Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko je na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddala dve tako imenovani operacije sodelovanja z naslovoma Biosferna območja Slovenije in Jem drugače, jem domače!

Rezultati o odobritvi operacij bodo znani predvidoma oktobra letos, MKGP pa bo odobrene operacije sofinanciral v 85-odstotnem deležu.

 

Biosferna območja Slovenije
Koordinator operacije sodelovanja je LAS Dolina Soče, ki je k sodelovanju v operaciji povabil sedem lokalnih akcijskih skupin, med njimi tudi LAS Obsotelje in Kozjansko, je povezal tri slovenska biosferna območja: Julijske Alpe, Kras in porečje Reke ter Kozjansko in Obsotelje. Biosferno območje Kozjansko In Obsotelje  je bilo razglašeno leta 2010 z njim pa upravlja Kozjanski park.

Operacija predvideva skupne dejavnosti vseh biosfernih območij, s katerimi želimo prijavitelji povečati njihovo prepoznavnost in izkoristiti potenciale, ki jih Unescovo imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks bodo osrednje dejavnosti, sicer pa želimo s specifični aktivnostmi na posameznem biosfernem območju prispevati k varovanju naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob sočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.

Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

Upravljavci BO so se do sedaj osredotočali le na svoja območje s čimer niso bili izkoriščeni potenciali povezovanja. Z operacijo sodelovanja se tako zasleduje osnovni cilj, ki je povezovanje vseh biosfernih območij v Sloveniji in s tem povečevanje njihove prepoznavnosti. Na podlagi skupnih aktivnosti z občinami in drugimi deležniki na območju se želi aktivneje pristopiti k doseganju ciljev BO tudi izven zavarovanih območij.

Operacija bo vsebovala skupne aktivnosti vseh biosfernih območij s katerimi se želi povečati prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »unescovo« imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. Z specifični aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva

Nosilec operacije: LAS Dolina Soče
Sodelujoče lokalne akcijske skupine: LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Gorenjska košarica, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov, LAS od Pohorja do Bohorja, LAS Posavje, LAS Raznolikost podeželja.
Okvirna vrednost za LAS Obsotelje in Kozjansko: 11.200,00 €

 

Jem drugače, jem domače!

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.

Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe.

Cilji operacije sodelovanja: povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane, povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu, povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe in dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

Rezultati operacije: Izvedene delavnice z otroki in starši, preko katerih je povečana osveščenost otrok in njihovih staršev o pomenu lokalne hrane, 10 ponudnikov opolnomočenih za bolj profesionalen, lažji, učinkovitejši nastop na trgu, izvedeni dogodki na tržnicah in izvedeni ogledi dobrih praks, pripravljen in objavljen e-katalog ponudnikov, izdelan skupen promocijski načrt, izvedeni novinarski konferenci, izdelan promocijski material, objavljeni članki, intervjuji, objave v medijih, širjenje rezultatov projekta preko socialnih omrežij (projektni FCB profil in na zasebnih profilih partnerskih organizacij) ter spletnih straneh partnerjev.

Operacijo bomo izvajali eno leto, zato je zelo pomembno, da je naša ciljna skupina skrbno izbrana in da se vse aktivnosti izvajajo sistematično in z merljivimi kazalniki. S povezavo petih LAS-ov iz Podravske in Savinjske regije se je povečalo območje delovanja in učinkov aktivnosti operacije. Glede na to, da sta glavna cilja operacije sodelovanja osveščanje lokalnega prebivalstva in opolnomočenje lokalnih ponudnikov, bomo proti koncu operacije izvedli njeno evalvacijo aktivnosti in vključenih deležnikov. Doseženi rezultati bodo dobra podlaga za oblikovanje morebitnih novih operacij v prihodnosti. V okviru operacije bomo na podlagi identificiranih potreb območja izvajali konkretne aktivnosti s konkretnimi deležniki, zato pričakujemo dobre rezultate in zadovoljstvo vseh posameznih ciljnih skupin.

 

Nosilec operacije: TOTI LAS

Sodelujoče lokalne akcijske skupine:  LAS Obsotelje in Kozjansko,  LAS Lastovica, LAS Bogastvo podeželja, LAS Dobro za nas.

Okvirna vrednost za LAS Obsotelje in Kozjansko:  13.200,00 €