Spodaj najdete opis odobrenih projektov na 2. JP EKSRP

POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA

Prijavitelj: Občina Rogaška Slatina
Partnerji: OKP Rogaška Slatina; Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina; Mladinski svet občine Rogaška Slatina

Namen projekta je omogočati razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile pa omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko bo z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.

Rezultati projekta:

 • parkirišče za avtodome – največji tovrsten prostor v območju LAS Obsotelje in Kozjansko, ki bo razen 6 parkirnih mest za avtodome nudil tudi prostor za druženje, oskrbovalno sanitetni otok ter prostor za ločevanje odpadkov;
 • polnilna postaja za električne avtomobile, katere lokacija bo ob parkirnih mestih za avtodome;
 • učne delavnice po principu izkustvenega učenja za ranljive skupine, za izboljšanje osnovnih kompetenc na področjih turistične ponudbe in ekologije. Delavnice se bodo izvajanje v občinah Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje;
 • izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabnikov avtodomov. Paketi bodo pokrivali območja občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje;
 • vključene javnosti, kot rezultat aktivnosti informiranje in komuniciranje o projektu.

Vrednost projekta: 120.920,68 €
Odobrena CLLD sredstva: 69.909,78 €

 

UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI

Prijavitelj: Občina Podčetrtek
Partnerji: Ljudska univerza Rogaška Slatina; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; Turistično društvo Pristava pri Mestinju

Občina Podčetrtek velja za izrazito turistično občino, najpomembnejši gospodarski/turistični subjekt pa so Terme Olimia. Glavna razvojna priložnost je nadaljnji razvoj wellness/selfness turizma in razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (turizem na kmetijah, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ob Šmarsko-Virštanjski vinsko turistični cesti ipd.) ter v razvoju novih, atraktivnih turističnih produktov, ki bi celovito povezali bogato kulturno in naravno dediščino območja.

Z manjšimi infrastrukturnimi vlaganji bo projekt dosegel boljšo promocijo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo območja, z atraktivnimi spremljajočimi vsebinami. Urejena tematska pot (vlaganje v infrastrukturo), bo omogočila dodaten razvoj podeželskega območja in izboljšala kvaliteto življenja tako za lokalno prebivalstvo kot obiskovalce, hkrati pa bo zagotovila dodaten razvoj podeželskega območja LAS.

Rezultati projekta:

 • razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine v povezavi z naravno dediščino s pomočjo podporne infrastrukture, vključevanje gastronomske dediščine),
 • promocija turističnih produktov, ki omogoča dvig prepoznavnosti območja ter popularizacijo privlačnega in urejenega podeželskega življenjskega okolja,
 • animacija lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo.

Vrednost projekta: 134.358,22 €
Odobrena CLLD sredstva: 70.000,00 €

 

VAŠ DRUGI DOM

Prijavitelj: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Partnerji: PRAH, izobraževalni center; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje

Projekt spodbuja razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. Namen projekta je regijskemu gospodarstvu omogočiti podporno razvojno okolje in ustvariti pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bodo upravičenci zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom in novo nastalim podjetjem, predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije.

Rezultati projekta:

 • 11 tematskih izobraževalnih modulov, s katerimi bodo omogočili vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev,
 • katalog ponudnikov, ki bodo sodelovali v projektu,
 • zaključni dogodek ˝Vaš drugi dom˝,
 • krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje,
 • vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje.

Vrednost projekta: 16.960,50 €
Odobrena CLLD sredstva: 10.779,96 €

 

NADGRADNJA ZNANJ IN POVEZOVANJE KOT IZHODIŠČE ZA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.
Partnerji: Turistično društvo Pilštanj

Kozjansko in Obsotelje s svojo bogato naravno in kulturno dediščino nudi velik potencial za razvoj novih in inovativnih turističnih produktov, ki lahko kratkoročno in dolgoročno doprinesejo k razvoju in trženju lokalnih potencialov. V sklopu projekta bodo poseben poudarek namenili naravnim danostim, v okviru katerih bodo nadgradili obstoječo čebelarsko ponudbo z inovativnim pristopom, kot je nova tehnološka rešitev (3D pogled na rastlinski in živalski svet). Drugačen pogled bo zanimiv za vse skupine še zlasti kot nova metoda vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja.

S pomočjo projekta sta prijavitelj in partner vzpostavila še prostor za svetovanje osebam z oviranostjo pri zaposlitvi IN-VEM točko, ki bo nudila strokovno svetovanje, strokovno pomoč invalidom in osebam z oviranostjo pri zaposlitvi (dolgotrajno brezposelni, ki imajo istočasno še zdravstveno oviranost) ter jih usmerjala glede pravic in možnosti, ki jim jih nudi slovenska zakonodaja na področju vključevanja v programe zaposlovanja.

Rezultati projekta:

 • delavnice namenjene ranljivim skupinam z namenom aktiviranja udeležencev za lažji vstop na trg dela,
 • vzpostavljena delujoča IN-VEM TOČKA,
 • nakup opreme za 3D predstavitev,
 • predstavitvene zloženke in eno e-gradivo,
 • označevalne table za IN-VEM TOČKO.

Vrednost projekta: 11. 563,37 €
Odobrena CLLD sredstva: 9.291,73 €

Dostop do e-gradiva: https://www.kipvizija.si/aktualno/

 

ŠMARSKI TURISTIČNI PREPLET – NARAVA, KULTURA, ŠPORT

Prijavitelj: Občina Šmarje pri Jelšah
Partnerji: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah; Zavod za gozdove Slovenije; Športno društvo Šmarje pri Jelšah; Špela Pogelšek – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Projekt se osredotoča na razvoj turizma in na razvoj novih turističnih produktov, ki jih v teh krajih primanjkuje. Poudarek je dan predvsem na zelenem turizmu, ki je prijazen okolju in celotnemu družbenemu življenju.

Rezultati projekta:

 • športni rekviziti v naravi,
 • lesena drevesna hišica,
 • zasaditev dreves za namene »keltskega horoskopa«,
 • Kneipp park,
 • izdelava mobilne aplikacije,
 • izdelava zgibank,
 • izvedba delavnic na temo ˝Čiščenje telesa za več energije˝ ter ˝Učilnica v gozdu˝,
 • prikaz športne vadbe na prostem.

Vrednost projekta: 93.980,21 €
Odobrena CLLD sredstva: 57.319,33 €

Povezava do mobilne aplikacije Šmarje pri Jelšah2go.
Povezava do novih atrakcij: https://www.tsm-smarje.si/turizem/dozivetja/