LAS Obsotelje in Kozjansko je zaključil izbirni postopek 2. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz sklada ESRR.

Skladno z določili javnega poziva so vlagatelji operacijo morali prijaviti na enega od naslednjih ukrepov:
• Ukrep 1.1: Podporno okolje za razvoj podjetništva,
• Ukrep 1.2: Razvoj in trženje lokalnih potencialov,
• Ukrep 3.2: Razvoj trajnostnih ukrepov za izboljšanje okolja ali
• Ukrep 4.1: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga.

Do roka za oddajo vlog je na javni poziv prispelo 7 vlog. V postopek ocenjevanja se je uvrstilo vseh 7 vlog, katere je Ocenjevalna komisija ocenila v skladu z merili za izbor operacij.
Na osnovi predloga Ocenjevalne komisije je Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko potrdil naslednje operacije:
• »Razvoj in trženje ponudbe območja Obsotelja in Kozjanskega« (prijavitelj Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 46.724,14 EUR,
• »Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja« (prijavitelj Občina Rogatec) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 50.000,00 EUR,
• »Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje« (prijavitelj Občina Kozje) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 59.717,37 EUR in
• »Bil bi privatnik« (prijavitelj Prah d. o. o.) z odobrenimi CLLD sredstvi v višini 19.304,00 EUR.

Skupna vrednost zgoraj naštetih operacij je 272.433,29 EUR.
Odobrene vloge bodo v tem tednu posredovane pristojnemu organu (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) v končno odobritev.