 7, 8 in 16), ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 30 dni in se šteje od 20. 4. 2020.

V 3. Javnem pozivu v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge in Prijavnem obrazcu, se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge ter potrdila in dokazila, ki imajo predpisan rok veljavnosti, nadomesti z novimi zgornjimi datumi. Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.