Spodaj najdete opis odobrenih projektov na 3. JP EKSRP

STOPIMO NA POT PODJETNIŠTVA, IZKUŠENI NEIZKUŠENIM!

Prijavitelj: Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak
Partnerji: Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec; Šolski center Rogaška Slatina; Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec; Nikamedia, Nikolaja Zorič, s.p.

Projekt omogoča opolnomočenje in spodbujanje mladih ter drugih pripadnikov ranljivih skupin, da sami sebi ustvarijo svoje delovno mesto in posledično tako pripomorejo tudi k lokalnemu in regionalnemu razvoju. Projekt bo zajemal sklop delavnic (šola podjetništva) za mlade, katere bodo kot podjetniški krožek izvedli na lokalnih šolah. Skozi delavnice bodo udeleženci spoznavali primere dobrih praks podjetnikov, kateri jim bodo po končani delavnici tudi stali ob strani, jih vzpodbujali in jim nudili podporo pri odpiranju svojega podjetja. Poseben del delavnic pa bo namenjen tudi tistim, ki že imajo dejavnost in jo želijo nadgraditi (dopolnilna dejavnost – kmetijstvo) ter pridobiti kakšen certifikat.

Novost oziroma nova rešitev pa bo tudi spletni portal, kjer bodo dostopni vsi materiali in videoposnetki, nastali med izvajanjem delavnic.

Rezultati projekta:

 • izvedba krožka na temo podjetništva skozi celotno šolsko leto v Šolskem centru Rogaška Slatina;
 • vzpostavitev in izvedba krožka za zaključne razrede osnovne šole  Rogatec;
 • izvedene delavnice na temo podjetništva za starejše od 60 let in druge ranljive skupine;
 • pridobitev dveh certifikatov udeležencev, kateri imajo dopolnilno dejavnost kmetijstva;
 • vključitev 7 uspešnih lokalnih podjetnikov, kot predavateljev na delavnicah;
 • vzpostavitev internetne strani za evalvacijo rezultatov projekta.

Vrednost projekta: 31.637,23 €
Odobrena CLLD sredstva: 20.329,24 €

 

NOVE STORITVE ZA TRAJNOSTNO OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.
Partnerji: Javni zavod Kozjanski park; Društvo prijateljev mladine Atomček Podčetrtek

Namen projekta je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje treh lokalih storitev, po katerih se kaže v lokalnem okolju potreba. Predmet projekta so usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacij:

 1. urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov in je namenjeno v osnovi turističnim ponudnikom za podporo turističnim ponudnikom;
 2. urejanje okolice, zajema čiščenje in energijsko urejanje zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem zavarovanega območja narave (Kozjanski park); Namenjena bo urejanju prostorov in okolice lokalnim skupnostim za lepšo krajino.
 3. obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih sadovnjakih z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja in se jo na tem območju še posebej neguje, saj skrbi za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst.

Rezultati projekta:

 • izvedene delavnice za urejanje prostora, okolja ter reza sadnih dreves;
 • vzpostavitev novegadelovnega mesta;
 • usposabljanje oseb za urejanje notranjih in zunanjih prostorov ter za izvajanje tradicionalnega reza visokodebelnih sadnih dreves;
 • objava člankov v lokalnem časopisu;
 • izdelan promocijski material.

Vrednost projekta: 74.333,55 €
Odobrena CLLD sredstva: 55.888,37 €

DODATNA PONUDBA VEČDNEVNIH DOŽIVETIJ IN DEDIŠČINE

Prijavitelj: Občina Rogatec
Parterji: Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec; Konjeniški klub Strmol; VoMed d.o.o.

S projektom bo Občina Rogatec v objektu konjušnice, ki se nahaja v neposredni bližini največjega muzeja na prostem v Sloveniji, uredila nastanitvene kapacitete. Zagotovilo se bo 23 ležišč, s čimer pa bo omogočeno izvajanje tudi večdnevnih programov, katerih se do sedaj ni ponujalo. Izoblikovali se bodo novi programi, vezani na rokodelstvo ter program povezane turistične ponudbe lokalnega območja. V sklopu konjeniškega centra se bo izoblikoval nov večdnevni intenzivni terapevtski program, izvajanje katerega pozitivno vpliva na človekov telesni, duševni in duhovni položaj. Izdelalo se bo predstavitvene brošure, izvedlo izobraževanja in predstavitve rokodelstva. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Rezultati projekta:

 • ureditev nastanitvenih kapacitet;
 • Novi večdnevni programi na temo steklarstva, lončarstva, terapevtskega jezdenja;
 • brošura (terapevtsko jezdenje, rokodelstvo);
 • predstavitev rokodelstva in izobraževanje.

Vrednost projekta: 224.040,02 €
Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €


CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA

Prijavitelj: Občina Podčetrtek
Partnerji: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; Društvo vinogradnikov Virštanj-Kozjansko

Z naložbo želi Občina Podčetrtek želi preurediti stavbo Virštanj – gospodarsko poslopje Banovine v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovi dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Vzpostavljen center bo pomenil velik doprinos za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju.

Rezultati projekta:

 • urejen center za promocijo vin, kulture in turizma;
 • novo spletno mesto z možnostjo spletne prodaje lokalnih vin;
 • izvedene delavnice za različne ranljive ciljne skupine.

Vrednost projekta: 210.009,45 €
Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €


OLJE ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Prijavitelj: OKP d.o.o.
Partnerji: Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. osnovna šola Rogaška Slatina; Društvo Gaja

Predmet projekta je vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS Obsotelje in Kozjansko ter njegova predelava v nove produkte, s tem pa ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja in tako prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave.

Rezultati projekta:

 • nabavljene in postavljene ulične zbirne posode,
 • nabavljene in razdeljene male zbirne posodice,
 • izdelava platojev za postavitev uličnih zbirnih posod,
 • nabavljena oprema za zbiranje odpadnega jedilnega olja,
 • izvedene delavnice na osnovni šoli ter dogodek za ranljive skupine,
 • dva nova produkta: eko sveče ter inovativni sistem javljanja polnosti zbirne posode za olje,
 • objave v medijih,
 • novo delovno mesto.

Vrednost projekta: 39.926,82 €
Odobrena CLLD sredstva: 27.959,22 €


POMEN GLIV ZA BIODIVERZITETO KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA

Prijavitelj: Javni zavod Kozjanski park
Partnerji: Občina Podčetrtek; Gobarsko društvo Kozjansko Kozje; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

Območje LAS Obsotelje in Kozjansko se ponaša z izjemno naravno dediščino, katere izjemno pomemben del predstavljajo glive. Namen projekta je ciljne skupine izobraziti o pomenu gliv za ohranjanje biodiverzitete, pravilnem nabiranju gliv, gojenju gob za lastne potrebe oziroma prodajo ter osveščati o glavnih vrstah užitnih, strupenih in zavarovanih vrst gliv na območju LASS projektom bodo vzpostavili Gobarsko učno pot na območju občine Podčetrtek, izdelali zloženko za pot,  postavili razstavo gob na gradu Podsreda ter izvedli delavnice za različne ciljne skupine. Projekt bo pomembno prispeval k inovativni turistični ponudbi območja, saj tovrstne ponudbe na temo gliv na našem območju še ni.

Rezultati projekta:

 • urejena učna pot;
 • urejena razstava o gobah na gradu Podsreda;
 • delavnice za ranljive skupine;
 • promocijske zloženke.

Vrednost projekta: 11.888,27 €
Odobrena CLLD sredstva: 8.963,24 €


KRAJINSKA UREDITEV OKOLICE RIBNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH

Prijavitelj: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
Partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah, Ribiška družina Sotla; G2O storitve d.o.o.

Projekt predvideva krajinsko ureditev okolice ribnikov v Šmarju pri Jelšah. Urbano območje Šmarja skuša ohranjati zelene površine in ljudem omogočiti naravi prijazno okolje, zato je bil prepoznan pomen bližnjih dveh ribnikov z bogatim življenjem. Predvidena je ureditev pešpoti okrog ribnikov ter manjšega piknik prostora in postavitev urbane opreme (klopi, informacijske table, solarna svetila…). V okviru projekta bodo razvili še dva nova turistična produkta, ki bosta spodbujala zeleni in doživljajski turizem ter okušanje ribje kulinarike. Projekt bo podprt s promocijskimi aktivnostmi z namenom informiranja javnosti o rezultatih projekta.

Rezultati projekta:

 • urejena pešpot z urbano opremo in piknik prostorom ob ribniku,
 • dva nova turistična produkta: Dan za piknik ter Iz vode na krožnik,
 • izobraževalne delavnice,
 • promocijska zloženka o novih turističnih produktih.

Vrednost projekta: 32.018,56 €
Odobrena CLLD sredstva: 23.552,44 €


UREDITEV POVRŠIN ZA IGRO, DRUŽENJE IN SPROSTITEV

Prijavitelj: Občina Kozje
Partnerji: Knjižnica Šmarje pri Jelšah; Športna zveza Kozje: Mizarska dela, Franci Sinkovič, s.p.

S projektom želijo partnerji na podeželju povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga. Zavedanje bodo dosegli z izvedbo naložbe (obnova in modernizacija obstoječih otroških igrišč z dodatnimi napravami za ostale starostne skupine, namestitev ruskih kegljišč za namen rekreacije starejših ter vzpostavitev »knjigobežnic«) in ostalimi aktivnostmi, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, rekreacijo, športno udejstvovanje in druženje med različnimi ciljnimi skupinami, še posebej ranljivimi. Projekt bo imel vpliv na ohranjanje naravne in kulturne krajine, spodbujal bo okoljsko osveščenost prebivalstva, razvoj novega inovativnega turističnega produkta, spodbujanje trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, medgeneracijsko druženje, povezovanje in vseživljenjsko učenje.

Rezultati projekta:

 • 5 obnovljenih igrišč na prostem,
 • 5 knjigobežnic,
 • 3 ruska kegljišča,
 • delavnice za ranljive skupine.

Vrednost projekta: 144.115,60 €
Odobrena CLLD sredstva: 99.998,52 €


AKTIVACIJA OBSOTELJA

Prijavitelj: Občina Rogaška Slatina
Partnerji: Smučarski klub Rogaška; OKP d.o.o.; Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Namen projekta je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti projekta so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

Rezultati projekta:

 • kupljena premična oprema – snežni top,
 • izveden javni športno-rekreacijski park Kostrivnica,
 • učne delavnice za ranljive skupine,
 • promocija operacije.

Vrednost projekta: 194.931,28 €
Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €