LAS Obsotelje in Kozjansko je dne 25.04.2017 objavila 1. javni poziv za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR. Skladno z določili javnega poziva, so vlagatelji operacijo morali prijaviti na enega od naslednjih ukrepov:

  • podporno okolje za razvoj podjetništva,
  • razvoj in trženje lokalnih potencialov,
  • razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje stanja okolja,
  • spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga.

Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 7 vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo 5 popolnih vlog, katere je ocenjevalna komisija ocenila v skladu z merili za izbor operacij.

Na osnovi predloga ocenjevalne komisije, je Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko potrdil naslednje operacije:

  • »Trajnostno mobilno Obsotelje«; prijavitelj: Občina Podčetrtek,
  • »Urbano Obsotelje«; prijavitelj: Občina Rogaška Slatina,
  • »Razvoj »zelenega« turizma na območju Obsotelja in Kozjanskega«; prijavitelj: Občina Rogatec,
  • »Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih«; prijavitelj: Občina Kozje.

Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 397.091,80 €.

Odobrene vloge so posredovane pristojnemu organu (Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo) v končno odobritev.