Odobreni projekti 1. JS ESRR

Spodaj najdete opis odobrenih operacij na 1. JP ESRR

TRAJNOSTNO MOBILNO OBSOTELJE

Prijavitelj: Občina Podčetrtek

Projektni partnerji: Občina Rogaška Slatina, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ, Terme Olimia, d. d., Športno društvo OŠ Podčetrtek

Izvedba operacije bo omogočila uresničitev razvojnih ciljev občin in turističnega gospodarstva. Z izvedbo operacije želijo promovirati trajnostno mobilnost, ki bo omogočala popularizacijo privlačnega in urejenega urbanega življenjskega okolja, spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost (izvedba delavnic za osveščanje lokalnega prebivalstva), razvoj trajnostnega turizma (operacija bo omogočila razvoj okolju prijazne in celovite turistične ponudbe, saj bodo ob kolesarskih poteh postavljene postaje za avtomatizirano izposojo koles), zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam (operacija spodbuja brezplačno uporabo sistema za avtomatsko izposojo koles za ranljive skupine: otroci in mladostniki do 18. leta starosti, osebe z invalidskim statusom, upokojenci), razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost (sestavljeno iz javnih, gospodarskih in nevladne organizacije), ki bo delovalo po preteku operacije, vpliv na odpiranje delovnih mest (operacija bo odprla novo delovno mesto za potrebe vzdrževanja sistema za avtomatsko izposojo koles po zaključku operacije), izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev.
Lokalne skupnosti so v preteklih letih, s pomočjo evropskih sredstev, vložile visoka sredstva v izgradnjo kolesarskega omrežja na območju, ki med drugim povezuje naselje Rogaško Slatino in Podčetrtek. Kolesarske steze koristijo lokalni prebivalci za rekreacijo in turisti nastanjeni v turističnih centrih, ki s kolesom spoznavajo znamenitosti območja. Občine in drugi turistični ponudniki so si enotni, da se glavna razvojna možnost kaže v razvoju trajnostnega turizma, ki med drugim podpira ukrepe trajnostne mobilnosti z namenom zmanjšanja obremenjevanja okolja, izboljšanja osveščenosti lokalnega prebivalstva o varovanju okolja in ohranjanju narave ter aktivnosti za vzpostavitev ljudem in okolju prijaznega urbanega okolja.

Predvidene aktivnosti operacije:
– vodenje in koordinacija,
– promocija in obveščanje javnosti,
– vzpostavitev sistema za avtomatsko izposojo koles,
– organizacija in izvedba delavnic,
– oblikovanje in tisk večjezične kolesarske karte

Vrednost operacije: 151.992,63 €
Odobren znesek sofinanciranja: 100.000,00 €

https://www.program-podezelja.si/sl/podezelje-prihodnosti-pametne-vasi/253-pametne-vasi-video-objave/1128-trajnostno-mobilno-obsotelje

RAZVOJ »ZELENEGA« TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

Prijavitelj: Občina Rogatec

Projektni partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah, Konjeniški klub Strmol, VoMed d.o.o.

Z operacijo želijo omogočiti razvoj dodatne »zelene« in okolju prijazne ponudbe območja. Z izvedbo operacije bo območje postalo prijazno za ciljno skupino – popotniki z avtodomi. Z ukrepi gradnje spremljajoče turistične infrastrukture se zagotavlja trajnostni razvoj turizma, vpliva na ohranjanje narave in naravnih virov (v sklopu postajališč bodo postavljene oskrbne postaje, ki bodo omogočile naravi prijazen izpust odpadne vode in praznjenja fekalnih rezervoarjev, posode za smeti bodo zagotavljale ločevanje odpadkov, solarna svetila doprinesejo k večji rabi obnovljivih virov energije), vpliva se na odpiranje delovnih mest. Nov produkt vezan na terapevtsko jahanje bo zanimiv tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za turiste območja. Skupna promocija (turistično informacijske table s skupno turistično ponudbo, ki bodo postavljene v Rogatcu, Kozjem in Šmarju pri Jelšah) pa predstavlja osnovo za večjo informiranost turistov, ki so že prispeli na območje pa so vedno bolj zvedavi in želijo čim bolj izkoristiti čas, preživet na območju in si ogledati čim več turističnih zanimivosti.

Predvidene aktivnosti operacije:
– vodenje in koordinacija
– promocija in obveščanje javnosti,
– urejanje infrastrukture za trajnostni razvoj turizma,
– terapevtsko jezdenje (izobraževanje, priprava prostora, tisk zloženke, pilotna izvedba),
– nakup wi-fi oddajnika.

Vrednost operacije: 272.204,29 €
Odobren znesek sofinanciranja: 99.970,06 €

URBANO OBSOTELJE

Prijavitelj: Občina Rogaška Slatina

Projektni partnerji: Občina Podčetrtek, OKP Rogaška Slatina, d.o.o., PGD Steklarna Rogaška Slatina

Namen operacije je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog in v promocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.

Predvideni rezultati operacije:
a) na področju infrastrukturnega urejanja:
₋ prvi »Skate park« na območju LAS – poligon bo namenjen ekstremnemu rolanju, rolkanju ter spretnostnemu kolesarjenju. Sestavljen bo iz asfaltne podlage in različnih objektov, kot so krivine, klančine, objekti za preskakovanje ter objekti za drsenje (Občina Rogaška Slatina),
₋ stranski dostop v Športno dvorano Rogaška Slatina, z zunanjo invalidsko klančino, ki bo gibalno oviranim osebam končno omogočila dostop v nadstropje dvorane (Občina Rogaška Slatina),
₋ polnilna postaja za električne avtomobile (Občina Rogaška Slatina),
₋ fitnes na prostem za športno aktivne generacije, fitnes na prostem za starejše odrasle in učilnice na prostem (Občina Podčetrtek).

b) na področju t.i. mehkih vsebin:
₋ animacijske delavnice na temo skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v urbanih okoljih, ki je ključnega pomena za zdrav življenjski slog,
₋ vključene javnosti – informiranje in komuniciranje o operaciji

Predvidene aktivnosti operacije:
₋ izvedba gradnje (ureditev asfaltne ploščadi za Skate park, polnilne postaje za električne avtomobile in stranskega dostopa z invalidsko klančino),
₋ dobava in montaža opreme (ureditev Skate parka, fitnes naprave in učilnice na prostem),
₋ vodenje in koordinacija,
₋ izvedba učnih delavnic ,
₋ promocija in obveščanje javnosti.

Vrednost operacije: 159.820,02 €
Odobren znesek sofinanciranja: 100.000,00 €

UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH

Prijavitelj: Občina Kozje

Projektni partnerji: Občina Rogatec, Občina Šmarje pri Jelšah, Turistično društvo Kozje, Prenočišča Zeleni gaj, gostinstvo in storitve d.o.o.

Gre za operacijo, ki omogoča in spodbuja zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, kar vpliva tudi na medgeneracijsko povezovanje. Z navedeno operacijo želijo na urbanem območju naselja Kozje, Rogatec in Šmarje pri Jelšah povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga, in sicer z izvedbo naložbe (vzpostavitev tematske učne poti na grad Drakenburg, pumptrack igrišča, ravnotežnega parka, senzoričnega parka, Be smart sistema in fitnesa na prostem) in aktivnostmi, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, rekreacijo in športno udejstvovanje med različnimi skupinami, še posebej ranljivimi. Operacija bo imela vpliv na ohranjanje naravne in kulturne krajine, okoljsko osveščenost prebivalstva, razvoj novega turističnega produkta (športno rekreacijske površine, pumptrack igrišče, tematska pot, Be smart sistemi….), spodbujanje trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, medgeneracijsko druženje, povezovanje in vseživljenjsko učenje. Podporna infrastruktura, ki se bo uredila v sklopu operacije teži k aktivnostim potrebnim za oživljanje vaških in mestnih jeder, obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, trajnostna mobilnost in energetska učinkovitost, trajnostnemu razvoju turizma, k spodbujanju okolju prijaznega gospodarstva, povečanju kakovosti življenja na upravičenem območju, spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga, spodbujanja ukrepov aktivnega staranja, k varovanju narave, prispeva k večji obiskanosti območja, nove vsebine in povezana ponudba ter inovativna partnerstva pa zagotavljajo večjo prepoznavnost območja.

Predvidene aktivnosti operacije:
– vodenje in koordinacija,
– obveščanje in informiranje javnosti,
– nakup, montaža in vgradnja opreme na igriščih (be smart, pumptrack, fitnes, senzorični park, ravnotežnostna pot) ter ureditev poti,
– izvedba delavnic

Vrednost operacije: 148.110,66 €
Odobren znesek sofinanciranja: 97.121,74 €