Spodaj najdete opis odobrenih projektov na 1. JP ESRR

TRAJNOSTNO MOBILNO OBSOTELJE

Prijavitelj: Občina Podčetrtek
Partnerji: Občina Rogaška Slatina; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ; Terme Olimia, d. d.; Športno društvo OŠ Podčetrtek

Izvedba projekta bo omogočila uresničitev razvojnih ciljev občin in turističnega gospodarstva. Z izvedbo projekta želijo promovirati trajnostno mobilnost, ki bo omogočala popularizacijo privlačnega in urejenega urbanega življenjskega okolja, spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti ter razvoj trajnostnega turizma, saj bodo ob kolesarskih poteh postavljene postaje za avtomatizirano izposojo koles.

Lokalne skupnosti so v preteklih letih, s pomočjo evropskih sredstev, vložile visoka sredstva v izgradnjo kolesarskega omrežja na območju, ki med drugim povezuje naselje Rogaško Slatino in Podčetrtek. Kolesarske steze koristijo lokalni prebivalci za rekreacijo in turisti nastanjeni v turističnih centrih, ki s kolesom spoznavajo znamenitosti območja.

Rezultati projekta:

 • izgradnja postaj za avtomatsko izposojo koles,
 • celovita ponudba trajnostnega turizma – nov turistični produkt,
 • izdelana večjezična kolesarsko-turistična karta,
 • izvedene izobraževalne delavnice o trajnostni mobilnosti,
 • izvedena zaključna prireditev in promocijske aktivnosti (predstavitve v lokalnih medijih).

Vrednost projekta: 151.992,63 €
Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €

POVEZAVA do video predstavitve projekta.

 

RAZVOJ »ZELENEGA« TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

Prijavitelj: Občina Rogatec
Partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah, Konjeniški klub Strmol, VoMed d.o.o.

Namen projekta je omogočiti razvoj dodatne »zelene« in okolju prijazne ponudbe območja. Z izvedbo projekta bo območje postalo prijazno za ciljno skupino – popotniki z avtodomi. Z ukrepi gradnje spremljajoče turistične infrastrukture se zagotavlja trajnostni razvoj turizma, vpliva na ohranjanje narave in naravnih virov (v sklopu postajališč bodo postavljene oskrbne postaje, ki bodo omogočile naravi prijazen izpust odpadne vode in praznjenja fekalnih rezervoarjev, posode za smeti bodo zagotavljale ločevanje odpadkov, solarna svetila doprinesejo k večji rabi obnovljivih virov energije). Nov produkt vezan na terapevtsko jahanje pa bo zanimiv tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za turiste območja.

Rezultati projekta:

 • 2 postajališči za avtodome (občina Rogatec in občina Šmarje pri Jelšah),
 • izvedene predstavitve novega produkta,
 • zloženka novega produkta,
 • 3 turistično informacijske table (občina Rogatec, občina Šmarje pri Jelšah, občina Kozje),
 • 1 novo delovno mesto,
 • Pilotna izvedba novega produkta.

Vrednost projekta: 272.204,29 €
Odobrena CLLD sredstva: 99.970,06 €

 

URBANO OBSOTELJE

Prijavitelj: Občina Rogaška Slatina
Partnerji: Občina Podčetrtek, OKP Rogaška Slatina, d.o.o., PGD Steklarna Rogaška Slatina

Namen projekta je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog ter v promocijo projekta in njegovih vrednot: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.

Rezultati projekta:

 • prvi »Skate park« na območju LAS – poligon bo namenjen ekstremnemu rolanju, rolkanju ter spretnostnemu kolesarjenju,
 • stranski dostop v Športno dvorano Rogaška Slatina, z zunanjo invalidsko klančino, ki bo gibalno oviranim osebam končno omogočila dostop v nadstropje dvorane (Občina Rogaška Slatina),
 • polnilna postaja za električne avtomobile (Občina Rogaška Slatina),
 • fitnes na prostem za športno aktivne generacije, fitnes na prostem za starejše odrasle in učilnice na prostem (Občina Podčetrtek),
 • animacijske delavnice na temo skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v urbanih okoljih, ki je ključnega pomena za zdrav življenjski slog.

Vrednost projekta: 159.820,02 €
Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €

 

UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH

Prijavitelj: Občina Kozje
Partnerji: Občina Rogatec; Občina Šmarje pri Jelšah; Turistično društvo Kozje; Prenočišča Zeleni gaj, gostinstvo in storitve d.o.o.

Gre za projekt, ki omogoča in spodbuja zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, kar vpliva tudi na medgeneracijsko povezovanje. Z investicijo v okviru projekta želijo na urbanem območju naselja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga, in sicer z izvedbo naložbe (vzpostavitev tematske učne poti na grad Drakenburg, pumptrack igrišča, ravnotežnega parka, senzoričnega parka, Be smart sistema in fitnesa na prostem) in aktivnostmi, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, rekreacijo in športno udejstvovanje med različnimi skupinami, še posebej ranljivimi

Rezultati projekta:

 • urejena tematska pot,
 • urejena igrišča na prostem,
 • delavnice in zaključni dogodek.

Vrednost projekta: 148.110,66 €
Odobrena CLLD sredstva: 97.121,74 €