Ker na Razvojni agenciji Sotla ter LAS Obsotelje in Kozjansko želimo slediti pobudam lokalnega okolja, smo v sodelovanju z občinami, posebej z občino Rogatec, uspeli dogovoriti sestanek z ministrom za kmetijstvo dr. Jožetom Podgorškom in njegovimi strokovnimi sodelavci. Tema sestanka je bila pobuda za pripravo projektov na temo obnova/ohranitev trških in vaških jeder, v kateri je sodelovalo 11 občin v Savinjski regiji. Spletni sestanek je bil izveden sredi aprila.

Uvodoma je g. Martin Mikolič, župan občine Rogatec, v imenu pobudnikov predstavil idejo o projektu »Trška in vaška jedra«, kot predlog umestitve celovitih vsebin na področju ohranjanja kulturne dediščine, ki bi skrbele za obnovo in modernizacijo zaokroženih območjih kulturne dediščine, v okvir Strateškega načrta ali skozi razpise drugih ministrstev za prihodnje programsko obdobje. Omenil je možnost finančnih sredstev za razvoj infrastrukture na podeželju v programskem obdobju 2007-2013. Omenil je, da se na podeželju ne sme pozabiti tudi na nekmetijske vsebine na podeželju.

Bojana Žaberl, RA Sotla, je povedala, da sta bila v preteklem programskem obdobju ukrepa 323 Ohranjanje in izboljšanje dediščine na podeželju in 322 Obnova in razvoj vasi primera dobre prakse. Na območju Obsotelja in Kozjanskega je bilo izvedenih 17 projektov, v vrednosti skoraj 4 mio EUR, od tega so prejeli okoli 2,4 mio EUR nepovratnih sredstev. V teh projektih so bila urejena vaška in trška jedra s pripadajočo infrastrukturo, obnovljeni 3 objekti kulturne dediščine, večnamenski objekt, katerim so dodali vsebino. Tudi v prihodnje so potrebe za tovrstne projekte in vsebine. RA Sotla je tudi upravljalec oz. vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, ki se pripravlja tudi na novo programsko obdobje, vendar meni, da je v okviru LEADER premalo sredstev za tovrstne projekte.

Minister, dr. Podgoršek, se je strinjal glede urejenih vasi, vaških jeder za kvaliteto življenja, tudi za mlade družine. Strinjal se je, da je potrebno v vasi pripeljat primerljive pogoje nekega normalnega življenja, zato potrebujemo razvito podeželje. Meni, da se v okviru LEADER kljub vsemu lahko tudi v prihodnje pokrivajo podobne investicije, kot so se v okviru preteklih ukrepov 323 in 322. Zavzema se okrepitev pomena LEADER projektov, za regijski pristop in regijske nosilce, tudi v okviru LAS-ov, da se išče rešitve, pobude območja, modele razvoja ter posamezne rešitve za razvoj lokalnega območja, tudi kmetijstva. Pozdravlja tovrstno pobudo in celovit pristop k razvoju območja, da se pomaga območju, kjer so največje potrebe.

Alina Cunk Perkič je kot vodja Medresorske delovne skupine za pripravo CLLD po 2020, za štiri EU sklade, izpostavila, da med MKGP in SVRK že potekajo pogovori o razmejitvah posameznih področjih – komplementarnosti v okviru Partnerskega sporazuma, katera področja se bodo financirala v okviru posameznih skladov. Glede pobude, da se projekt izvede v 11 občinah, kar presega območje enega LAS, ukrep LEADER pride v poštev le primeru projekta sodelovanja LAS. Potrebe lokalnega območja morajo biti prepoznati v okviru strategije lokalnega razvoja.

Veseli smo, da je naša pobuda naletela na odobravanje, verjamemo, da bomo lahko s skupnimi pristopi zagotovili dodatna sredstva in ohranjanje dediščine tudi v prihajajočem finančnem obdobju.