Župan občine Podčetrtek Peter Misja in župan Rogaške Slatine mag. Branko Kidrič sta skupaj z Multimedijsko hišo Ibis d. o. o. iz Ljubljane podpisala pogodbo za vzpostavitev in delno vzdrževanje avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina, v skupni vrednosti 134.378,22 EUR z DDV.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 – 2019, sofinancirane iz sklada ESRR. Projekt »Trajnostno mobilno Obsotelje« se nanaša na Varstvo okolja in ohranjanje narave s ciljem spodbujanja ukrepov trajnostne mobilnosti, hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Projekt se bo izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, Občina Podčetrtek pa bo v izvedbo operacije vključila tudi partnerje, in sicer Občino Rogaška Slatina, Terme Olimia d. d, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ ter Športno društvo Osnovne šole Podčetrtek.

Omenjeni projekt zajema dobavo in montažo šestih postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo opremo, pri čemer ima vsaka postaja najmanj deset ključavnic oz. mest priklopa koles. Tri postaje bodo na območju občine Podčetrtek in tri postaje na območju občine Rogaška Slatina, prav tako pa sistem zajema dobavo dvainštiridesetih koles, in sicer sedem na vsaki postaji ter električno adaptacijo dvanajstih koles, dveh na vsaki postaji.