LAS Obsotelje in Kozjansko je dne 22. 12. 2016 objavil 1. javni poziv za sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP. Skladno z določili javnega poziva, so vlagatelji operacijo morali prijaviti na enega od naslednjih ukrepov:

 • podporno okolje za razvoj podjetništva,
 • razvoj in trženje lokalnih potencialov,
 • podpora trajnostnemu (turističnemu) razvoju območja,
 • ohranjanje biotske raznolikosti in varovanja okolja,
 • spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga.

Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 12 vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 9 popolnih vlog, katere je ocenjevalna komisija ocenila v skladu z merili za izbor operacij.

Na osnovi predloga ocenjevalne komisije, je Upravni odbor LAS Obsotelje in Kozjansko potrdil naslednje operacije:

 • »Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot«; prijavitelj: Ljudska univerza Rogaška Slatina,
 • »Prenova spletnega mesta www.turizem-podčetrtek.si z možnostjo nakupa lokalnih doživetij«; prijavitelj: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ,
 • »Centralno otroško igrišče«; prijavitelj: Občina Rogaška Slatina,
 • »Razvoj kulturnega in zelenega turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega«; prijavitelj: Zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec,
 • »Medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov«; prijavitelj: OKP d.o.o.,
 • »Retro permakultura za manj demence«; prijavitelj: CPU d.o.o., so.p., PE CPU Rogaška Slatina,
 • »Raziskujemo obdobje 18. stoletja v Obsotelju in na Kozjanskem, se učimo in ustvarjamo nove produkte«; prijavitelj: Knjižnica Šmarje pri Jelšah.

Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 238.299,70 €.

Odobrene vloge so posredovane pristojnemu organu (Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja) v končno odobritev.