Spodaj najdete opis odobrenih operacij na 1. JP EKSRP

RAZVOJ KULTURNEGA IN ZELENEGA TURIZMA NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

Akronim operacije: Včeraj, danes, za jutri

Obsotelje in Kozjansko (v nadaljevanju OiK) je poznano predvsem po zdraviliškem turizmu, vendar pa obstaja potencial v razvoju kulturnega turizma, ki izkorišča endogene danosti območja. Dopolnitev turistične ponudbe z interpretacijo kulturne dediščine območja predstavlja unikaten turistični produkt, ki prispeva tako k večji turistični prepoznavnosti kot posledično obiskanosti, lokalnemu prebivalstvu pa nudi možnost dodatnega zaslužka in boljši ekonomski položaj.
Območje OiK je zaradi naravnih danosti (nahajališča peščenjaka, kremenovega peska, apnenčevega konglomerata) poznano po rokodelskih dejavnostih, saj so v preteklosti tukaj obstajale glažute (na območju OiK je bilo 7 steklarn), ki so zaposlovale mnogo ljudi, razvito je bilo kamnoseštvo, ljudje so se preživljali z obrtnimi dejavnostmi. Na območju OiK je visoka stopnja brezposelnosti, zato je vključevanje ranljivih ciljnih skupin v dejavnosti za razvoj kulturnega turizma, vezanega na rokodelstvo, priložnost tako za posameznika kot tudi za območje. Prav tako so neobdelane kmetijske površine potencial za razvoj ekološkega kmetijstva, eko zeliščarstva in razvoj eko produktov (proizvodnja čajev, naravne kozmetike, tinktur,…). Trend sodobnega potrošništva je usmerjen na vračanju k naravi, k uporabi produktov in pridelkov ekološkega izvora, naravnih zelišč in začimb, naravne kozmetike in izdelkov, ki v svoji unikatnosti in kvaliteti prepričajo pred cenovno dostopnimi produkti.
Projekt je usmerjen v razvoj podeželja OiK, z uvajanjem novih vsebin, vezanih na rokodelstvo, za ohranitev katerega je potrebno vsebinsko oživeti rokodelski center v Rogatcu, kjer obstajajo opremljeni prostori in oprema za izvajnje delavnic (tkanje, pletenje iz ličja, šibja, rogoza, kamnoseštvo, lončarstvo, steklarstvo) in prezentacij, z namenom prenosa rokodelskih znanj na mlajše generacije, saj jim lahko tovrstne rokodelske spretnosti predstavljajo osnovo za dopolnilno dejavnost, za morebitno samozaposlitev in vključitev v podjetništvo. Posebna pozornost bo usmerjena v ohranitev steklarske tradicije v povezavi s sodobnimi oblikovalskimi trendi, kajti steklarske peči in opremljeni prostor za izvajanje tovrstne aktivnosti v rokodelskem centru v dvorcu Strmol Rogatec (opremljen v letu 2016), v povezavi s Steklarno Rogaška in lokalnim umetnikom predstavljajo potencial razvoja in predstavlja osnovo za nov turistično zanimiv produkt in dodatni turistično zanimiv program.
Prireditve, prezentacije, delavnice in izobraževanja doprinesejo k prenosu specifičenga znanja na podeželske ljudi OiK. Rokodelski center v Rogatcu predstavlja edinstven center v tem delu Slovenije in kot takšen predstavlja osnovo za nadaljnje aktivnosti in velik potencial za podeželsko prebivalstvo OiK. Zaradi navedenega je smisleno in potrebno raziskati možnost za ustanovitev socialnega podjetja in posledično neposredno vključitev ranljivih ciljnih skupin iz OiK.
Razvoj eko kmetije, usmerjene v zeliščarstvo v sklopu Muzeja na prostem Rogatec bo predstavljal primer dobre prakse izrabe neobdelanih kmetijskih površin in povezave lokalnih ponudnikov (konjeniškega centra v neposredni bližini-kompostnik: gnojenje zeliščnega vrta) in bo v prvi vrsti omogočil sodelovanje z lokalnimi pridelovalci eko zelišč iz OiK pri sušenju, embaliranju in trženju, dolgoročno se namerava razširiti proces za vse ekološke pridelke. Ekološko kmetovanje vpliva pozitivno tako na ohranjanje narave kot tudi na zdravje ljudi. Projekt spodbuja podeželsko prebivalstvo k izkoriščanju endogenih potencialov, k samozaposlovanju, k prestrukturiranju kmetij in ustvarjanju dodatnega dohodka.

Cilji operacije

1. novi turistični produkti in manjše vlaganje v podporno infrastrukturo Skozi projektne aktivnosti se bodo izoblikovali novi turistični produkti, vezani na rokodelstvo (steklarstvo, lončarstvo – živa dediščina – razvoj kulturnega turizma) in eko zeliščarstvo – razvoj eko zeliščnega vrta v sklopu Muzeja na prostem Rogatec kot primer dobre prakse in kot osnova za pedagoške procese in razvoj novih produktov in storitev v sodelovanju s podeželskim prebivalstvom OiK. V sklopu projekta se bo izvedlo manjše vlaganje – vzdrževalna dela na kompostniku – gnojenje eko zeliščnega vrta.
2. novo delovno mesto Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec bo po koncu projektnih aktivnosti zaposlil eno osebo za oblikovanje in trženje rokodelskih izdelkov, izdelavo in trženje naravne kozmetike, čajev, mil, eteričnih olj…
3. razvoj in trženje lokalnih potencialov Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov (prenos rokodelskega znanja-večje število mentorjev/rokodelcev na območju OiK), za preusmeritev v eko kmetijstvo (zeliščarstvo) in trženje izdelkov/pridelkov skozi izoblikovane in na novo vzpostavljene tržne poti Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.

Rezultati operacije

V sklopu projekta se bo izvedlo 11 izobraževanj za prebivalstvo Obsotelja in Kozjanskega (v nadaljevanju OiK), izvedlo »Zeleni festival«, uredilo se bo eko zeliščni vrt in ustvarilo nove produkte, vsebinsko oživelo rokodelski center (ohranitev žive dediščine rokodelstva OiK–več mentorjev/rokodelcev; skupaj 60 izobraževanj), skupni promocijski materiali: 2 – skupna turistična promocija, vpliv na razvoj novih delovnih mest (neposredno 1 zaposlitev pri prijavitelju, posredno pa vpliv na samozaposlitve podeželskega prebivalstva OiK).

Vrednost operacije: 73.290,58 €

Odobrena CLLD sredstva: 58.338,06 €

PRENOVA SPLETNEGA MESTA WWW.TURIZEM-PODCETRTEK Z MOŽNOSTJO NAKUPA LOKALNIH DOŽIVETIJ

Trženje preko spleta in spletna promocija postajata vedno bolj pomembna. Večja turistična podjetja beležijo rast in odstotek njihove prodaje preko spleta že presega 50%. Časi, ko so bile spletne strani samo informativnega značaja so minili in sedaj morajo vključevati veliko več. Večje destinacije v tujini so se prodajno orientirale in preko spleta tržijo še doživetja, vstopnice, lokalne produkte, rezervacije… V Sloveniji LTOji ne tržijo turistične ponudbe zaradi načina registracije, saj so javni zavodi in jim je trženje ne omogočeno. LTO Podčetrtek je organiziran kot GIZ in registriran kot turistična agencija. Glavni namen organizacije je trženje in promocija turistične ponudbe. Z novo spletno stranjo se bo povečala uspešnost trženja v dobrobit vse ponudbe na destinaciji.
Manjši turistični ponudniki, turistična društva, ki tržijo znamenitosti, turistične kmetije…se neuspešno tržijo individualnemu gostu. Usmerjeni so večinoma k večjim najavljenim skupinam, saj niso vedno prisotni. Količina gostov, ki pridejo k nam z avtobusi se manjša, velikost skupin se manjša. Količina individualnih gostov se veča. Večina ponudnikov se zaveda pomembnosti individualnega gosta, ampak ne najdejo načina prodaje. Trendi se spreminjajo, gost pride na destinacijo in si ogleduje znamenitosti, preizkuša hrano,… Večja turistična podjetja, katerih delavci so vseskozi prisotni žanjejo rekordne uspehe, ampak gostje si želijo vedno več, vedno bolj avtentično.
Namen je vzpostavitev spletne strani, katere namen bi bil poleg dajanja informacij tudi spletna prodaja paketov, storitev in izdelkov ponudnikov. Ogromno turističnega potenciala je neizkoriščenega. Ponudniki, ki so vložili veliko časa in denarja so nezadovoljni.

Spletna stran bo imela več namenov:
1. Predstavitev turistične ponudbe
Skozi fotografije in opise bomo predstavili lokalno turistično ponudbo destinacije.

2. Booking sistem za rezervacijo nočitev
Booking sistem bo deloval preko vmesnika booking.com. Gostu bo omogočil rezervacijo vseh namestitev na naši spletni strani.

3. Spletna trgovina
Najpomembnejši del spletne strani (inovativen) bo spletna trgovina. Na spletni trgovini bo moč kupiti lokalne izdelke in storitve.
Tako bomo promovirali lokalne proizvode ter ponudbo. Na Turizmu Podčetrtek bomo oblikovali turistične pakete, ki bodo vključevali storitve lokalnih ponudnikov, prav tako si bo lahko pakete gost oblikoval sam. Po plačilu si bo natisnil voucher, ki mu bo omogočal koriščenje. Paketi se bodo lahko oblikovali za skupine in individualne goste , ki so naša ciljna skupina. Turistične kmetije, znamenitosti itd. so do sedaj tržili predvsem skupinam, ker za to ne potrebujejo obratovalnega časa. Ker bo moral bo nakupu gost javiti čas svojega prihoda bodo lahko svojo storitev prodali tudi individualnim. S tem bomo povečali zadovoljstvo gostov in promet ponudnikov. Ponudniki bodo imeli vpliv nad svojimi storitvami, saj bodo lahko svoje cene spreminjali preko spletne aplikacije. S tem bomo imeli vedno legitimne informacije in pravilne cene.

Benchmark analiza je pokazala, da v Sloveniji na nobeni destinaciji ne zasledimo takšnega načina prodaje (na primerljivih destinacijah). Takšen način nakupa je najbolje prikazan na turizmu Ljubljana, ki pa glede na velikost in prepoznavnost ni primerljiva z našo destinacijo. Torej bomo v primeru vzpostavitve postali ena izmed boljših destinacij na področju spletnega nastopa.

Cilji operacije

1. Vzpostavitev spletne strani / portala destinacije Na enem mestu zbrati vso ponudbo destinacije z namenom predstavitve in trženja.
2. Razširiti ciljne skupine. Namesto večjim skupinam storitve tržiti tudi individualcem Prodaja izdelkov in storitev individualnim gostom, ki bodisi bivajo na destinaciji, ali želijo raziskati destinacijo. Spremeniti želimo razmišljanje ponudnikov, ki želijo svoje storitve tržiti samo skupinam.
3. Izboljšati spletni nastop Spletna stran je predpriprava na obsežno spletno promocijo destinacije in sledi trendom in usmeritvam STO – Slovenske turistične destinacije, ki svoje delovanje vedno bolj usmerja v digitalizacijo.

Pričakovani rezultati so:
– Zbirnik celotne turistične ponudbe s predstavitvenim tekstom in fotografijami ponudbe
– Booking sistem za rezervacijo namestitev pri ponudnikih
– Spletna trgovina doživetij ter lokalnih izdelkov
– Prevod spletne strani v več jezikov
– Vzpostavitev pogojev za trženje preko spleta

Vrednost operacije: 38.542,85 €
Odobrena CLLD sredstva: 27.221,49 €

Izvedba spletne strani: https://www.visitpodcetrtek.com

Retro permakultura za manj demence

Razlogi za izvedbo operacije Retro permakultura za manj demence že v naslovu operacije pojasnjuje, da želimo z izvedbo operacije prispevati k manj demence z razvojem novih izdelkov in produktov, ki dokazano pozitivno vplivajo na izboljšano počutje in življenje oseb z demenco ter njihovih svojcev. Z izdelavo izdelkov po metodi RE-USE, torej ponovne uporabe, ki vključuje kroženje surovin s socialnim podjetništvom omogočamo aktivno vključevanje mladim, ženskam in ranljivimi skupinami, kar bo pozitivno prispevalo k njihovi kakovosti življenja.
Operacija omogoča razvoj novih izdelkov za potrebe prihodnosti, ki se kažejo v starajoči družbi, 40% naraščanju demence in nepripravljenosti Slovenije (in območja LAS) za obvladovanje posledic starajoče družbe. Domovi za starejše so že sedaj prepolni in če ne najdemo alternative, bodo nastopile resne težave v obvladovanju posledic, ki jih svojci oseb z demenco ne obvladujejo zaradi stigmatizacije demence v družbi. Še vedno je namreč osnovno poznavanje obvladovanje te bolezni premalo poznano. Zato operacija omogoča aktivno vključitev in socialno aktivacijo zlasti ranljivim skupinam, kot so ženske, mladi in brezposelni, saj se lahko skozi probleme in trende prihodnosti na področju obvladovanj demence vzpostavijo nova delovna mesta. Znanstveno je prepoznan pozitivni vpliv retro izdelkov na osebe z demenco, zato bo operacija omogočila ranljivim skupinam, da sodelujejo v podjetniški aktivnosti razvoja in izdelave retro permakulturnih izdelkov ter se naučijo socialno-podjetniškega razmišljanja. Aktivnosti v operaciji so zasnovane tako, da bodo omogočile aktivno vključitev in sodelovanje ter usposabljanje ranljivih skupin. Le-te se bodo usposobile za nove podjetniške priložnosti, ki jih prinaša prihodnost in zaveza h krožnemu gospodarstvu, ki se bo uresničevalo s konceptom ponovne uporabe.

Iz analize razvojnih potreb v SLR je razvidno, da ima območje visoko stopnjo brezposelnosti in da je potrebno ustvariti pogoje za razvoj podjetništva in krepitve zdravega življenjskega sloga.
Med lokalnimi prebivalci, tudi ranljivi skupinami, bomo z operacijo spodbujali zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, ki bo posledično vplival tudi na medgeneracijsko povezovanje. Izzivi so v ustvarjanju delovnih mest oziroma razvoju podjetništva, (samo)zaposlovanju, posebej v dejavnostih, ki zagotavljajo dodatno ponudbo območja (poleg turizma na podeželju, lokalna samooskrba, izdelovanje izdelkov za obvladovanje demence) ter povezovanju v inovativna partnerstva in mreže v urbanih območjih. Z namenom, da lokalno prebivalstvo animiramo in ozavestimo o možnostih podjetništva in ustvarjanja dohodka v domačem okolju, bomo na podeželju spodbujali in širili podjetniško in podjetno razmišljanje med mladimi (šolsko mladino in starejšo generacijo (brezposelne osebe in ranljive skupine.

Izziv za izvedbo operacije je tudi zagotavljanju varstva okolja in ohranjanja narave, kar ponovna uporaba neposredno tudi omogoča. Pomemben poudarek bomo dali aktivnostim varovanja z zagotavljanjem koncepta »zaprte zanke«, ki neposredno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju okolja ter ozaveščenosti prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne krajine, zmanjševanju onesnaževanja okolja oz. obremenjevanju okolja z negativnimi dejavniki.
Izziv je tudi v socialni aktivaciji brezposelnih, mladih, starejših ter ženske na podeželju, ki so težje zaposljiva populacija. Operacija bo omogočila njihovo aktivno vključitev v posamezne aktivnosti za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje, kar bo prispevalo k višji kakovosti življenja, spodbujalo zdrav in aktiven življenjski slog.

Prepoznane razvojne potrebe območja LAS so tudi skrb za enakomeren in trajnostni razvoj urbanih in podeželskih območij, ustvariti prebivalcem prijazno življenjsko okolje, okoljska osveščenost, izraba lokalnih potencialov, spodbujanje k razvoju inovativnih novih tehnologij in odpiranju novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlitve, ustvariti prebivalcem prijazno življenjsko okolje ter pogoje za razvoj podjetništva in krepitve zdravega življenjskega sloga. Operacija Retro permakultura za manj demence sinergijsko vpliva na reševanje prepoznanih potreb in postavlja izzive za družbeno odgovorno podjetništvo, ki ga je mogoče dosegati z varovanjem virov (ponovna uporaba) za namen proizvodnje izdelkov, ki omogočajo nova zelena delovna mesta za kvalitetnejše življenje osebam z demenco in posredno njihovim svojcem.

Cilji operacije

  • Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog

Med lokalnimi prebivalci, tudi ranljivi skupinami, je potrebno spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga, ki bo posledično vplival tudi na medgeneracijsko povezovanje. Operacija Retro permakultura za manj demence bo prispevala k višji kakovosti življenja, spodbujala zdrav in aktiven življenjski slog ter pomembno pripomogla k socialni aktivaciji ranljivih skupin in doprinesla k inovativnim rešitvam za obvladovanje tegob starajoče družbe.

  • Vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje

V SLR je poseben poudarek namenjen ranljivim skupinam: mladim, brezposelnim, starejšim, ženskam na podeželju, ki so težje zaposljive in dostikrat izključene iz družbenega življenja. Analiza stanja je pokazala, da v urbanih območjih delujejo institucije, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje, a občasno premalo vključujejo predstavnike prej omenjenih ranljivih ciljnih skupin. Na območju LAS Kozjansko je zato potrebno dvigniti raven zavedanja o nujnosti stalnega usposabljanja, učenja, nadgrajevanja svojih sposobnosti in znanja, ki iz formalnega posega tudi na področje neformalnega/vseživljenjskega učenja. Le tako na območju ustvarimo družbo znanja, ki je pogoj za gospodarski razvoj, družbeno blaginjo in socialno kohezijo. Z operacijo bomo spodbujali neformalno učenje, vseživljenjsko učenje, medgeneracijski prenos znanj med starejšimi in mladimi ter razvoj osebnostnih kompetenc, hkrati pa bomo aktivno vključevali predstavnike ranljivih skupin v društveno življenje in vzpostavljali pogoje za medgeneracijsko druženje. Glede na področje dela v okviru socialnega podjetništva bomo ustvarili »inovativno partnerstvo mrežo za večjo vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« in zagotovili pogoje za njihovo delovanje z zaposlitvijo nove osebe.

  • Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje

Za uspešen in trajnosten gospodarski razvoj je ključno nenehno iskanje in uveljavljanje poslovnih priložnosti, ustanavljanje novih podjetij in njihov razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest. Na območju bo z operacijo okrepljen razvoj podjetništva, vzpostavljeni bodo primeri za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter omogočeno izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k spodbujanju podjetniške miselnosti. V operacijo bodo vključeni mladi, brezposelni in potencialni podjetniki, ki jih bomo spodbujali in usposabljali za podjetništvo, da si bodo s pridobljenimi znanji lažje sami ustvarili svoja bodoča delovna mesta na področju družbeno koristnega zelenega podjetništva.
Z operacijo bomo motivirali in usposabljali za inovativnost (mlade, brezposelne, ženske), spodbudili k podjetniškemu razmišljanju in (samo)zaposlovanju, spodbujanju socialnega
podjetništva, omogočili usposabljanje.

Rezultati operacije:

  •  vzpostavljeno 1 novo delovno mesto,
  • izvedenih 8 učnih delavnic za brezposelne mlade,
  • izvedenih 5 demonstracijskih delavnic na območju LAS Kozjansko, 1/območje,
  • razviti in izdelani različni kompleti (20 kom) za retro permakulturo izvedenih 6 delavnic »Možnosti aktivnega življenjskega sloga za manj demence«, vsaj 60 udeležencev,
  • izvedba 4 izobraževalnih delavnic »Razvoj podjetniških dejavnosti glede na potrebe prihodnosti«, po 2 uri,
  • vzpostavljena 1 neformalna mreža za socialno aktivacijo in varovanje okolja (delovala bo vsaj 5 let po zaključku operacije).

Vrednost operacije: 19.901,30 €
Odobrena CLLD sredstva: 16.766,51 €

RAZISKUJEMO OBDOBJE 18. STOLETJA V OBSOTELJU IN NA KOZJANSKEM, SE UČIMO IN USTVARJAMO NOVE PRODUKTE
Akronim: ROMARSKI MOZAIK

Na območju širšega Obsotelja in Kozjanskega, predvsem pa še na območju občine Šmarje pri Jelšah, so številni sakralni baročni spomeniki, ki so še danes cilj številnih romarjev, še bolj pa so to bili v preteklosti. Na romanja se poleg izjemne umetnosti navezujejo številni običaji in nesnovna dediščina, ki predstavlja neusahljiv vir učenja ter razvoja novih produktov in ponudbe. Operacija nam tako ponuja priložnost obujanja in ohranjanja znanja oz. védenja ter prenašanja le-tega mlajšim rodovom.
Izhodišče operacije predstavlja dejstvo, da imamo na območju veliko – tudi z nacionalnega stališča – pomembnih baročnih sakralnih spomenikov. Prvi problem, na katerega naletimo, sta premajhna osveščenost o pomembnosti teh spomenikov in premalo znanja o njih. Lokalne skupnosti, različne družbene iniciative in posamezniki so se leta trudili ohraniti te spomenike v čim boljšem stanju, zdaj pa smo prišli do točke, ko so spomeniki v fizičnem smislu v razmeroma dobrem stanju, prebivalci pa imajo premalo znanja in prenizko zavest o tem, zakaj bi jih bilo sploh smiselno ohranjati. To je razlog, da bomo v sklopu ene od aktivnosti podrobneje razčlenili propadanje in nato postopek obnove in način varovanja oz. ohranjanja lesenih polihromiranih plastik iz kapel šmarske Kalvarije. Vse to bomo izdali tudi v knjižni obliki, da bo ostalo prihajajočim rodovom.
V povezavi z ohranjanjem te kulturne dediščine in prenašanjem znanja bomo izvedli tudi delavnice. V medgeneracijskih delavnicah baročne umetnosti bodo udeleženci spoznali tehniko pozlate (eden najbolj razširjenih načinov okraševanja v obdobju baroka), seznanili se bodo, kako nastane freska in se naučili izdelati fresko na svež omet (gre za tehniko poslikav tudi baročnih spomenikov) ter spoznali tehniko cizeliranja, s katero so v baroku okraševali tudi cerkveno posodje, danes pa se največkrat uporablja za izdelavo nakita.
Poleg ohranjene dediščine pa je na našem območju še močno navzoča nesnovna dediščina, vezana na romarske običaje, ki prav tako predstavlja potencial za razvoj novih produktov. Na osnovi poznavanja romarskih zgodb in običajev se bodo udeleženci v kulinaričnih delavnicah seznanjali z vključevanjem slive (gre za sadež, ki zori ravno v obdobju množičnih romanj v naših krajih, ob katerem so se spletale različne šale in pripovedi. Ob tem pa ne gre spregledati dejstva, da se je v letih lakote sliva, ki je zorela ob poti, marsikateremu romarju ponujala kot vir potešitve lakote) v pripravo hrane in izbrali najboljše recepte za pripravo slivove marmelade ter jo ponudili kot del romarske malice. Še danes je na Sladki Gori ohranjen romarski običaj, ko v sklopu ene od romarskih slovesnosti blagoslovijo zelišča. Z zelišči, o pripravi čajnih mešanic in drugih zvarkov se bodo udeleženci poučili v delavnicah, povezanih z dišavnicami in zelišči ter jih vključili še v kulinarične delavnice za pripravo namazov, ki bodo spet del romarske malice. Romarsko malico z osvežilnim čajnim napitkom bodo lahko poskusili udeleženci zaključnega dogodka Poletna muzejska noč, ko se bodo sicer predstavile tudi vse delavnice baročne umetnosti.
Partner v projektu, Kip vizija d.o.o., bo izvedla tudi delavnico baročni detajli, na kateri bodo udeleženci spoznali eno izmed romarskih cerkva na območju Las Obsotelje in Kozjansko (cerkev sv. Mihaela na Pilštanju), do katere se bodo povzpeli iz bližnjega Lesičnega kar peš (kot nekdaj romarji). S pomočjo fotografiranja, skiciranja baročnih detajlov na terenu bodo izdelali ornament in ga uporabili pri izdelavi vzorca, ki ga bodo s pomočjo žganja s prirografom prenesli na furnir in tako dobili uporaben izdelek. Delavnica bo pripomogla k spoznavanju, seznanjanju z baročno dediščino in ozaveščanju o pomenu le-te.
Da je vsebina, ki se je bomo lotili, zelo pomembna pri vsakdanjem življenju prebivalcev tega območja in da predstavlja tudi potencial za razvoj novih produktov, ki se lahko ponujajo v gostinski in turistični ponudbi, res pomembna, bomo ves čas trajanja operacije skrbeli za primerno promocijo, v katero bo vključen tudi partner v projektu, invalidsko podjetje Kip vizija d. o. o.
Hkrati stremimo tudi k trajnostnim učinkom operacije, saj bomo z osvojenim in ozaveščenim znanjem le-to lahko podajali prihodnjim rodovom, ki bodo iz njega lahko črpali zamisli za razvoj novih produktov in ponudbe ter jim bo predstavljalo izziv za delovanje v domačem okolju. Posebej se bomo posvetili tudi najmlajšim, ki jih bomo kot udeležence pritegnili v operacijo, in zanje pripravili pobarvanko, v kateri se bodo prvič srečali s pomembno dediščino naših krajev.

Cilji operacije
1. Ohranjanje znanja Za ohranjanje znanja, ki se je nekoč prenašalo le z ustnim izročilom kot nesnovna dediščina, bomo poskrbeli z izdajo knjižne publikacije in priročnika v obliki brošure.
2. Prenos znanja Ta cilj bomo dosegli z organizacijo delavnic (pozlata, izdelava freske, rezbarjenje, cizeliranje, kuharske in zeliščarske delavnice)
3. Spodbujanje razvoja novih produktov S pomočjo publikacij in delavnic lahko udeležence spodbudimo k razvoju novih produktov (npr. spominki, uporabni zeliščni produkti ipd.)

Rezultati operacije: dve publikaciji o kulturni dediščini, ki bosta na voljo tudi po zaključku operacije in bosta predstavljali vir znanja prihodnjim rodovom, oblikovani bodo novi programi in delavnice za obiskovalce, znanje, pridobljeno v aktivnostih operacije, bomo vnesli v programe kulturnih dni in drugih dogodkov.

Vrednost operacije: 11.577,03 €
Odobrena CLLD sredstva: 9.154,48 €

Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot

Na projektnem območju ni ustreznega podpornega mehanizma, ki bi spodbujal podjetništvo ter hkrati pospeševal zdrav življenjski slog, zato smo se odločili za omenjeno operacijo. Z operacijo bomo dosegli naslednje cilje iz Strategije lokalnega razvoja 2014–2020 LAS Obsotelje in Kozjansko:
– Krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje,
– Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog,
– Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.
Navedeni cilji so v medsebojni odvisnosti, saj izvedba posamezne operacije lahko prispeva k doseganju ciljev iz drugega tematskega področja.

V projektnih občinah je podjetništvo še vedno premalo razvito, predvsem zaradi pomanjkanja znanja in finančnih virov. Podjetniki so zaradi prehitrega in nezdravega življenjskega sloga pod stresom in obremenitvami, ki na dolgi rok predstavlja tudi stres mlajšim generacijam, da se ne odločijo za samostojno podjetniško pot. Opažamo, da je kakovost življenja slabša, kar vpliva na zdravje, socialno vključenost, izobraževanje, zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja delovnih mest na območju veliko mladega kadra dnevno migrira v druge večje kraje, s tem pa se slabi človeški kapital omenjenega območja, na splošno se pa število prebivalstva v Savinjski regiji, kamor spada tudi Obsotelje in Kozjansko, zmanjšuje ravno zaradi odseljevanja. Na projektnem območju se povečuje tudi delež brezposelnih oseb z visoko stopnjo izobrazbe. Pomemben dejavnik socialne kvalitete regije predstavlja tudi zdravje v osebnem in poslovnem življenju, kar za podjetnike pomeni, da če so zdravi, imajo tudi višjo delovno storilnost. Vsa ta negotovost na današnjem trgu dela povzroča podjetnikom in tudi potencialnim podjetnikom stres, stres pa s sabo prinese tudi druge težave, ki jih posamezniki občutijo na telesu (bolezni srca, ožilja, prebavil, nepravilno prehranjevanje ipd.). Podatki Evropske javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravju pri delu (European Opinion Poll on Occupational Safety and Health) pravijo, da 7 od 10 delavcev v Sloveniji dela pod stresom na delovnem mestu, Slovenija pa se uvršča v sam vrh držav, kjer stres povezan z delom predstavlja še posebej veliko težavo predvsem samozaposlenim, saj jih 80 % vprašanih meni, da je stres pri njih pogost. Podjetniki se tako večkrat znajdejo v situacijah, ki so za njih neobvladljive, na dolgi rok pa neprimerno odzivanje na stres pokaže negativne posledice na telesu v oblikah različnih kroničnih obolenj.
Namen projekta je izvedba brezplačnih programov izobraževanja, temelječega na vsebinah, ki spodbujajo izboljšanje Poslovne komunikacije, Komunikacija v tujih jezikih, Javnega nastopanja, Komuniciranja z mediji, Zdrav življenjski slog (zdrav življenjski slog podjetnika, vadba in individualno svetovanje), Preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu, Pot v samostojnost, Preverjanje in razvoja poslovne ideje, Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidik, Umetnost marketinga, Poslovno okolje, v katerem delujem lokalno, regionalno in nacionalno ter mreženje, Svetovanje ter mentorstvo na info točkah. Dvigniti želimo tudi raven znanja lokalnega prebivalstva s področja podjetništva in zdravega življenjskega sloga ter omogočiti potencialnim podjetnikom nestresen vstop v podjetništvo.
Operacije bodo pomagale pri migriranju, odseljevanju, pri zdravem življenjskem slogu, pri inovativnem podpornem mehanizmu za spodbujanje podjetništva, pri zaposlovanju oz. ustanavljanju novih samozaposlitev, pomagale bodo pri obvladovanju stresa in stresnih situacij ter dvigovale samozavest, ki je ena izmed ključnih dejavnikov za uspešno delo.

Cilji operacije

1.Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje Na območju bomo okrepili razvoj podjetništva, brezposelnim, mladim bomo dajali podporo za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti. Izvajali bomo aktivnosti, s katerimi bodo udeleženci znali lažje tudi sami ustvariti bodoča delovna mesta.
2. Zagotavljanje zdravega delovnega okolja S projektom bomo potencialnim podjetnikom, mladim, start-upom omogočili, da delujejo v zdravem delovnem okolju in jih skozi aktivnosti spodbujali za zdrav življenjski slog.
3. Spodbujati ranljive skupine za realizacijo podjetniške ideje Skozi aktivnosti bomo mlade, brezposelne, ženske motivirali, informirali, spodbujali, da dosežejo realizacijo podjetniške ideje in osveščanje o zdravem življenjskem slogu podjetnika.

V okviru operacije bomo dosegli naslednje rezultate:
• Število izobraževalnih modulov
• Število vključenih udeležencev
• Zaključni dogodek
Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli večjo informiranost s področja zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja, dobili bodo podporo s področja podjetniškega svetovanja in aktivnega življenjskega sloga ter tako imeli novo storitev, znali bodo ustvarjalno uporabiti znanje.

Vrednost operacije: 33.077,02 €
Odobrena CLLD sredstva: 27.028,09 €

MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV

Namen operacije MEDGENERACIJSKO OKOLJSKO OZAVEŠČANJE ZA OHRANJANJE NARAVE IN NARAVNIH VIROV je izvajanje aktivnosti medgeneracijskega okoljskega ozaveščanja za ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja okolja ter ozaveščenosti prebivalstva na območju LAS o pomenu ohranjanja kulturne krajine, zmanjševanju onesnaževanja okolja oz. obremenjevanju okolja z negativnimi dejavniki, kot je nepravilno ravnanje z odpadki. V ta namen bomo izvajali aktivnosti animacije skupaj s partnerji ter realizirali manjšo naložbo v izboljšanje ravnanja z odpadki in s tem povečanja okoljske učinkovitosti in rabe virov. Poudarek bo na vključevanju ranljivih skupin (brezposelne osebe, mladi, ženske na podeželju…), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju (animacija za razvoj dopolnilih dejavnosti, socialnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela…), vključitev v neformalne partnerske mreže v urbanih območjih ter jih ozaveščali o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja endogenih potencialov ter jim omogočiti vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko vključevanje oz. sodelovanje.
Učinkovita raba virov namreč prispeva k razvoju zelenih delovnih mest in razvoju ženskega podjetništva, zato je operacija medgeneracijsko okoljsko ozaveščanje za ohranjanje narave in naravnih virov ključnega pomena za spodbujanje aktivnosti za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje, ki ima učinke v varovanju virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti povečanju dostopnosti do storitev okoljskega ozaveščanja na lokalni ravni ob podpori naložbe in prispeva k višji kakovosti življenja, spodbuja aktiven življenjski slog in pozitiven odnos do narave in virov.
Operacija bo v okviru ukrepa za spodbujanje novih oblik »zelene« ponudbe območja z aktivnostmi omogočala in vodila k razmišljanju o varovanju okolja z uporabo, »zeleno podporne infrastrukture«.

Cilji operacije
1. Zmanjševanje količine ostankov odpadkov na samem izvoru. Z namestitvijo čipov na zabojnike se bo bistveno izboljšal sistem pravilnega ločevanja odpadkov in zmanjševanje količin ostankov odpadkov. Vzpostavil se bo sistem popolnega nadzora izvajanja storitve zbiranja odpadkov z jasno definicijo izvora (identifikacija povzročitelja – stranke) ter ugotovitev dejanske količine ločeno zbranih frakcij.

2. Okoljsko ozaveščanje o varstvu okolja in ohranjanje narave.
V ta namen bomo izvajali aktivnosti obveščanja in informiranja javnosti – animacijski prikaz pobiranja odpadkov na celotnem območju LAS, snemanje poučnih kratkih video na temo ohranjanje narave in naravnih virov s pravilnim ravnanjem z odpadki ter distribucija na LAS območju.

3. Vzpostavitev pogojev
za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje.
Poudarek bo na vključevanju ranljivih skupin (brezposelne osebe, mladi, ženske na podeželju…), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju (animacija za razvoj dopolnilih dejavnosti, socialnega podjetništva, osebnega dopolnilnega dela…), vključitev v neformalne partnerske mreže v urbanih območjih ter jih ozaveščali o pomenu varovanja okolja in naravne ter kulturne dediščine, o možnostih izkoriščanja endogenih potencialov ter jim omogočiti vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko vključevanje oz. sodelovanje.

Rezultati operacije:
• izvedenih 5 medgeneracijskih delavnic na območju LAS,
• izvedenih 12 DIY (do –it – yourself) prikazov ponovne uporabe kosovnih odpadkov,
• število udeležencev na delavnicah: 200,
• nabavljenih 2.000 kom identifikacijskih čipov za povečanje sledljivosti pravilnega ločenega zbiranja odpadkov,
• izvedenih 5 animacijskih prikazov pobiranja odpadkov na območju LAS Kozjansko,
• izvedenih 5 motivacijskih delavnic z predstavitvijo osebnih zgodb uspešnih podjetnic/kov na območju LAS Kozjansko.

Vrednost operacije: 39.605,48 €
Odobrena CLLD sredstva: 29.790,95 €

Filmi: https://www.okp.si/jsnaga_ozavescanje_2018_4.php