STOPIMO NA POT PODJETNIŠTVA, IZKUŠENI NEIZKUŠENIM!

Prijavitelj: Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak

Partnerji: Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec; Šolski center Rogaška Slatina; Vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Rogatec; Nikamedia, Nikolaja Zorič, s.p.

Projekt omogoča opolnomočenje in spodbujanje mladih ter drugih pripadnikov ranljivih skupin, da sami sebi ustvarijo svoje delovno mesto in posledično tako pripomorejo tudi k lokalnemu in regionalnemu razvoju. Operacija bo zajemala sklop delavnic (šola podjetništva) za mlade, katere bodo kot podjetniški krožek izvedli na lokalnih šolah. Skozi delavnice bodo udeleženci spoznavali primere dobrih praks podjetnikov, kateri jim bodo po končani delavnici tudi stali ob strani, jih vzpodbujali in jim nudili podporo pri odpiranju svojega podjetja. Na delavnicah bodo sodelovali uspešni podjetniki, ki bodo udeležencem pomagali pri kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje. Poseben del delavnic pa bo namenjen tudi tistim, ki že imajo dejavnost in jo želijo nadgraditi (dopolnilna dejavnost – kmetijstvo) ter pridobiti kakšen certifikat. Novost oziroma nova rešitev pa bo tudi spletni portal, kjer bodo dostopni vsi materiali in videoposnetki, nastali med izvajanjem delavnic. Spletna stran bo delovala kot informacijska točka oziroma podporno okolje, kjer bo vsaka posamezna aktivnost zabeležena in arhivirana, da bo do nje lahko dostopala zainteresirana javnost.

Rezultati operacije:

 • Izvedba krožka na temo podjetništva skozi celotno šolsko leto v Šolskem centru Rogaška Slatina;
 • Vzpostavitev in izvedba krožka za zaključne razrede osnovne šole  Rogatec;
 • Izvedenih 10 delavnic na temo podjetništva za starejše od 60 let in druge ranljive skupine;
 • Pridobitev dveh certifikatov udeležencev, kateri imajo dopolnilno dejavnost kmetijstva;
 • Vključitev 7 uspešnih lokalnih podjetnikov, kot predavateljev na delavnicah;
 • Vzpostavitev internetne strani za evalvacijo rezultatov projekta.

Vrednost operacije: 31.637,23 €

Odobrena CLLD sredstva: 20.329,24 €

Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest

__________________________________________

NOVE STORITVE ZA TRAJNOSTNO OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o.

Partnerji: javni zavod Kozjanski park; Društvo prijateljev mladine Atomček Podčetrtek

Namen operacije je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje treh lokalih storitev, po katerih se kaže v lokalnem okolju potreba. Predmet operacije so usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacij:

 1. Nova storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov in je namenjeno v osnovi turističnim ponudnikom za podporo turističnim ponudnikom.
 2. Nova storitev za urejanje okolice (zelenice, parki …), zajema čiščenje in energijsko urejanje zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem zavarovanega območja narave (Kozjanski park). Namenjena bo urejanju prostorov in okolice lokalnim skupnostim za lepšo krajino.
 3. Nova storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih sadovnjakih: vzgoja sadik, sajenje,… z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja in se jo na tem območju še posebej neguje, saj skrbi za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst.

Rezultati operacije:

 • Izvedene delavnice za urejanje prostora, okolja ter reza sadnih dreves;
 • Vzpostavitev enega delovnega mesta;
 • Usposabljanje oseb za urejanje notranjih in zunanjih prostorov  ter za izvajanje tradicionalnega reza visokodebelnih sadnih dreves;
 • Objava člankov v lokalnem časopisu;
 • Izdelan promocijski material.

Vrednost operacije: 74.333,55 €

Odobrena CLLD sredstva: 55.888,37 €

Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest

__________________________________________

DODATNA PONUDBA VEČNEVNIH DOŽIVETIJ IN DEDIŠČINE

Prijavitelj: Občina Rogatec

Parterji: Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec; Konjeniški klub Strmol; VoMed d.o.o.

S projektom bo Občina Rogatec v objektu konjušnie, ki se nahaja v neposredni bližini največjega muzeja na prostem v Sloveniji, uredila nastanitvene kapacitete. Zagotovilo se bo 23 ležišč, s čimer pa bo omogočeno izvajanje tudi večdnevnih programov, katerih se do sedaj ni ponujalo. Izoblikovali se bodo novi programi, vezani na rokodelstvo ter program povezane turistične ponudbe lokalnega območja (naravna in kulturna dediščina, ostala lokalna ponudba). V sklopu konjeniškega centra se bo izoblikoval nov večdnevni intenzivni terapevtski program, izvajanje katerega pozitivno vpliva na človekov telesni, duševni in duhovni položaj. Izdelalo se bo predstavitvene brošure, izvedlo izobraževanja in predstavitve rokodelstva. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Rezultati operacije bodo namenjeni vsem ciljnim skupinam, tudi mladim, starejšim, ženskam in brezposelnim, kajti dodatna turistična ponudba omogoča večjo prepoznavnost območja, večjo turistično obiskanost, multiplikativni učinki pa vplivajo na razvoj območja.

Rezultati operacije:

 • Ureditev nastanitvenih kapacitet;
 • Novi večdnevni programi steklarstvo, lončarstvo, terapevtsko jezdenje, turistični program);
 • Brošura (terapevtsko jezdenje, rokodelstvo);
 • Predstavitev rokodelstva in izobraževanje.

Vrednost operacije: 224.040,02 €

Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €

Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev 

___________________________________________

CENTER ZA PROMOCIJO VIN, KULTURE IN TURIZMA

Prijavitelj: občina Podčetrtek

Partnerji: Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ; Društvo vinogradnikov Virštanj-Kozjansko

Z naložbo želi Občina Podčetrtek želi preurediti stavbo Virštanj – gospodarsko poslopje Banovine  v Center za promocijo vin, kulture in turizma ter tako zagotovi dodatno ponudbo na podeželskem območju Obsotelja in Kozjanskega. Vzpostavljen center bo pomenil velik doprinos za turistično ponudbo območja LAS Obsotelje in Kozjansko, saj bo omogočal povezovanje ključnih deležnikov treh področij: vino, kultura in turizem na širšem območju LAS. Naložba predvideva ureditev vinske kleti v kletnih prostorih objekta in večnamenskega prostora v nadstropju.

V operaciji je predvidena vzpostavitev inovativnega spletnega mesta, ki bo omogočalo prodajo lokalno pridelanih vin, česar na območju LAS Obsotelje in Kozjansko še ni. Posebna pozornost gre tudi ranljivim ciljnimi skupinam: mladim (izvedba likovnega natečaja v OŠ Podčetrtek) ter starejšim in brezposelnim (obe ciljni skupini imata velik potencial za vključevanje v oblikovanje nove storitve/produkta, zato bomo zanje izvedli pet tematskih delavnic na temo »Povezovanje vin in kulinarike ter spletna prodaja vin«).

Cilji operacije Center za promocijo vin, kulture in turizma so:

 • razvoj novega, tržno zanimivega turističnega produkta (revitalizacija in ohranjanje objektov kulturne dediščine s pomočjo podporne infrastrukture – ureditev objekta Banovina in vzpostavitev novega centra),
 • razvoj nove storitve (vzpostavitev novega spletnega mesta ter vzpostavitev spletne prodaje lokalnih vin na njem),
 • animacija in aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin (izvedba tematskih delavnic za brezposelne in starejše, organizacija likovnega natečaja na temo vino-kultura-turizem)
 • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva (sestavljeno iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja), ki bo delovalo po preteku operacije, saj bo na ta način zagotovljena trajnost operacije ter storitev in produktov, ki bodo v njej vzpostavljeni.

Rezultati projekta:

 • Urejen center za promocijo vin, kulture in turizma;
 • Novo spletno mesto z možnostjo spletne prodaje lokalnih vin;
 • Izvedene delavnice za različne ranljive ciljne skupine.

Vrednost operacije: 210.009,45 €

Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €

Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev 

__________________________________________

OLJE ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Prijavitelj: OKP d.o.o.

Partnerji: Javni vzgojno-izobraževalni zavod I. osnovna šola Rogaška Slatina; Društvo gaja

Predmet operacije je vzpostaviti sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na pilotnem območju znotraj LAS Obsotelje in Kozjansko ter njegova predelava v nove produkte, s tem pa ozaveščati prebivalce območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja in tako prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave. Rezultati in učinki projekta bodo sledeči: nabavljene in postavljene ulične zbirne posode (7 posod), nabavljene in razdeljene male zbirne posodice (5.800 posodic), izdelava platojev za postavitev uličnih zbirnih posod (7), nabavljena oprema za zbiranje odpadnega jedilnega olja (6x IBC, črpalka, cev, agregat), izobraževalne in animacijske aktivnosti na osnovnih šolah (5), edukativna delavnica o pomenu zbiranja odpadnega jedilnega olja za ranljive skupine (1), objava v medijih (2), ustvarjeno novo delovno mesto (1). V projekt bodo neposredno in posredno vključene naslednje ciljne skupine: prebivalci-gospodinjstva celotnega LAS (cca. 31.000 prebivalcev), otroci in osnovnošolci preko animacijskih in izobraževalnih delavnic, ranljive skupine preko edukativne delavnice (starejši nad 65 let in brezposelni), vsa zainteresirana javnost na območju LAS Obsotelje in Kozjansko.

Rezultati operacije:

 • Izvedene delavnice na osnovni šoli ter dogodek za ranljive skupine;
 • Dva nova produkta: eko sveče ter inovativni sistem javljanja polnosti zbirne posode za olje;.

Vrednost operacije: 39.926,82 €

Odobrena CLLD sredstva: 27.959,22 €

Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave  

_______________________________________________

POMEN GLIV ZA BIODIVERZITETO KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA

Prijavitelj: Javni zavod Kozjanski park

Partnerji: Občina Podčetrtek; Gobarsko društvo Kozjansko Kozje; Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ

Območje LAS Obsotelje in Kozjansko se ponaša z izjemno naravno dediščino, katere izjemno pomemben del predstavljajo glive. Namen operacije je ciljne skupine izobraziti o pomenu gliv za ohranjanje biodiverzitete, pravilnem nabiranju gliv, gojenju gob za lastne potrebe oziroma prodajo ter osveščati o glavnih vrstah užitnih, strupenih in zavarovanih vrst gliv na območju LAS Obsotelj in Kozjansko. Z operacijo bodo vzpostavili Gobarsko učno pot na območju občine Podčetrtek, izdelali zloženko za pot,  postavili razstavo gob na gradu Podsreda ter izvedli delavnice za različne ciljne skupine. Operacija bo pomembno prispevala k inovativni turistični ponudbi območja, saj tovrstne ponudbe na temo gliv na našem območju še ni.

Rezultati operacije:

 • Urejena učna pot;
 • Urejena razstava o gobah na gradu Podsreda;
 • Delavnice za ranljive skupine;
 • Promocijske zloženke.

Vrednost operacije: 11.888,27 €

Odobrena CLLD sredstva: 8.963,24 €

Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave  

___________________________________________

KRAJINSKA UREDITEV OKOLICE RIBNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH

Prijavitelj: Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah, Ribiška družina Sotla; G2O storitve d.o.o.

Operacija predvidena krajinsko ureditev okolice ribnikov v Šmarju pri Jelšah. Urbano območje Šmarja skuša ohranjati zelene površine in ljudem omogočiti naravi prijazno okolje, zato je bil prepoznan pomen bližnjih dveh ribnikov z bogatim življem. Predvidena je ureditev pešpoti okrog ribnikov ter manjšega piknik prostora in postavitev urbane opreme (klopi, informacijske table, solarna svetila…). Ker se operacija osredotoča na osveščanje prebivalstva o ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih danosti je planirana izvedba delavnic za ranljive ciljne skupine. V okviru operacije bodo razvili dva nova turistična produkta, ki bosta spodbujala zeleni in doživljajski turizem ter okušanje ribje kulinarike. Operacija bo podprta s promocijski aktivnostmi z namenom informiranja javnosti o rezultatih operacije.

Rezultati operacije:

 • Urejena pešpot z urbano opremo in piknik prostorom ob ribniku;
 • Dva nova turistična produkta: Dan za piknik ter Iz vode na krožnik;
 • Izobraževalne delavnice;
 • Promocijska zloženka o novih turističnih produktih.

Vrednost operacije: 32.018,56 €

Odobrena CLLD sredstva: 23.552,44 €

Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave  

_____________________________________________

UREDITEV POVRŠIN ZA IGRO, DRUŽENJE IN SPROSTITEV

Prijavitelj: občina Kozje

Partnerji: Knjižnica Šmarje pri Jelšah; Športna zveza Kozje: Mizarska dela, Franci Sinkovič, s.p.

Z operacijo »Dobimo se na igrišču« želimo partnerji na podeželju povečati zavedanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga. Zavedanje bodo dosegli z izvedbo naložbe (obnova in modernizacija obstoječih otroških igrišč z dodatnimi napravami za ostale starostne skupine, namestitev ruskih kegljišč za namen rekreacije starejših ter vzpostavitev »knjigobežnic«) in ostalimi aktivnostmi, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, spodbujajo zdrav in aktiven življenjski slog, rekreacijo, športno udejstvovanje in druženje med različnimi ciljnimi skupinami, še posebej ranljivimi. Operacija bo imela vpliv na ohranjanje naravne in kulturne krajine, spodbujala bo okoljsko osveščenost prebivalstva, razvoj novega inovativnega turističnega produkta, spodbujanje trajnostnega razvoja in zdravega življenjskega sloga, medgeneracijsko druženje, povezovanje in vseživljenjsko učenje.

Rezultati operacije:

 • 5 obnovljenih igrišč na prostem;
 • 5 knjigobežnic;
 • 3 ruska kegljišča;
 • Delavnice za ranljive skupine.

Vrednost operacije: 144.115,60 €

Odobrena CLLD sredstva: 99.998,52 €

Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin    

_______________________________________________

AKTIVACIJA OBSOTELJA

Prijavitelj: občina Rogaška Slatina

Partnerji: Smučarski klub Rogaška; OKP d.o.o.; Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina

Namen operacije »Aktivacija Obsotelja« je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti operacije so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

Z izvedbo operacije se bo pridobilo prvi javni športno-rekreacijski park v območju ORP, ki na enem mestu združuje igrišče za odbojko na mivki,  igrišče za košarko 3 na 3, igrišče za mali nogomet na umetni travi in otroško igrišče ter snežni top za Smučišče Janina, ki bo podpiral »norost« smučarskih delavcev, ki bodo na ta način lahko še naprej navduševali z urejanjem najnižje ležečega smučišča v Sloveniji.

Rezultati operacije:

 • Kupljena premična oprema – snežni top;
 • Izveden javni športno-rekreacijski park Kostrivnica;
 • Učne delavnice za ranljive skupine;
 • Promocija operacije.

Vrednost operacije: 194.931,28 €

Odobrena CLLD sredstva: 100.000,00 €

Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin