Organi  LAS Obsotelje in Kozjansko so:

  • Svet LAS,
  • Zbor članov LAS,
  • Nadzorni odbor.

Najvišji organ odločanja je Svet LAS. Svet LAS sestavlja 7 članov, in sicer 3 predstavniki iz javnega sektorja in 4 ekonomskega in zasebnega sektorja.

Svet LAS sestavljajo:

  • g. David Stupica, predsednik,
  • ga. Magda Jurjec, podpredsednica,
  • ga. Zinka Berk, članica,
  • ga. Suzana Kunst, članica,
  • ga. Brigita Kregar Drofenik, članica,
  • ga. Radojka Petek, članica,
  • g. Franci Žerak, član.

Zbor članov LAS je organ upravljanja LAS, ki ga sestavljajo vsi člani LAS.

Nadzorni odbor nadzira delo organov LAS in opravlja druge naloge v skladu s pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Obsotelje in Kozjansko. Nadzorni organ sestavljajo trije člani.