Prejšnji teden je potekala prireditev ob predaji namenu novega športno-rekreacijskega parka, ki je nastav v okviru projekta Aktivacija Obsotelja, sofinanciran s sredstvi sklada EKSRP. Predajo je opravil župan mag. Branko Kidrič in ob tej priložnosti predstavil novo pridobitev za šolo in krajevno skupnost Kostrivnica.

Ureditev športnega parka je del celovitega projekta »Aktivacija Obsotelja«, ki je bil  izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD). Občina Rogaška Slatina pri projektu kot vodilni partner in prijavitelj sodeluje s partnerji – Smučarskim klubom Rogaška, OKP javnim podjetjem za komunalne storitve Rogaška Slatina ter Javnim zavodom za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Vrednost celotnega projekta znaša 231.000 EUR, občina pa je za izvedbo iz omenjenega sklada uspela pridobiti nepovratna sredstva v višini 100.000,00 EUR.

Naloge in aktivnosti posameznih partnerjev v projektu so:

  • Izvedba gradnje – športno-rekreacijski park Kostrivnica (Občina Rogaška Slatina),
  • Nakup premične opreme – snežni top (Smučarski klub Rogaška),
  • Izvedba učnih delavnic za ranljive skupine (OKP javno podjetje),
  • Informiranje in komuniciranje o operaciji (Javni zavod za turizem in kulturo).

Investicija v športnem parku je zajemala nakup zemljišča, ureditev novega igrišča za odbojko na mivki ter razsvetljavo, postavitev novega otroškega igrišča z igrali, obnovo obstoječega igrišča za mali nogomet vključno z vgradnjo umetne trave in zamenjavo obstoječih svetil z LED svetili (ukrep URE) ter obnovo obstoječega košarkarskega igrišča skupaj z  vgradnjo gumene podlage.

Občina Rogaška Slatina