ODOBRENI PROJEKTI 2. JAVNEGA POZIVA SKLADA EKSRP

POPOTNIKOM PRIJAZNA TURISTIČNA DESTINACIJA
Prijavitelj: Občina Rogaška Slatina
Projektni partnerji: OKP Rogaška Slatina; Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina; Mladinski svet občine Rogaška Slatina

Namen operacije je omogočati razvoj dodatne turistične ponudbe, ki je pogojena z ustrezno podporno infrastrukturo. Ureditev parkirišča za avtodome in izvedba podpornih aktivnosti prinašata razvoj specializiranih in tržno usmerjenih novih turističnih produktov, ureditev polnilne postaje za električne avtomobile pa omogoča privlačnejšo in urejeno življenjsko okolje za prebivalce območja. Turistična destinacija Obsotelje in Kozjansko bo z izvedbo projektnih aktivnosti postala prijaznejša do popotnikov, stacionarnih gostov in lokalnega prebivalstva.
Operacija rešuje sledeče glavne izzive iz Strategije lokalnega razvoja:
• vzpostaviti pogoje za trženje lokalnih proizvodov in storitev;
• spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti;
• razvijati dodatno »zeleno« ponudbo območja;
• razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo;
• vzpostavljati pogoje za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje;
• ohraniti obstoječe naravne danosti;
• dvigniti ozaveščenost prebivalstva o pomenu varstva narave in okolje.

Rezultati operacije:
• parkirišče za avtodome – največji tovrsten prostor v območju LAS Obsotelje in Kozjansko, ki bo razen 6 parkirnih mest za avtodome nudil tudi prostor za druženje, oskrbovalno sanitetni otok ter prostor za ločevanje odpadkov;
• polnilna postaja za električne avtomobile, katere lokacija bo ob parkirnih mestih za avtodome;
• učne delavnice po principu izkustvenega učenja za ranljive skupine, za izboljšanje osnovnih kompetenc na področjih turistične ponudbe in ekologije. Delavnice se bodo izvajanje v občinah Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje;
• izdelani turistični paketi za ciljno skupino uporabnikov avtodomov. Paketi bodo pokrivali območja občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje;
• vključene javnosti, kot rezultat aktivnosti informiranje in komuniciranje o operaciji.

Vrednost operacije: 120.920,68 €
Odobrena CLLD sredstva: 69.909,78 €

UREDITEV EMINE TEMATSKE POTI
Prijavitelj: Občina Podčetrtek
Projektni partnerji: Ljudska univerza Rogaška Slatina; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje; Turistično društvo Pristava pri Mestinju

Občina Podčetrtek velja za izrazito turistično občino, najpomembnejši gospodarski/turistični subjekt pa so Terme Olimia. Glavna razvojna priložnost je nadaljnji razvoj wellness/selfness turizma (predvsem v Termah Olimia) in razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju (turizem na kmetijah, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ob Šmarsko-Virštanjski vinsko turistični cesti ipd.) ter v razvoju novih, atraktivnih turističnih produktov, ki bi celovito povezali bogato kulturno in naravno dediščino območja.
Z manjšimi infrastrukturnimi vlaganji bodo z operacijo dosegli boljšo in produktno celovito vključitev, promocijo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo območja, z atraktivnimi spremljajočimi vsebinami (kot npr. gastronomska dediščina) pa zagotovili tudi dvig prepoznavnosti območja Obsotelja in Kozjanskega kot turistične destinacije. Urejena tematska pot (vlaganje v infrastrukturo), bo omogočila dodaten razvoj podeželskega območja in izboljšala kvaliteto življenja tako za lokalno prebivalstvo kot obiskovalce, hkrati pa bo zagotovila dodaten razvoj podeželskega območja LAS. Pomembna je tudi specializacija turistične ponudbe, saj bodo razvili dva nova produkta, ki bosta v času trajanja operacije in tudi po njej celovito promovirana, in sicer turistični produkt ˝Emina tematska pot˝ ter kulinarični produkt ˝Emino gastronomsko razvajanje˝.

Rezultati operacije so:
• razvoj dveh novih, tržno zanimivih turističnih produktov (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine v povezavi z naravno dediščino s pomočjo podporne infrastrukture, vključevanje gastronomske dediščine);
• promocija turističnih produktov, ki omogoča dvig prepoznavnosti območja ter popularizacijo privlačnega in urejenega podeželskega življenjskega okolja;
• animacija lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo (mladi, člani Univerze za 3.življenjsko obdobje, ponudniki na podeželju, turistični vodniki, nevladne organizacije in ostali);
• razvoj inovativnega razvojnega partnerstva (sestavljeno iz javne, gospodarske in nevladne organizacije), ki bo delovalo tudi po zaključku operacije, posreden;
• vpliv na odpiranje delovnih mest (spodbujanje mladih, da se samozaposlijo na področju turističnih in drugih dejavnosti);
• izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev (ekološki prispevek naložbe, vključevanje ranljivih skupin…).

Vrednost operacije: 134.358,22 €
Odobrena CLLD sredstva: 70.000,00 €

VAŠ DRUGI DOM
Prijavitelj: Ljudska univerza Rogaška Slatina
Projektni partnerji: PRAH, izobraževalni center; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje

Operacija spodbuja razvoj in širitev turistične ponudbe območja, kar bo vplivalo na razvoj novih turističnih storitev v urbanem naselju, s tem pa bomo posredno in dolgoročno vplivali na ustvarjanje delovnih mest ter vključene ozaveščali o pomenu pravne ureditve izvajanja storitev. Partnerstva bodo posredno vplivala na ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva, saj bodo predstavljala potencial za odpiranje delovnih mest. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bodo preko operacije omogočali podporno razvojno okolje in ustvarili pogoje za zagotovitev družinam prijaznih podjetij. S projektom bodo upravičenci zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom in novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja informacijske in izobraževalne funkcije. Naučili jih bodo uspešnega trženja in grafičnega oblikovanja njihovih storitev ter tako posredno vplivali na ustvarjanje novih delovnih mest. Inovativnega v operaciji je to, da bomo na lokalnem območju Obsotelja in Kozjanskega vzpostavili nov pristop uresničevanja lokalnega razvoja z rabo lokalnih virov (prenos dobrih praks v lokalno območje).

Rezultati operacije so:
• 11 tematskih izobraževalnih modulov, s katerimi bodo omogočili vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev: Digitalna akademija, Osnove digitalne fotografije, Uporaba pametnega telefona pri fotografiji in sledenje trendom, Obdelava slik z grafičnimi programi, Profesionalno fotografiranje, Psihološki profil gosta, Čustvena in razumska inteligenca gosta, Osnove računovodstva, Učinkovita raba spletnih socialnih omrežij v marketingu, Pravni vidik vzpostavitve oddajanja namestitev ter Raba spletnih portalov;
• katalog ponudnikov, ki bodo sodelovali v projektu;
• zaključni dogodek ˝Vaš drugi dom˝;
• krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje;
• vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje.

Vrednost operacije: 16.960,50 €
Odobrena CLLD sredstva: 10.779,96 €

NADGRADNJA ZNANJ IN POVEZOVANJE KOT IZHODIŠČE ZA RAZVOJ NOVIH PRODUKTOV
Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.
Projektni partnerji: Turistično društvo Pilštanj

Kozjansko in Obsotelje s svojo bogato naravno in kulturno dediščino nudi velik potencial za razvoj novih in inovativnih turističnih produktov, ki lahko kratkoročno in dolgoročno doprinesejo k razvoju in trženju lokalnih potencialov. V sklopu operacije bodo poseben poudarek namenili naravnim danostim, v okviru katerih bodo nadgradili obstoječo čebelarsko ponudbo z inovativnim pristopom, kot je nova tehnološka rešitev (3D pogled na rastlinski in živalski svet). Drugačen pogled bo zanimiv za vse skupine še zlasti kot nova metoda vseživljenjskega učenja in medgeneracijskega povezovanja.
S pomočjo operacije bosta prijavitelj in partner vzpostavila prostor za svetovanje osebam z oviranostjo pri zaposlitvi IN-VEM točko, ki bo nudila strokovno svetovanje, strokovno pomoč invalidom in osebam z oviranostjo pri zaposlitvi (dolgotrajno brezposelni, ki imajo istočasno še zdravstveno oviranost) ter jih usmerjala glede pravic in možnosti, ki jim jih nudi slovenska zakonodaja na področju vključevanja v programe zaposlovanja. Točka bo dostopna na sedežu invalidskega podjetja Kip vizija d.o.o., ki glede na sedemnajstletne izkušnje na področju dela z invalidi in ranljivimi skupinami dobro pozna opisano problematiko in že zaposluje strokovnega delavca, ki bo prevzel še to področje. Pomemben del operacije pa bodo tudi izvedene različne delavnice, namenjene ranljivim skupinam, v okviru katerih bomo udeležencem predstavili različne možnosti njihove aktivnejše vloge v lokalnem okolju (osebnostna rast, njihovo vključevanje v nadgradnjo turistične ponudbe in podjetniških izzivov).
Rezultati operacije so:
• delavnice namenjene ranljivim skupinam z namenom aktiviranja udeležencev za lažji vstop na trg dela;
• vzpostavljena delujoča IN-VEM TOČKA;
• nakup opreme za 3D predstavitev;
• predstavitvene zloženke in eno e-gradivo;
• označevalne table za IN-VEM TOČKO;
• dvig osveščenosti o pomenu varstva narave in okolja ter spodbujanje razvoja novih produktov.

Vrednost operacije: 11. 563,37 €
Odobrena CLLD sredstva: 9.291,73 €

ŠMARSKI TURISTIČNI PREPLET – NARAVA, KUTLURA, ŠPORT
Prijavitelj: Občina Šmarje pri Jelšah
Projektni partnerji: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pir Jelšah; Zavod za gozdove Slovenije; Športno društvo Šmarje pri Jelšah; Špela Pogelšek – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Operacija se osredotoča na razvoj turizma in na razvoj novih turističnih produktov, ki jih v teh krajih primanjkuje. Poudarek je dan predvsem na zelenem turizmu, ki je prijazen okolju in celotnemu družbenemu življenju. V okviru operacije bodo tako izvedene manjše investicije, katerih rezultat bo nastanek 4 novih turističnih produktov:
• športni rekviziti v naravi,
• lesena drevesna hišica,
• zasaditev dreves za namene »keltskega horoskopa« in
• Kneipp park.
Pri vseh investicijah je dan poudarek tudi na uporabo naravnih virov in vključevanje narave za namene trženja v turizmu. Operacija bo hkrati prispevala tudi k izboljšanju pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. Vsa infrastruktura, ki bo urejena v okviru operacije bo javna in prosto dostopna vsem.
Drugi rezultati operacije so še:
• izdelava mobilne aplikacije;
• izdelava zgibank;
• izvedba delavnic na temo ˝Čiščenje telesa za več energije˝ ter ˝Učilnica v gozdu˝;
• prikaz športne vadbe na prostem.

Vrednost operacije: 93.980,21 €
Odobrena CLLD sredstva: 57.319,33 €

https://play.google.com/store/apps/details?id=si.monolit.smarje&hl=sl

https://www.tsm-smarje.si/projekt-smarski-turisticni-preplet-narava-kultura-sport/